Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Finland Plus

Kapitalförvaltning Finland Plus är en aktivt förvaltad kapitalförvaltningsportfölj till vilken vi väljer 15-20 finländska börsaktier. Vi valet av aktier betonas en kvantitativ analys, dvs. en analys som grundar sig på siffror. En del av portföljens tillgångar placerar vi dessutom i nordiska företagsobligationer och i internationella börsnoterade fonder.

Du kan boka tid till ett möte för att diskutera med en expert på sparande och placerande. Du kan även be oss ringa dig.

Information om hållbarhet

Placeringsportföljen Finland Plus främjar enligt artikel 8 miljörelaterade och sociala egenskaper. Kategoriseringen av placeringsobjekten baserar sig på EU:s SFDR-förordning (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn 2019/2088, Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Placeringsportföljen Finland Plus främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att i huvudsak placera i direkta aktie- och företagsobligationsplaceringar utanför SFDR:s tillämpningsområde eller i finansiella produkter som vid sidan av övriga egenskaper främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (sk. ljusgröna) och som i sina placeringsbeslut beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling som orsakas av placeringsobjektens verksamhet. Den förverkligade andelen av placeringar som främjar hållbarhetsegenskaper beror bland annat på placeringsportföljens allokering vid rapporteringstidpunkten.

Målet för placeringsportföljen är inte att göra ett visst minimiantal hållbara placeringar enligt SFDR. Placeringsportföljen har inget allmänt jämförelseindex eller ett jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper.

Principen ’ingen avsevärd olägenhet’ tillämpas endast på placeringar som ingår i den finansiella produkten, i vilka man beaktar EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Vad gäller andelen övriga placeringar, som ingår i denna finansiella produkt, beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Miljörelaterade och sociala egenskaper

Placeringsobjekten i placeringsportföljen främjar omfattande olika miljörelaterade och sociala egenskaper såsom bekämpningen av klimatförändring och beaktandet av socialt ansvar i företagsverksamheten. Egenskaperna främjas genom en hållbarhetsanalys av placeringsobjekt genom att inkludera bedömningen av hållbarhetsfaktorer i placeringsval, genom att påverka bolagens verksamhet samt genom att ur placeringsuniversum utesluta bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption samt bolag som bedriver verksamhet som är skadlig eller tvivelaktig med tanke på miljön, socialt ansvar eller samhälle. Med ovan nämnda begränsningar samt med den företagsspecifika analysen om förverkligandet av god styrning strävar man efter att säkerställa att företagen som är placeringsobjekt följer praxis för god styrning. Placeringsobjekten främjar egenskaperna i anslutning till bekämpningen av klimatförändringen genom att begränsa placeringar i energiproduktion som använder stenkol, brunkol eller torv samt genom att inom kolintensiva branscher endast placera i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket.

Som kapitalförvaltare av placeringsobjekten i placeringsportföljen beaktar LokalTapiola Kapitalförvaltning i placeringsbesluten, i enlighet med sina principer för hållbara placeringar, hållbarhetsfaktorer (ESG) som påverkar företagen, hållbarhetsrisker som eventuellt påverkar placeringarnas värde samt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling som orsakas av företagens verksamhet.

LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer övergångsriskerna i anslutning till klimatförändringen vara den mest betydande hållbarhetsrisken som eventuellt påverkar värdet för aktie- och företagsobligationsplaceringar.
Risken hanteras genom att begränsa placeringar i kritiska branscher
och därmed är riskens inverkan på avkastningen på aktie- och företagsobligationsplaceringar begränsad.

Rapportering

Följande mätare som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper rapporteras årligen om placeringsportföljen:
fördelning av hållbarhetsklassificeringar för placeringar, koldioxidintensitet, fördelning av dem som bryter mot internationella normer.

Eventuella övriga placeringar i placeringsportföljen, som inte främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, hänför sig till likviditetshantering.

I placeringsportföljen beaktas placeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling och deras förverkligande rapporteras årligen i regelbundna rapporter.

Begränsningar

Följande begränsningar i anslutning till miljön, god styrning och socialt ansvar är bindande för placeringsbesluten:

  • Placeringsportföljen placerar inte i bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljön eller korruption.
  • Placeringsportföljen placerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller komponenter som används för att tillverka sådana vapen.
  • Placeringsportföljen placerar inte i bolag av vilkas omsättning över 5 procent kommer från produkter och tjänster för vuxenunderhållning, från tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.
  • Placeringsportföljen placerar inte i företag vars huvudsakliga intjäningsmodell grundar sig på snabblån till konsumenter.
  • Placeringsportföljen placerar inte i bolag som fått den sämsta utomstående ESG-klassificeringen och som inte har en plan på tydliga åtgärder för att förbättra sin verksamhet.
  • Placeringsportföljen placerar inte i företag av vilkas omsättning över 25 procent kommer från produktion av stenkol, brunkol eller torv som används i energiproduktion eller av vilkas energiproduktion minst 25 procent grundar sig på stenkol, brunkol eller torv.
  • Inom koldioxidintensiva branscher placerar Placeringsportföljen i de bästa företagen vad gäller koldioxidavtryck och i företag som anses ha potential till avsevärd förbättring.
  • Bolagets koldioxidintensitet kan begränsa placeringens vikt i placeringsportföljen.