Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Rask Kapitalförvaltning

Tillgångarna i placeringsportföljen diversifieras omfattande i olika tillgångsklasser, såsom i ränte- och aktieplaceringar, i fastighetsplaceringar samt kapitalplaceringar och alternativa investeringar.

Du kan boka tid till ett möte för att diskutera med en expert på sparande och placerande. Du kan även be oss ringa dig.

Information om produktens hållbarhet

Datum för publicering: 11.5.2023
Identifieringskod för juridiska personer: 7437009MZCJZV9CNZC22

Sammanfattning

Detta investeringsobjekt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

LokalTapiola Livförsäkringsbolaget förpliktar kapitalförvaltaren att beakta faktorer i anslutning till hållbarhet i sina val av investeringsobjekt och att verka på det sätt som regleringen förutsätter.

Med sina val av investeringsobjekt främjar investeringsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak investera i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9) samt genom att utifrån hållbarhet bedöma parterna som tillhandahåller investeringsobjektet, i vars produkter portföljen investerar.

Kapitalförvaltaren diversifierar tillgångarna i investeringsportföljen omfattande i olika tillgångsklasser, såsom i ränte- och aktieinvesteringar, fastighetsinvesteringar samt i kapitalinvesteringar och övriga alternativa investeringar.

Följande mätare, som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper, rapporteras årligen om investeringsportföljen:

  • Den andel investeringsobjekt, som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8) och som gör hållbara investeringar (Artikel 9), av investeringsportföljen.
  • Den andel investeringsobjekt, som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8) och som gör hållbara investeringar (Artikel 9), av aktie-, företagsobligations-, statsobligations- och fastighetsinvesteringar.
  • Andelen sådana investeringsobjekt som beaktar och rapporterar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

I mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi i första hand officiell data som investeringsobjekten rapporterar, som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser eller från rapporter som publicerats.

Vid bedömningen av investeringsportföljens hållbarhet används i första hand offentlig data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentlig data förblir bristfällig för de investeringsobjekt som inte rapporterar data.

LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren iakttar skälig aktsamhet. I portföljförvaltningen iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp.

I portföljförvaltningen iakttas principerna för kapitalförvaltarens ägarstyrning.

Den finansiella produkten har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Inga mål för hållbar investering

Detta investeringsobjekt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

LokalTapiola Livförsäkringsbolaget förpliktar kapitalförvaltaren att beakta faktorer i anslutning till hållbarhet i sina val av investeringsobjekt och att verka på det sätt som regleringen förutsätter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Med sina val av investeringsobjekt främjar investeringsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak investera i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9) samt genom att utifrån hållbarhet bedöma parterna som tillhandahåller investeringsobjektet, i vars produkter portföljen investerar.

Investeringsobjekten enligt artikel 8 främjar beaktandet av miljörelaterade och sociala konsekvenser i verksamheten för bolag som utgör investeringsobjekt till exempel genom att inkludera bedömning av hållbarhetsfaktorer i investeringsval, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag från investeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher endast investera i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket. Av företagen som utgör investeringsobjekt förutsätts därtill iakttagande av god bolagsstyrning.

Hållbara investeringsobjekt enligt artikel 9 har en positiv inverkan på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Hållbar utveckling kan till exempel uppnås genom att investera i företag, vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på begränsning av eller anpassning till klimatförändring eller på hållbar användning av vattentillgångar eller övergång till cirkulär ekonomi eller förebyggande eller minskning av miljöförstöring eller annars på en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv eller målet kan vara att ha en positiv inverkan på minskning av koldioxidutsläpp och begränsning av klimatförändring i enlighet med Parisavtalet.

Investeringsstrategi

Kapitalförvaltaren diversifierar tillgångarna i investeringsportföljen omfattande i olika tillgångsklasser, såsom i ränte- och aktieinvesteringar, fastighetsinvesteringar samt i kapitalinvesteringar och övriga alternativa investeringar.

LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren bedömer iakttagandet av god bolagsstyrning i de företag som utgör investeringsobjekt. För fondernas del bedöms för var och en kapitalförvaltare sätten för förverkligande av hållbara investeringar.

Andel av investeringar

Placeringsportföljens mål är inte att göra investeringar i ekonomiska verksamheter enligt klassificeringssystemet, vilka uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852). Portföljen investerar endast i fonder och tillsvidare finns det begränsat att fås rapporterade uppgifter om investeringar enligt EU:s klassificeringssystem för investeringsobjekt i målfonder/underliggande fonder, vilket inte stöder förbindande till en viss minimiandel. Portföljen kan ändå, på basis av andra investeringsmässiga kriterier, investera i hållbara investeringar enligt EU:s klassificeringssystem. Granskaren eller tredje parten har inte granskat huruvida investeringarna i portföljen uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassificeringssystem. Portföljen kan på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i verksamheter i anslutning till fossilgas och/eller kärnenergi enligt EU:s klassificeringssystem, men har inte förbundit sig till att göra investeringar i fråga.

#1 Motsvarar miljörelaterade och sociala egenskaper: omfattar de investeringar i finansiell produkt, som används för att förverkliga de miljörelaterade och sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

#2 Övrig omfattar övriga investeringar i finansiell produkt som inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och som inte anses vara hållbara investeringar.

I klassen #1 Motsvarar miljörelaterade och sociala egenskaper ingår:

  • underklass #1A Hållbar omfattar hållbara investeringar som har miljörelaterade eller sociala mål.
  • underklass #1B Övriga miljörelaterade och sociala egenskaper omfattar investeringar som motsvarar de miljörelaterade och sociala egenskaperna och som inte anses vara hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Med sina val av investeringsobjekt främjar investeringsportföljen miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak investera i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 8) eller som gör hållbara investeringar (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) artikel 9) samt genom att utifrån hållbarhet bedöma parterna som tillhandahåller investeringsobjektet, i vars produkter portföljen investerar.

Metoder

Följande mätare, som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper, rapporteras årligen om investeringsportföljen:

Den andel investeringsobjekt, som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8) och som gör hållbara investeringar (Artikel 9), av investeringsportföljen.
Den andel investeringsobjekt, som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8) och som gör hållbara investeringar (Artikel 9), av aktie-, företagsobligations-, statsobligations- och fastighetsinvesteringar.
Andelen sådana investeringsobjekt som beaktar och rapporterar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Datakällor och databehandling

I mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi i första hand officiell data som investeringsobjekten rapporterar, som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser eller från rapporter som publicerats.

Vi eftersträvar att säkerställa kvaliteten på data genom att använda tillförlitliga tjänsteleverantörer som är kända inom branschen. Vi följer med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Därtill följer vi utvecklingen av den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer.

Begränsningar för metoder och data

Vid bedömningen av investeringsportföljens hållbarhet används i första hand offentlig data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentlig data förblir bristfällig för de investeringsobjekt som inte rapporterar data.

Due diligence

LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren iakttar skälig aktsamhet. I portföljförvaltningen iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp.

Strategier för engagemang

I portföljförvaltningen iakttas principerna för kapitalförvaltarens ägarstyrning. Läs om riktlinjer för påverkan redogörs i principer för ägarstyrning här (pdf) (på finska).

Viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap är möten med ledningar för objektföretag för direkta likvida investeringar, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Påverkansfallen prioriteras och det lämpligaste påverkanssättet väljs främst på basis av investeringens storlek, betydelse och väsentligheten för företagsspecifik hållbarhetsfaktor. Därtill beaktas hållbarhetstemats systemiska betydelse (till exempel klimatförändring, mänskliga rättigheter) och möjligheterna att lyckas med påverkan.

Förverkligandet av normer som fastställs i internationella konventioner eller verksamheten för investeringsobjekten som brutit mot dem följs upp.

Valt referensvärde

Portföljen har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.