Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tapper Kapitalförvaltning

Tillgångarna i placeringsportföljen placeras i huvudsak i aktieplaceringar. Utöver diversifieras tillgångarna i placeringsportföljen omfattande i olika tillgångsklasser, såsom i ränta- och fastighetsplaceringar samt kapitalplaceringar och alternativa investeringar

Du kan boka tid till ett möte för att diskutera med en expert på sparande och placerande. Du kan även be oss ringa dig.

Information om hållbarhet

Placeringportfölj Tapper Kapitalförvaltning främjar enligt artikel 8 miljörelaterade och sociala egenskaper. Kategoriseringen av placeringsobjekten baserar sig på EU:s SFDR-förordning (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn 2019/2088, Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Placeringportfölj Tapper Kapitalförvaltning främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak placera i finansiella produkter, i kollektivinvesteringsstrukturer utanför SFDR:s tillämpningsområde eller i andra placeringsobjekt som på nedan nämnda sätt, vid sidan av sina övriga egenskaper, främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (sk. ljusgröna) eller göra hållbara placeringar (sk. mörkgröna).
Den förverkligade andelen av placeringar som främjar hållbarhetsegenskaper beror bland annat på placeringsportföljens allokering vid rapporteringstidpunkten.

Målet för placeringsportföljen är inte att göra ett visst minimiantal hållbara placeringar enligt SFDR. Placeringsportföljen har inget allmänt jämförelseindex eller ett jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper.
Vid placeringsportföljens val av placeringsobjekt beaktas inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Kapitalförvaltarna av placeringsobjekten beaktar i en del placeringar, i enlighet med sina principer för hållbara placeringar, huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Principen ’ingen avsevärd olägenhet’ tillämpas endast på placeringar som ingår i den finansiella produkten i vilka man beaktar EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Vad gäller andelen övriga i denna finansiella produkt ingående placeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Rapportering

Följande mätare som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper rapporteras årligen om placeringsportföljen:

  • andelen placeringar utanför SFDR:s tillämpningsområde som förvaltas enligt principer som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller motsvarande principer samt andelen hållbara placeringar i placeringsportföljen
  • andelen placeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt hållbara placeringar i aktie-, företagsobligations-, statsobligations- och fastighetsplaceringar
  • andelen sådana placeringsobjekt som beaktar och rapporterar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Placeringsobjekten i placeringsportföljen främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i olika tillgångsklasser enligt följande

Aktie- och företagsobligationsplaceringar

Placeringsobjekten främjar omfattande olika miljörelaterade och sociala egenskaper såsom bekämpningen av klimatförändring och beaktandet av socialt ansvar i företagsverksamheten. Egenskaperna främjas genom en hållbarhetsanalys av placeringsobjektet genom att inkludera bedömningen av hållbarhetsfaktorer i placeringsval, genom att påverka bolagens verksamhet samt genom att ur placeringsuniversum utesluta bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption samt bolag som bedriver verksamhet som är skadlig eller tvivelaktig med tanke på miljön, socialt ansvar eller samhälle. Med ovan nämnda begränsningar samt med den företagsspecifika analysen om förverkligandet av god styrning strävar man efter att säkerställa att företagen som är placeringsobjekt följer praxis för god styrning. Placeringsobjekten främjar egenskaperna i anslutning till bekämpningen av klimatförändringen genom att begränsa placeringar i energiproduktion som använder stenkol, brunkol eller torv samt genom att inom kolintensiva branscher endast placera i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket.

Utöver egenskaperna ovan är målet för fonden LokalTapiola Hållbar Miljö, som är placeringsobjekt, att göra hållbara placeringar genom att placera i bolag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv och som inte förväntas orsaka stora olägenheter vad gäller frågor i anslutning till miljön, socialt ansvar och god styrning (ESG).

Målet för fonden LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta, som är placeringsobjekt, är att göra hållbara placeringar genom att placera i obligationer som bedöms ha en positiv inverkan på bekämpningen av klimatförändringen och uppnåendet av målen för hållbar utveckling eller i obligationer som emitterats av företag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på klimatförändringen eller den hållbara utvecklingen och som inte förväntas orsaka stora olägenheter vad gäller frågor i anslutning till miljön, socialt ansvar och god styrning (ESG).

Som kapitalförvaltare av placeringsobjekten i placeringsportföljen beaktar LokalTapiola Kapitalförvaltning i placeringsbesluten, i enlighet med sina principer för hållbara placeringar, hållbarhetsfaktorer (ESG) som påverkar företagen, hållbarhetsrisker som eventuellt påverkar placeringarnas värde samt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling som orsakas av företagens verksamhet.

LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer övergångsriskerna i anslutning till klimatförändringen vara den mest betydande hållbarhetsrisken som eventuellt påverkar värdet för aktie- och företagsobligationsplaceringar. Risken hanteras genom att begränsa placeringar i kritiska branscher och därmed är riskens inverkan på avkastningen på aktie- och företagsobligationsplaceringar begränsad.

Statsobligationer

Placeringsobjekten främjar miljörelaterade och sociala egenskaper såsom beaktandet av påverkan av klimatförändringen och funktionsdugligheten för institutionella strukturer. Egenskaperna främjas genom en hållbarhetsanalys av placeringsobjekt, genom att inkludera bedömningen av hållbarhetsfaktorer i placeringsval, genom att i placeringarna betona emittenter med bättre hållbarhetsklassificering och/eller genom att placera i sk. gröna, social and sustainability -obligationer.

Som kapitalförvaltare av placeringsobjekten i placeringsportföljen beaktar LokalTapiola Kapitalförvaltning i placeringsbesluten, i enlighet med sina principer för hållbara placeringar, hållbarhetsfaktorer (ESG) som påverkar emittenter, hållbarhetsrisker som eventuellt påverkar placeringarnas värde samt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling som orsakas av emittenternas verksamhet.
LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer korruptionen och att institutionella strukturer inte fungerar vara de mest betydande hållbarhetsriskerna som eventuellt påverkar värdet för statsobligationsplaceringar. Riskerna hanteras genom en noggrann analys och ett noggrant val av placeringsobjekt. Därmed är riskernas inverkan på avkastningen på statsobligationsplaceringar begränsad.

Fastighetsplaceringar

I de flesta fastighetsplaceringar främjas miljörelaterade egenskaper såsom energieffektivitet, koldioxidneutralitet och tillgänglighet. Egenskaperna främjas genom att beakta miljörelaterade faktorer i placeringsbesluten och i förvaltningen av fastigheter.
Förvaltare av fastighetsplaceringsobjekten har till exempel förbundit sig att förbättra energieffektiviteten för fastigheterna de förvaltar minst enligt sparmålen enligt fastighetsbranschens energieffektivitetsavtal eller ställt upp mål att bli koldioxidneutral, vad gäller energiförbrukningen under brukstiden, senast år 2030.

När nya objekt skaffas, beaktas till exempel möjligheterna att förbättra objektens energieffektivitet, möjligheterna att öka användningen av förnybar energi samt modifierbarheten. Vid bedömningen av placeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet på läget och fastigheternas tillgänglighet.

Klimatförändringens påverkan på fastigheternas läge samt på underhålls- och renoveringskostnaderna bedöms vara de mest betydande hållbarhetsriskerna i anslutning till fastighetsplaceringar. Riskerna hanteras genom en noggrann hållbarhetsanalys av objekten och genom en riskhanteringsplan. Därmed är hållbarhetsriskernas inverkan på avkastningen på fastigheter begränsad.

Övriga placeringar

Placeringsportföljen kan också placera i placeringsobjekt som på grund av likviditet, orsaker som hänför sig till hanteringen av risker och kostnader inte främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, om det inte finns ett placeringsobjekt som är lämpligt för ändamålet och främjar hållbarhetsegenskaperna eller gör hållbara placeringar eller om det i tillgångsklassen i fråga eller på marknadsområdet inte finns placeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaperna eller gör hållbara placeringar.

Sådana placeringar är till exempel kapitalplaceringar och placeringar på tillväxträntemarknader och globala High Yield marknader som görs i form av fonder som placerar i andra fonder. Av varje fondpartner som förvaltar objektfonden görs en hållbarhetsanalys, där man bedömer fondpartnerns verksamhetssätt och rapportering i anslutning till hållbarheten. Minimikravet för de fondpartner som används i värdepappersplaceringar är att fondpartnern har förbundit sig till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och goda praxisar för hållbara placeringar. Av fondpartner som används i kapitalplaceringar förutsätts att de beaktar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.
Som förvaltare av placeringsobjekten i placeringsportföljen bedömer LokalTapiola Kapitalförvaltning, att hållbarhetsriskerna för fonderna som placerar i andra fonder ansluter sig till placeringsobjekten som fondpartnern valt och dessa påverkar genom fondpartnerns placeringsbeslut gällande placeringsobjekt. Riskens inverkan på avkastningen begränsas genom att välja fondpartner vars processer och verksamhetssätt i anslutning till hållbarheten anses vara tillräckliga. Därmed är riskernas inverkan på avkastningen på fonderna som placerar i andra fonder begränsad.

Övriga placeringar är också till exempel vissa fastighetsplaceringar, om i fastighetstillgångsklassen eller på marknadsområdet inte finns placeringsobjekt som gör placeringar som främjar hållbarhetsegenskaper eller hållbara placeringar. Hållbarhetsriskens inverkan på avkastningen begränsas genom att välja fondförvaltare vars processer och verksamhetssätt i anslutning till hållbarheten anses vara tillräckliga.