Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vastuullisuusluokitusten kirjavuus aiheuttaa päänvaivaa sijoittajille

8.10.2020 - Talous

Vastuullisuusluokitusten perusteella sijoitettava varallisuuden määrä nousee jo noin 30 biljoonaan dollariin. Lue salkunhoitaja Perttu Hytösen analyysi, miksi vastuullisuusluokituksiin tarvitaan yhdenmukaisuutta.

Yritysten vastuullisuutta mittaavien luokitusten vaikutus sijoituspäätöksiin on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Luokitusyhtiöiden laskemia vastuullisuusluokituksia hyödyntävät osakevalinnassa niin instituutiosijoittajat kuin lukuisat aktiiviset ja indeksirahastot. Eräiden arvioiden mukaan eri luokitusyhtiöiden, kuten MSCI ja Sustainalytics, julkaisemien vastuullisuusluokitusten perusteella sijoitetun varallisuuden määrä on jo noin 30 biljoonaa dollaria. Kyseessä on siis merkittävä sijoituksia ohjaava tekijä.

Vastuullisuusluokitusten yleistymisen myötä myös vastuullisuuden vaikutuksiin liittyvä tutkimus on lisääntynyt vauhdilla. Tutkimus on keskittynyt pääosin luokitusten ja osaketuottojen väliseen yhteyteen ja vastuullisuuden luomaan lisätuottopotentiaaliin. Toistaiseksi tutkimustulokset ovat olleet varsin kirjavia eikä tutkimustuloksista ole saatu vahvaa näyttöä vastuullisuuden ja tulevien osaketuottojen yhteydestä.

Vastuullisuusluokituksiin liittyvässä tutkimuksessa on yksi perusongelma: luokitusten määrittely ei ole yksiselitteistä eikä yhtenäisiä käytäntöjä luokitusten laskemiselle ole olemassa.

Eri luokitusyhtiöiden laskemat vastuullisuusluokitukset voivat poiketa toisistaan huomattavasti, mikä hankaloittaa luokitusten tuottovaikutusten arviointia ja tutkimustulosten tulkintaa. Tekemämme luokitusvertailun perusteella esimerkiksi Kone Oyj:n vastuullisuusluokitus oli useilla luokitusyhtiöllä erinomainen, kun taas eräs luokittaja arvio vastuullisuuden keskimääräistä heikommaksi keskittyneen hallitus- ja omistajarakenteen vuoksi.

Vastuullisuudesta ei voi siis ainakaan vielä puhua yhtenäisenä tekijänä, jonka yhteyttä tuleviin osaketuottoihin voitaisiin luotettavasti arvioida. Rahoitusalan termeillä vastuullisuus ei ole faktori - kuten yrityksen arvo - jolla on yleisesti hyväksytty määritelmä ja jolla voidaan selittää osakkeen tuottoja ja riskejä.

Vastuullisuusluokitusten erojen syyt ovat kolmella eri tasolla

Tyypillisesti vastuullisuuden kokonaisarvio koostuu kolmesta eri alakategoriasta E, S ja G: ympäristö (Envronment), yhteiskuntavastuu (Social) ja hyvä hallintotapa (Governance). Jokaista kategoriaa pyritään arvioimaan määrällisillä mittareilla, mutta lopullinen arvio on kvalitatiivinen prosessi ja riippuu arvioijan näkemyksestä.

Berg, Kölbel ja Rigobon tutkivat hiljattain syitä vastuullisuusluokitusten suureen keskinäiseen hajontaan tutkimuksessaan ” Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings”.
Tutkimuksen mukaan syyt luokitusten välisiin eroihin voidaan jäljittää kolmelle eri tasolle:

  • Suurimmat erot tulevat vastuullisuuskategorioiden mittauksesta. Luokittajat arvioivat yhtiön vastuullisuutta tietyssä kategoriassa erilaisilla mittareilla. Esimerkiksi yksi luokittaja voi mitata tasa-arvoa sukupuolien välisen palkkaeron perusteella, kun taas toinen arvioi tasa-arvoa hallituksen ja henkilöstön sukupuolijakauman perusteella.
  • Seuraavaksi eniten luokitusten eroavaisuuksiin vaikuttaa poikkeamat vastuullisuuskategorioiden laajuudessa. Jotkin luokitusyhtiöt voivat jättää osan vastuullisuuskategorioista, kuten lobbausaktivititeetin tai ihmisoikeudet, kokonaan analyysin ulkopuolelle.
  • Myös luokittajien erilaiset painotukset eri vastuullisuuskategorioiden välillä vaikuttavat luokitusten eroihin. Vaikutus lopullisiin vastuullisuusluokituksiin ei kuitenkaan ole yhtä merkittävä kuin laajuus- ja mittauserojen kohdalla.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin niin sanottu luokittajavaikutus (rates effect): luokittajan vastuullisuusarviot eri kategorioissa ovat korreloituneita. Jos luokittaja antaa yritykselle hyvän arvosanan yhdessä kategoriassa, on luokittajalla taipumus antaa hyvä arvosana myös muissa kategorioissa.

Tutkimuksessa ei käsitelty keinoälyä hyödyntäviä luokitusmenetelmiä, jotka perustuvat uutisten, yhtiöiden julkaisujen ja tieteellisten tutkimusten tekstianalyysiin. Keinoälyyn pohjautuvat vastuullisuusarviot ovat viime vuosina tuoneet uuden lähestymistavan vastuullisuuden mittaukseen ja lisänneet luokitusten kirjavuutta edelleen.

Vastuullisuusluokitukset vaativat analysointia

Vastuullisuusluokitusten monimuotoisuuden vuoksi on selvää, että vastuullisuusluokittajan valinta on oleellinen osa vastuullisuusanalyysia. Luokituksia hyödyntävän sijoittajan tulisi arvioida luokittajan käyttämät vastuullisuuskriteerit ja mittausmenetelmät sekä analysoida, miten kriteerit kuvaavat eri liiketoimintojen vastuullisuutta.

…ja kaipaavat kriteerien standardointia

Luokituksiin perustuvan vastuullisuusarvioinnin selkiyttämiseksi olisi hyvä, jos luokitusten taustalla olevia vastuullisuuskriteereitä voitaisiin yhdenmukaistaa. Yritykset ja luottoluokittajat voisivat yhteistyössä määritellä avoimet standardit tietojen julkistamiseen ja vastuullisuuden mittaukseen. Näin mittauksesta voitaisiin tehdä läpinäkyvämpää ja vertailukelpoisempaa, mikä helpottaisi vastuullisuuden arviointia sekä sijoittajien että yritysten näkökulmasta.

Perttu Hytönen
salkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää