Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Sjukdom under resa, försämring av sjukdom eller olycksfall under resa

Reseförsäkring ger skydd vid en plötslig och oförutsedd sjukdom eller ett plötsligt olycksfall under resan.

Gör så här

Utomlands

Ring larmtjänsten - vi betjänar på nummer +358 800 0 4531 24/7.
Du får råd och hjälp vid skadefall.

I Finland

Chatta eller ring HälsoHjälpen - den betjänar på nummer 0206 1000 varje dag kl. 7–23.

 • Du får rådgivning och vid behov bokas en läkartid åt dig.
 • Tjänsten är avgiftsfri (normal lna), ladda ner appen från AppStore eller Google Play .

Om du har orsakats kostnader, gör så här

 1. Ta fram verifikaten
 2. Anmäl skadan eller sök ersättning genom att logga in i nättjänsten
 3. Spara verifikaten under ett år efter ersättningsansökan.

Anmäl en skada eller ta kontakt

FAQ

Vad är sjukdom under resa och försämring av sjukdom under resa?

Sjukdom under resa är en sådan plötslig och oförutsedd sjukdom som kräver läkarvård, vars första symptom har yppats under resan och som enligt allmän medicinsk erfarenhet ska anses ha fått sin början under resan.

En förutsättning för att en sjukdom under resa ska ersättas är att man ska söka vård under resan eller inom 14 dygn efter att resan avslutades.

Försämring av sjukdom

Med försämring av sjukdom avses att en sjukdom eller en skada, som man haft redan före resan, plötsligt och oförutsett försämras eller att tillståndet förändras under resan. Oförutsebarheten bedöms på basis av medicinska grunder.

Med oförutsebar försämring av sjukdom eller skada avses inte försämring av sådan sjukdom eller skada där undersökningarna eller vården inte hade slutförts när resan började.

Vad är olycksfall under resa?

 • Med olycksfall under resa avses en plötslig händelse som inträffat under resan och har en utomstående orsak och orsakar den försäkrade skada mot dennes vilja.
 • Drunkning, gasförgiftning, värmeslag, solsting, förfrysning, förgiftning till följd av ämne som den försäkrade intagit av misstag samt skada till följd av en avsevärd tryckväxling, vilka skett utan den försäkrades förskyllan.
 • Med ett skadefall som ersätts avses också försträckningsskada eller ömhet i muskel eller sena som uppstått i samband med en plötslig rörelse eller kraftansträngning och skett utan den försäkrades förskyllan. Ytterligare förutsätts att läkarvården har inletts inom 14 dygn efter skadefallet. Ersättning betalas för högst sex veckor fr.o.m. att sträckningsskadan inträffat. Som vårdkostnader för en plötslig rörelse eller kraftansträngning ersätts inte magnetundersökning eller operation.

Vad ersätts från reseförsäkringen?

 • läkarbesök
 • mediciner ordinerade av läkare
 • poliklinikavgifter
 • sjukhusets vårddagsavgifter
 • hälsocentralsavgifter
 • resekostnader i anslutning till vård på resmålet
 • undersökningar och ingrepp ordinerade av läkare
 • kostnader för nödvändig förstahjälpvård av akut tandvärk eller sprucken tand till följd av bitning (max 120 euro)
 • vårdkostnader orsakade av tandolycksfall
 • fysikalisk behandling som ordinerats på grund av olycksfallsskada under resa
 • kostnader för avbruten och annullerad resa samt försening från resa

Om statusen för en existerande sjukdom försämras:

 • i dylika fall ersätts endast akut vård och vård av förstahjälpskaraktär som getts vid resmålet under högst den tid som fastställs i försäkringen
  • ​andra kostnader som anges i försäkringsvillkoren ersätts inte, såsom kostnader för hemtransport.

Ifall något av de följande skydden nedan ingår i din olycksfallsförsäkring, kan du även söka ersättning för dem

 • bestående men
 • dagpenning vid arbetsoförmåga
 • dödsfallsersättning.

Hur ansöker jag om dagpenningersättning för arbetsoförmåga?

Om dagpenning vid olycksfall har valts till din försäkring:
Dagpenning för arbetsoförmåga till följd av olycksfall betalas för den period av arbetsoförmåga som läkaren ordinerat. Dagpenning betalas inte för sjukledighet som ordinerats retroaktivt. Dagpenning kan högst fås under ett år från att olycksfallet inträffade. Dagpenning är en skattepliktig förmån.

Ansökan om dagpenning

 • gör en skadeanmälan i nättjänsten om du ännu inte gjort en anmälan eller sökt ersättning för olycksfallet
 • skicka ett läkarintyg och ett skattekort för biinkomster eller ett ändringsskattekort för förmånen till ersättningshandläggningen
  • Om inget skattekort lämnas in som bilaga till ersättningsansökan, avdras från ersättningen 50 % skatt enligt skattemyndighetens anvisningar.

Hur söker jag ersättning för bestående men?

Om Skydd vid men till följd av olycksfall har valts till din försäkring:

Med bestående men avses ett på medicinska grunder bedömt allmänt men. Vid fastställandet av det bestående menet beaktas endast arten av den skada som olycksfallet orsakat och det funktionella menet som skadan orsakat. Vid bedömningen av menet beaktas inte individuella förhållanden såsom yrke eller hobbyn.

Ett bestående men kan bedömas när menets status har blivit bestående.
Menet fastställs enligt statsrådets invaliditetsklassificering samt på basis av läkarutlåtandet som fåtts om skadans status.

Ansökan om menersättning

 • gör en skadeanmälan i nättjänsten om du ännu inte gjort en anmälan eller sökt ersättning för olycksfallet
 • skicka ett läkarutlåtande om det bestående menets nuvarande status till ersättningshandläggningen

Hur söker jag ersättning i nättjänsten?

 • När du är inloggad i nättjänsten kan du söka ersättningar från alla resenärförsäkringar som tecknats av en privatperson samt från vissa resenärförsäkringar som tecknats av ett företag. Som försäkringstagare kan du även söka ersättningar för ett minderårigt barn.
 • Genom att i nättjänsten välja den rätta försäkrade och försäkringen, styr nättjänsten dig vidare till att fylla i den rätta elektroniska blanketten för ersättningsansökan.

Sjukdomar eller olycksfall under resa som ännu inte orsakat vårdkostnader

 • gör en skadeanmälan i nättjänsten även om olycksfallet eller insjuknandet ännu inte krävt besök hos läkare.
 • när skadeanmälan har gjorts, kan du i nättjänsten söka ersättning för kostnader som uppkommer senare.

Hur fungerar försäkringskortet eller betalningsförbindelsen?

På populära turistmål räcker det i allmänhet med att du visar ditt försäkringskort eller -intyg. Fakturan skickas då direkt till oss.
 • Du kan oftast besöka en vårdinrättning utan att behöva betala själv. Om du insjuknar eller drabbas av ett olycksfall kan du utomlands söka vård hos vilken som helst vårdinrättning.
 • LokalTapiola är inte känd på alla vårdinrättningar utomlands och försäkringskortet kan inte användas. Då är det smidigast att du själv betalar små kostnader och söker ersättning för dem efter resan.
 • Om det är fråga om stora kostnader ringer du LokalTapiolas larmtjänst +358 800 04531 och då tar vi hand om den betalningsförbindelse som behövs. Vid personskador utomlands fungerar SOS International som LokalTapiolas samarbetspartner.

Betalningsförbindelsen är ett förhandsbeslut eller ersättningsbeslut.

 • Betalningsförbindelsen handläggs på basis av ett utlåtande som lämnats in av vårdinrättningen eller av er.
 • Då du har fått en betalningsförbindelse skickar vårdinrättningen fakturan direkt till oss.
 • Ärenden som gäller betalningsförbindelser handlägger vi omedelbart eller senast inom några dagar. Vi kan också hjälpa till vid val av vårdinrättning.

Vad är en fullmakt och hur kan jag ge en sådan?

Fullmakt

 • Med fullmakt kan du befullmäktiga en annan myndig person att sköta försäkrings- och ersättningsärenden för dig.
 • den befullmäktigade kan därefter bland annat för din räkning göra en skadeanmälan över en skada som inträffat, per telefon söka ersättningar för kostnader som orsakats och i vissa försäkringar även i nättjänsten.
 • Föräldrar eller andra vårdnadshavare har rätt att sköta barnets försäkrings- och ersättningsärenden och få uppgifter om dessa tills barnet fyller 18 år.

Vad är HälsoHjälpen?

När du har en personförsäkring i LokalTapiola kan du avgiftsfritt ringa till HälsoHjälpen.
 • I HälsoHjälpen hittar du tillsammans med en sjukskötare den bästa lösningen just för ditt bekymmer. Samtidigt får du även genast i gång ditt ersättningsärende.

Hur använder jag chatten i HälsoHjälpen?
 • För att kunna använda chatten i HälsoHjälpen ska du ladda ner appen från Appstore eller Google Play och identifiera dig i tjänsten med dina nätbankskoder.