Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ersättning vid arbetsolycksfall

Följ dessa anvisningar om du drabbats av ett olycksfall i arbetet, på resa mellan arbetsplatsen och hemmet eller om det finns misstanke om yrkessjukdom. Följ dessa anvisningar även om du är försäkrad med en fritidsolycksfallsförsäkring som arbetsgivaren tecknat (fritidsgruppförsäkring).

Anvisningar för arbetstagaren

 1. Om din skada kräver vård kan du besöka en läkare hos din egen företagshälsovård eller hos LokalTapiolas samarbetspartners Mehiläinen eller Pihlajalinna. Vid brådskande fall kan du besöka vilken som helst dejourerande läkare.
 2. I samband med besöket meddelar du vårdinrättningen om arbetsgivarens namn och försäkringsbolag.
 3. Anmäl genast skadan till din arbetsgivare. Du får till din telefon ett försäkringsintyg med uppgifter om din försäkring. Du kan behöva intyget på vårdinrättningen.
 4. Har du frågor, kan du ringa oss vardagar kl. 8-16:

  - Företag med färre än 50 anställda samt företagare tel. 09 453 3777
  - Företag med mer än 50 anställda tel. 09 453 3666.

Anvisningar för arbetsgivaren eller företagaren

 1. Anmäl en skada som drabbat arbetstagare eller dig som företagare genom att fylla i blanketten (på Finska).
  Öppna blanketten

 2. Om arbetstagarens skadan orsakar en sjukledighet som är över tre dagar, fyll i blanketten nedan (på Finska). Om det är fråga om en fritidsskada, kom ihåg att också söka ersättning från Fpa inom två månader.

  Öppna blanketten

 3. Har du frågor, kan du ringa oss vardagar kl. 8-16:

  - Företag med färre än 50 anställda samt företagare tel. 09 453 3777
  - Företag med mer än 50 anställda tel. 09 453 3666

  Eller per e-post yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi. E-posten är okrypterad. Meddelandet kan skickas krypterat på adressen https://secure.lahitapiola.fi.

Vanliga frågor om ersättningshandläggningen

Med ett olycksfall avses en plötslig händelse som har en utomstående orsak och orsakar den försäkrade kroppsskada mot dennes vilja. Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring ersätter inte vård- m.m. kostnader som beror på sjukdomsrelaterade orsaker.


Anmäl ett olycksfall eller en misstanke om yrkessjukdom genast till din chef/arbetsgivare. Arbetsgivaren anmäler skadan till LokalTapiola och du får ett försäkringsintyg till din telefon i form av ett textmeddelande. Du kan behöva intyget på vårdinrättningen.

OBS! Om du arbetar i ett företag med över 50 anställda, kan vi med din arbetsgivare ha kommit överens om en verksamhetsmodell för skadesituationer som skräddarsytts just för er. Fråga mer om detta av din arbetsgivare.


Ersättningar som betalas med stöd av försäkringen fastställs enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Vårdkostnader i samband med arbetsolycksfall ersätts enligt samma grunder oberoende av om vården getts på en privat eller offentlig vårdinrättning. Målet är att den skadade snabbt får vård snabbt och kan snarast möjligt återvända till arbetet.


Vi börjar handlägga din skada senast inom sju vardagar från att skadeanmälan anlänt. Du får ett meddelande om att handläggningen börjat antingen per textmeddelande eller per brev på posten. Vi kontaktar dig om vi behöver tilläggsinformation.

Om läkaren som vårdar dig ber om en betalningsförbindelse för fortsatt vård meddelar vi dig vårt beslut per telefon eller per textmeddelande.


Om du själv betalat rese- eller vårdkostnader som skadan orsakat ska du spara originalkvitton och -verifikat. Du kan söka ersättning för kostnaderna inom ett år från datumet de orsakades genom att skicka en utredning över kostnaderna till adressen yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi eller genom att ringa oss på nummer 09 453 3666.

LokalTapiola har avtalat med apoteken om en verksamhetsmodell enligt vilken vi skickar en betalningsförbindelse för mediciner per textmeddelande till den skadade. Genom att visa textmeddelandet på apoteket behöver du inte betala för de mediciner och vårdmaterial som hänför sig till arbetsolycksfallet eller yrkessjukdomen. Betalningsförbindelsens giltighetstid står i textmeddelandet.

Du kan även själv betala medicinerna och söka ersättning enligt anvisningarna ovan.


Avsikten med yrkesinriktad rehabilitering är att möjliggöra återgång till tidigare arbete eller övergång till nya uppgifter. Rehabiliteringen är alltid individuell och innehåller olika alternativ från arbetsprövning till omskolning. Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering.


Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller vill ha ytterligare information om grunder och andra faktorer som påverkat bedömningen, vänligen kontakta personen som handlagt ditt ärende. Vi korrigerar beslutet om det visar sig vara felaktigt.

Om vi inte kan korrigera beslutet kan du lämna besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Besvärstiden är 30 dagar från det att du fick meddelande om beslutet. Besväret skickas till LokalTapiola som vidarebefordrar det till besvärsnämnden.

Beslut som besvärsnämnden för olycksfallsärenden meddelat kan överklagas hos försäkringsdomstolen och besvärstillstånd över försäkringsdomstolens beslut kan ansökas om hos högsta domstolen.

Sökande av ändring är avgiftsfritt.