Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta

LähiTapiola LokalTapiola

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy hallinnoi LähiTapiola-ryhmän ja kiinteistörahastojen omistamaa kiinteistökantaa. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on toiminnassaan sitoutunut vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka sisältävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät periaatteet.

Vastuullisuuden kulmakivet

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon yhteiskuntavastuun perustana ovat toimintamme oleelliset vaikutukset alueellisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiimme. Vastuullinen toiminta merkitsee meille ihmisten ja yhteisöjen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja menestymisen edistämistä, taloudellisen vastuun kantamista, työyhteisöön panostamista, ympäristö- ja ilmastovaikutustemme vähentämistä, riskien hallintaa sekä aktiivista osallistumista lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan kehittämiseen. Vastuullisuus on meille käytännön tekoja.

Tutustu tarkemmin vastuullisen kiinteistösijoittamisen politiikkaamme.

Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmäyhteistyö on tärkeä osa vastuullista toimintaamme. Sidosryhmäyhteistyö perustuu arvoihimme: ”onnistumme yhteistyöllä”. Tavoitteenamme on luottamukselliset suhteet sidosryhmiimme. Olemme tunnistaneet sidosryhmämme sidosryhmäanalyysin avulla ja ohjaamme sidosryhmävuorovaikutustamme sidosryhmäpolitiikkamme mukaisesti. Sidosryhmäyhteistyössä tärkeää on avoin yhteistyö osapuolten välillä, näin toimintaa voidaan kehittää puolin ja toisin, niin että kaikki osapuolet saavat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Harmaan talouden torjunta

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy on noudattaa palveluiden hankinnassa LähiTapiola-ryhmän voimassa olevia eettisiä ohjeista. Edellytämme kumppaneiltamme voimassaolevien lakeja ja säännöksiä sekä kansainvälisiä sitoumuksia. Kumppaneiden on liiketoiminnassaan velvollisuus torjua harmaata taloutta ja ehkäistä pimeän työvoiman käyttöä. Kumppani vastaa omien alihankkijoidensa toiminnasta ja sitoutumisesta näihin periaatteisiin.

LähiTapiola edellyttää tilaajana, että kumppanimme ovat sitoutuneet vastuulliseen yritystoimintaan. LähiTapiola on sitoutunut huolehtimaan henkilöstöstään ja kohtelemaan työntekijöitään reilusti ja yhdenvertaisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen ja edellyttää tätä kumppaneiltaankin.

LähiTapiolan eettisiin ohjeisiin ja vastuullisuusperiaatteisiin ja vaatimuksiin sitoutuminen on edellytys sopimussuhteeseen ryhtymiselle ja sopimuksen ylläpidolle. LähiTapiola seuraa eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvien vaatimusten täyttymistä myös sopimussuhteen aikana. Palveluntuottajien edellytetään kuuluvan Tilaajavastuu.fi-palveluun. Palveluita tai hankintoja ei voi hankkia toimijalta, jonka eettisyyttä ei voida varmistaa. Hankintaketjun eheys on säilyttävä läpi koko hankintaketjun.

Kestävä kehitys

Teemme pitkäjänteistä työtä kiinteistöjemme ylläpidon laadun takaamiseksi. Jokaiselle hallinnoimallemme kiinteistölle on laadittu pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma, jonka mukaisesti tehdään vuosittaisia ylläpito- ja korjaushankkeita. Tämän lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuutta ja olosuhteita kehitetään kiinteistöalan energiatehokkuussopimusten tavoitteiden mukaisesti.


Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Yritysvastuun kumppanuudet

LähiTapiolan yritysvastuun kumppaneiden kanssa edistetään ihmisten ja ympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyötä tehdään useiden valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää