Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Europa Plus

Kapitalförvaltning Europa Plus är en aktivt förvaltad kapitalförvaltningsportfölj. Som namnet säger så fokuserar portföljen på europeiska börsbolag. Utöver valet av europeiska bolag fås tilläggsdiversifiering och avkastningspotential även från amerikanska bolag samt via placeringsfonder från tillväxtmarknader och Asien.

Du kan boka tid till ett möte för att diskutera med en expert på sparande och placerande. Du kan även be oss ringa dig.

Information om hållbarhet

Placeringsportföljen Europa Plus främjar enligt artikel 8 miljörelaterade och sociala egenskaper. Kategoriseringen av placeringsobjekten baserar sig på EU:s SFDR-förordning (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn 2019/2088, Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Placeringsportföljen Europa Plus främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att placera i direkta aktieplaceringar utanför SFDR:s tillämpningsområde eller i finansiella produkter som vid sidan av övriga egenskaper främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (sk. ljusgröna) och som i sina placeringsbeslut beaktar huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter som orsakas av placeringsobjektens verksamhet eller i placeringsobjekt vars mål är att göra hållbara placeringar (sk. mörkgröna).

Målet för placeringsportföljen är inte att göra ett visst minimiantal hållbara placeringar enligt SFDR. Placeringsportföljen har inget allmänt jämförelseindex eller ett jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper.
Principen ’ingen avsevärd olägenhet’ tillämpas endast på placeringar som ingår i den finansiella produkten i vilka man beaktar EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Vad gäller andelen övriga i denna finansiella produkt ingående placeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Miljörelaterade och sociala egenskaper

Placeringsobjekten i placeringsportföljen främjar omfattande olika miljörelaterade och sociala egenskaper såsom bekämpningen av klimatförändring och beaktandet av socialt ansvar i företagsverksamheten. Egenskaperna främjas genom en hållbarhetsanalys av placeringsobjekt genom att inkludera bedömningen av hållbarhetsfaktorer i placeringsval, genom att påverka bolagens verksamhet samt genom att ur placeringsuniversum utesluta bolag som brutit mot internationella normer som gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption samt bolag som bedriver verksamhet som är skadlig eller tvivelaktig med tanke på miljön, socialt ansvar eller samhälle. Med ovan nämnda begränsningar samt med den företagsspecifika analysen om förverkligandet av god förvaltningssed strävar man efter att säkerställa att företagen som är placeringsobjekt iakttar god förvaltningssed. Placeringsobjekten främjar egenskaperna i anslutning till bekämpningen av klimatförändringen genom att begränsa placeringar i energiproduktion som använder stenkol, brunkol eller torv samt genom att inom kolintensiva branscher endast placera i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket.

Utöver egenskaperna ovan är målet för fonden LokalTapiola Hållbar Miljö, som är placeringsobjekt, att göra hållbara placeringar genom att placera i bolag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv och vilka inte förväntas orsaka stora olägenheter vad gäller frågor i anslutning till miljön, socialt ansvar och god styrning (ESG).

Som kapitalförvaltare av placeringsobjekten i placeringsportföljen beaktar LokalTapiola Kapitalförvaltning i placeringsbesluten, i enlighet med sina principer för hållbara placeringar, hållbarhetsfaktorer (ESG) som påverkar företagen, hållbarhetsrisker som eventuellt påverkar placeringarnas värde samt huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter som orsakas av företagens verksamhet.

LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer övergångsriskerna i anslutning till klimatförändringen vara den mest betydande hållbarhetsrisken som eventuellt påverkar värdet för aktieplaceringar. Risken förvaltas genom att begränsa placeringar i kritiska branscher och därmed är riskens inverkan på avkastningen på aktieplaceringar begränsad.

Rapportering

Följande mätare som beskriver förverkligandet av miljörelaterade och sociala egenskaper rapporteras årligen om placeringsportföljen: fördelning av hållbarhetsklassificeringar för placeringar, koldioxidintensitet, fördelning av dem som bryter mot internationella normer.

Eventuella övriga placeringar i placeringsportföljen som inte främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, hänför sig till likviditetshantering.

I placeringsportföljen beaktas placeringsbeslutens huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter och deras förverkligande rapporteras årligen i regelbundna rapporter.