Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Palkka- ja palkkioselvitys

Selvitys koskee LähiTapiola-ryhmän valtakunnallisia yhtiöitä, joita ovat LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä sen konserniin kuuluva LähiTapiola Varainhoito Oy sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy sekä LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy.

LähiTapiola-ryhmän alueyhtiöiden hallitukset päättävät itsenäisesti johtajiensa ja henkilökunnan palkitsemisesta ja valtakunnallisten yhtiöiden palkitsemisjärjestelmä on alueyhtiöille suositus. Alueyhtiössä on määritelty omat alueyhtiökohtaiset henkilöstöedut.

Palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys

Palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on kannustaa hyvään suoritukseen sekä motivoida ja sitouttaa henkilöitä. LähiTapiola-ryhmän valtakunnallisten yhtiöiden palkitseminen perustuu yhtiöryhmän ja sen yhtiöiden strategiaan ja sen pohjalta asetettuihin tavoitteisiin. Palkitsemisen perusteena on henkilön hyvä työsuoritus suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Palkkiojärjestelmä on osa kokonaispalkkausta ja se perustuu vuosipalkkioihin, vaikka jotkin palkkiotavoitteista voivat olla vuotta pidempää aikajaksoa mittaavia. Palkitsemisjärjestelmä koskee johtoa ja koko henkilöstöä.

Palkitsemisjärjestelmää vahvistettaessa pyritään varmistumaan siitä, että se on yhtiön ja LähiTapiola-ryhmän liiketoimintastrategian sekä tavoitteiden ja arvojen mukainen ja että se vastaa yhtiöryhmän pitkän aikavälin etua, ja on sopusoinnussa yhtiöryhmän hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa eikä kannusta liialliseen riskinottoon.

Sijoitustoimintaa koskien pyritään varmistumaan siitä, että henkilöitä ei palkita toimenpiteistä, jotka johtavat sijoitustoiminnassa ja asiakkaan neuvonnassa huomioitavien kestävyysriskien toteutumiseen. Palkitseminen ei saa myöskään kannustaa kestävän kehityksen vastaiseen toimintaan. Mikäli ennen palkkion maksamista osoittautuu, että tulospalkkiotavoitteet on saavutettu toimimalla tämän periaatteen vastaisesti, yhtiön hallituksella on oikeus päättää, ettei tulospalkkiota tai osaa siitä makseta. Edellä mainittu huomioiden palkitsemispolitiikka on johdonmukainen tässä kohdassa tarkoitettuja yhtiöitä koskevien kestävyysriskien huomiointivelvoitteiden kanssa.

LähiTapiola-ryhmän valtakunnallisten yhtiöiden palkka- ja palkitsemisjärjestelmät suunnitellaan ja valmistellaan henkilöstö-, talous-, compliance- ja riskienhallintapalveluiden sekä yhtiöiden hallinnon ja johdon yhteistyönä. Tarvittaessa käytetään ulkopuolista konsulttia. Vahinko- ja Henkiyhtiön hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunta tekee päätökset pääjohtajan sekä hallituksen päätoimisten jäsenten palkitsemisen osalta. Muiden kuin päätoimisten hallitusten jäsenten palkkioista päättää yhtiön hallintoneuvosto. Muun johdon osalta päätökset tehdään yhtiöiden hallituksissa.

Yhteistyövaliokunta kehittää palkitsemisjärjestelmää hallituksen jäsenten osalta. Vahinko- ja Henkiyhtiön hallitusten henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta seuraa koko LähiTapiola-ryhmän johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kehittämistä.
Yhtiöiden yhtiökokoukset päättävät hallintoneuvostojen jäsenten palkkioista.

Palkitsemisjärjestelmä

LähiTapiola-ryhmän valtakunnallisten yhtiöiden ylimmän johdon, johon kuuluvat hallituksen päätoimiset jäsenet, toimitusjohtajat ja varatoimitusjohtajat sekä yksikönjohtajat, apulaisjohtajat ja muut johtajat, palkitseminen muodostuu seuraavasti:

  • palkka
  • luontoisedut (auto, lounas ja puhelin)
  • vuositulospalkkiot
  • pitkän aikavälin tulospalkkiot (ylin johto)
  • lisäeläkejärjestely (ennen 1.1.2013 alkaneet työ- ja toimisuhteet)

Johdon palkat perustuvat vakuutustoimialan vertailutietoa hyödyntäen tehtyyn Korn Ferry -vaativuusluokitukseen ja pisteytykseen.

Tulospalkkiojärjestelmä

Johdon vuosipalkkiointi perustuu yhtiöryhmän ja yhtiöiden tuloksiin vaikuttaviin elementteihin, henkilöstö- ja asiakaskokemukseen sekä kunkin palkkionsaajan oman liiketoimintayksikön ja tehtävän mukaisiin tavoitteisiin. Mittarit ovat pääosin virallisiin tunnuslukuihin perustuvia. Palkkio määräytyy edellä mainittujen elementtien toteuma-asteen, tehtävän vaativuuteen perustuvan maksimipalkkioprosentin ja vuosipalkan tulona.

Yhtiöryhmän ylimmällä johdolla on myös pitkän aikavälin tulospalkkioelementti. Tämä tulospalkkiojärjestelmä perustuu strategian mukaisiin, liiketoiminnan kehitystä ja kannattavuutta mittaaviin tavoitteisiin. Palkkio määräytyy edellä mainittujen elementtien toteuma-asteen, tehtävän vaativuuteen perustuvan maksimipalkkioprosentin ja vuosipalkan tulona kolmivuotisen ansaintajakson päätyttyä. Pitkän aikavälin palkitsemisen piiriin kuuluvilla johtajilla vuosipalkkiointi muodostaa 75 prosenttia ja pitkän aikavälin palkkiointi 25 prosenttia tulospalkkioista.

Valtakunnallisten yhtiöiden johdon tulospalkkioiden maksimitasot vaihtelevat 30 – 100 prosentin välillä vuosipalkasta. Alueyhtiöissä voi olla eri maksimitasoja.

Konttoritoimihenkilöiden tulospalkkion määrä on 7-15 prosenttia vuosipalkasta. Tavoitteet johdetaan yhtiöryhmän strategiasta, ja ne voivat olla joko toiminto-, yksikkö-, tiimi- tai yksilökohtaisia. Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan tuloskeskustelussa. Alueyhtiöissä työskentelevillä henkilöillä voi olla erilaisia maksimipalkkiotasoja.

Valtakunnallisten yhtiöiden sijoitusorganisaatioihin kuuluvilla henkilöillä on oma tulospalkkiomallinsa, jossa palkkio määräytyy asematasosta riippuen eri tasoilta laskettavien sijoitustuottojen perusteella. Palkkiotasojen vaihteluväli on vuositasolla 10 - 83 prosenttia vuosipalkasta.

Tulospalkkioiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja niiden maksamisesta päättävät yhteistyövaliokunta ja hallitus vuosittain tulospalkkiokausien päätyttyä. Hallitus voi yhtiön merkittävästi heikentyneen taloudellisen tilanteen johdosta päättää tulospalkkion maksamatta jättämisestä. Vastaavasti tulospalkkioperusteiden mukaisten tulospalkkioiden maksamisesta voidaan pidättäytyä, jos osoittautuu, että tavoitteet on saavutettu ottamalla sellaista riskiä, joka realisoituu ennen palkkion maksamista. Tulospalkkio voidaan periä takaisin, jos palkkion maksamisen jälkeen selviää, että palkkionsaaja on menetellyt yhtiötä velvoittavien säännösten, viranomaismääräysten tai ohjeiden tai yhtiön toimintaperiaatteiden vastaisesti tai palkkio on maksettu aiheettomasti.

Niillä valtakunnallisten yhtiöiden johtoon ja sijoitusorganisaatioon kuuluvilla henkilöillä, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus yrityksen riskiprofiiliin ja joiden tulospalkkio ansaintavuodelta ylittää 50 000 euron rajan, tulospalkkioiden maksua viivästetään siten, että palkkiosta ensimmäinen erä eli 40 prosenttia maksetaan henkilölle viimeistään ansaintajakson päättymistä seuraavaan kesäkuun palkanmaksupäivänä. Loput 60 prosenttia maksetaan tästä ajankohdasta yhtä, kahta ja kolmea vuotta myöhemmin kolmessa yhtä suuressa erässä. Lykätyn palkkion arvoa muutetaan palkitsemista koskevissa säännöksissä tarkoitettuna rahoitusinstrumenttina käytetyn LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön taseisiin suhteutetun kokonaistuloksen mukaisesti, näiden yhtiöiden taseiden suhteessa painotettuna.

Henkilöstörahasto

Lisäksi LähiTapiola-ryhmän vuonna 1991 perustettuun henkilöstörahastoon (valtakunnalliset yhtiöt) siirretään vuosittain toteutuneiden tavoitteiden mukainen voittopalkkioerä, joka määräytyy strategiasta johdettujen tavoitteiden perusteella. Voittopalkkion maksimi on 3 prosenttia palkkasummasta. Voittopalkkion määräytymiskriteerit vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola-ryhmän alueyhtiöiden henkilökunta ei ole mukana henkilöstörahastossa.

Lisäeläke-edut

LähiTapiola-ryhmän valtakunnallisten yhtiöiden ylimmän johdon eläkeikä on henkilöstä riippuen joko 63 vuotta tai TyELin mukainen eläkeikä. LähiTapiola-ryhmän valtakunnalliset yhtiöt ovat ottaneet henkilöstölleen lisäeläkevakuutuksen, jolla parannetaan eläketurvaa siten, että lisäeläke kartuttaa työeläkettä tietyin edellytyksin vähintään 0,2 prosenttia vuosittain. Etuuden piiriin kuuluvat kaikki ne, joiden työsuhde on alkanut ennen 1.1.2013. Tämän jälkeen alkaneissa työsuhteissa lisäeläke-etuutta ei ole. Lisäksi LähiTapiola Vahinkoyhtiössä on otettu maksuperusteinen lisäeläkevakuutus henkilöille, joilla on sovittu lakisääteisestä eläkeiästä poikkeava eläkeikä. Maksettava eläke perustuu työnantajan maksamiin vakuutusmaksuihin ja niille kertyvään korkotuottoon.