Sijoitusrahastot LokalTapiola Långränta

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Långränta placerar i ränteavkastande värdepapper i Europa och övriga OECD-länder.

Du kan teckna andelar i fonden i nättjänsten eller genom att ringa kundtjänsten för Spar och placering tel. 09 453 8500. Länken till nättjänsten hittar du under knappen Köp.

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Långränta placerar i ränteavkastande värdepapper i Europa och övriga OECD-länder. Fondens ränterisk är i regel 2–10 år.

Fondens placeringar har bra kreditrating eftersom placeringarna görs huvudsakligen i värdepapper som emitterats av stater, kommuner och andra offentliga samfund. Fonden kan även placera i sådana masslån som har säkerhet (s.k. covered bond) som tryggar placerarnas ställning.

Målet för fonden Långränta är ökning av fondandelarnas värde på medellång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk