Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nordic Plus

Kapitalförvaltning Nordic Plus är en aktivt förvaltad kapitalförvaltningsportfölj till vilken vi väljer cirka 15-20 nordiska aktier och 10 företagsobligationer utanför Finland utgående från vår egen företagsanalys. Vår grundläggande allokering är att placera 70 % av tillgångarna i aktier och 30 % i företagsobligationer.

Du kan boka tid till ett möte för att diskutera med en expert på sparande och placerande. Du kan även be oss ringa dig.

Information om produktens hållbarhet

Datum för publicering: 11.5.2023
Identifieringskod för juridiska personer: 7437009MZCJZV9CNZC22

Sammanfattning

Detta investeringsobjekt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

LokalTapiola Livförsäkringsbolaget förpliktar kapitalförvaltaren att beakta faktorer i anslutning till hållbarhet i sina val av investeringsobjekt och att verka på det sätt som regleringen förutsätter.

Denna placeringsportfölj främjar, vid sidan av övriga egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom beaktande av miljörelaterade och sociala konsekvenser i investeringsobjektets verksamhet. Egenskaperna främjas genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i investeringsvalen, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag ur investeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher endast investera i bolag som har de bästa koldioxidavtrycken. Investeringsobjekten iakttar därtill god bolagsstyrning.

Kapitalförvaltning Nordic Plus strävar efter avkastning genom att i huvudsak investera portföljens tillgångar i nordiska aktier och företagsobligationer (med undantag av Finland). 70 % av portföljens tillgångar kan i en neutral situation bestå av aktier.

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver förverkligandet av investeringsportföljens miljörelaterade och sociala egenskaper följs i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i samband med förverkligandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativ data finns att tillgå.

Följande mätare, som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper, rapporteras årligen om investeringsportföljen: Den andel investeringsobjekt som främjar hållbarhetsegenskaper (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) Artikel 8) och som gör hållbara investeringar (Artikel 9) har av investeringsportföljen. Mätare för direkta aktieinvesteringar: koldioxidintensitet, MSCI E-vitsord, antal allvarliga eller mycket allvarliga miljöförseelser i investeringsobjekten (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen), MSCI S-vitsord, investeringsobjektens iakttagande av FN:s Global Compact-principer, könsfördelning för styrelsemedlemmar för investeringsobjekten, antal allvarliga eller mycket allvarliga sociala förseelser i investeringsobjekten (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen).

I direkta investeringar i aktier och företagsobligationer använder vi i mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper i första hand officiell data som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Upright Project) databaser och även direkt i samband med möten med eller påverkansprocesser för investeringsobjekten. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaper. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt. För målfondernas del används i mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper i första hand officiell data som investeringsobjekten rapporterar, som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser eller från rapporter som publicerats.

Vid bedömningen av investeringsportföljens hållbarhet används i första hand offentlig data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentlig data förblir bristfällig för de investeringsobjekt som inte rapporterar data.

LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren iakttar skälig aktsamhet. I portföljförvaltningen iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp.

I portföljförvaltningen iakttas principerna för kapitalförvaltarens ägarstyrning.

Portföljen har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Inga mål för hållbar investering

Detta investeringsobjekt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

LokalTapiola Livförsäkringsbolaget förpliktar kapitalförvaltaren att beakta faktorer i anslutning till hållbarhet i sina val av investeringsobjekt och att verka på det sätt som regleringen förutsätter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Denna placeringsportfölj främjar, vid sidan av övriga egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom beaktande av miljörelaterade och sociala konsekvenser i investeringsobjektets verksamhet. Egenskaperna främjas genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i investeringsvalen, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag ur investeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher endast investera i bolag som har de bästa koldioxidavtrycken. Investeringsobjekten iakttar därtill god bolagsstyrning.

Investeringsstrategi

Kapitalförvaltning Nordic Plus strävar efter avkastning genom att i huvudsak investera portföljens tillgångar i nordiska aktier och företagsobligationer (med undantag av Finland). 70 % av portföljens tillgångar kan i en neutral situation bestå av aktier.

Andel av investeringar

Placeringsportföljens mål är inte att göra investeringar i ekonomiska verksamheter enligt klassificeringssystemet, vilka uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852). I portföljen kan finnas investeringar i fonder för vilka det inte finns att fås tillräckligt tillförlitligt rapporterade uppgifter om investeringar enligt EU:s klassificeringssystem. Detta stöder inte förbindande till en viss minimiandel. Investeringsportföljen kan ändå, på basis av andra investeringsmässiga kriterier, investera i hållbara investeringar enligt EU:s klassificeringssystem. Granskaren eller tredje parten har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassificeringssystem. Portföljen kan på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i verksamheter i anslutning till fossilgas och/eller kärnenergi enligt EU:s klassificeringssystem, men har inte förbundit sig till att göra investeringar i fråga.

#1 Motsvarar miljörelaterade och sociala egenskaper: omfattar de investeringar i finansiell produkt, som används för att förverkliga de miljörelaterade och sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.
#2 Övrig: omfattar övriga investeringar i finansiell produkt som inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och som inte anses vara hållbara investeringar.

I klassen #1 Motsvarar miljörelaterade och sociala egenskaper ingår:

  • underklass #1A Hållbar omfattar hållbara investeringar som har miljörelaterade eller sociala mål.
  • underklass #1B Övriga miljörelaterade och sociala egenskaper omfattar investeringar som motsvarar de miljörelaterade och sociala egenskaperna och som inte anses vara hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver förverkligandet av investeringsportföljens miljörelaterade och sociala egenskaper följs i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i samband med förverkligandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativ data finns att tillgå.

Metoder

Mätare för direkta investeringar i aktier och företagsobligationer: koldioxidintensitet, MSCI E-vitsord, antal allvarliga eller mycket allvarliga miljöförseelser i investeringsobjekten (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen), MSCI S-vitsord, investeringsobjektens iakttagande av FN:s Global Compact-principer, könsfördelning för styrelsemedlemmar för investeringsobjekten, antal allvarliga eller mycket allvarliga sociala förseelser i investeringsobjekten (investeringsobjektens %-andel av investeringsportföljen).

Datakällor och databehandling

I mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi i huvudsak officiell data som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Upright Project) databaser och även direkt i samband med möten med eller påverkansprocesser för investeringsobjekten. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaper. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data som olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data som investeringsobjekten rapporterar med data från kontrollgrupper. Vi följer konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi använder s.k. ”rådata” vi får från olika datakällor i våra egna databaser och beräkningar.

Begränsningar för metoder och data

Vid bedömningen av investeringsportföljens hållbarhet används i första hand offentlig data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentlig data förblir bristfällig för de investeringsobjekt som inte rapporterar data.

Due diligence

LokalTapiola Livbolaget förutsätter att kapitalförvaltaren iakttar skälig aktsamhet. I portföljförvaltningen iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp.

Strategier för engagemang

I portföljförvaltningen iakttas principerna för kapitalförvaltarens ägarstyrning. Läs om riktlinjer för påverkan redogörs i principer för ägarstyrning här (pdf) (på finska).

Viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap är möten med ledningar för objektföretag för direkta likvida investeringar, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Påverkansfallen prioriteras och det lämpligaste påverkanssättet väljs främst på basis av investeringens storlek, betydelse och väsentligheten för företagsspecifik hållbarhetsfaktor. Därtill beaktas hållbarhetstemats systemiska betydelse (till exempel klimatförändring, mänskliga rättigheter) och möjligheterna att lyckas med påverkan.

Förverkligandet av normer som fastställs i internationella konventioner eller verksamheten för investeringsobjekten som brutit mot dem följs upp.

Valt referensvärde

Portföljen har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.