Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kortränta ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Kortränta ESG lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i kortfristiga ränteobjekt på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola Kortränta ESG placerar i kortfristiga placeringar som huvudsakligen är kortare än ett år. Fondens placeringar har bra kreditrating.

Placeringsobjekten utgörs huvudsakligen av företagscertifikat, bankers placeringscertifikat, masslån med rörlig ränta samt staters skuldförbindelser i Europa och övriga OECD-länder.

Fonden Kortränta ESG har som mål är att upprätthålla värdet på placeringstillgångarna samt uppnå stabil avkastningsutveckling även under en kort period. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)

ESG-rapport (pdf)

Veckorapport (pdf) (på finska)


Hållbarhet i placeringsverksamheten

Kortränta ESG främjar med sina alla värdepappersplaceringar egenskaper i anslutning till miljö och samhälle genom att inkludera bedömning av hållbarhetsfaktorer i placeringsval, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag från placeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher bara placera i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket. Även om fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön har den inte åtagit sig att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2019/2088) och har således inte som mål att en viss minimiandel av dess investeringar ska vara sådana investeringar.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Som en del av hållbarhetsanalysen av ett investeringsobjekt identifierar LokalTapiola Kapitalförvaltning varje placeringsobjekts väsentliga hållbarhetsrisker, sannolikheterna för att de realiseras och omfattningen av konsekvenserna. Över företag som anses vara intressanta ur investeringssynpunkt görs en hållbarhetsanalys samtidigt med en traditionell företagsanalys. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattning av konsekvenserna kontinuerligt som en del av vår placeringsprocess och uppföljning av placeringsobjekten och -portföljerna. Baserat på bedömningen kan en placering göras, den kan ökas/minskas eller överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer att den viktigaste hållbarhetsrisken som kan påverka värdet på Fondens placeringar är övergångsriskerna som anknyter till klimatförändringen. Risken hanteras genom att begränsa placeringar i kritiska branscher, och därmed bedöms riskens inverkan på Fondens avkastning vara begränsad.

Följande begränsningar vad gäller miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar är bindande för placeringsbesluten:

 • Fonden placerar inte i bolag som har brutit mot de internationella allmänt godkända normerna gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.

 • Fonden placerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller därtill avsedda komponenter.

 • Fonden placerar inte i bolag där över 5 procent av omsättningen härstammar från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.

 • Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga förtjänst kommer från snabblån som erbjuds till konsumenter.

 • Fonden placerar inte i bolag som fått den lägsta externa ESG-klassificeringen och som inte har presenterat en plan med tydliga åtgärder för att förbättra verksamheten.

 • Fonden investerar inte i gruv- eller energibolag eller bolag som erbjuder offentliga tjänster, som investerar i nya stenkols-, brunkols- eller torvprojekt.

 • Fonden placerar inte i företag där över 20 procent av omsättningen kommer från brunkol, stenkol eller torv som används i produktion av energi, eller i företag där över 20 procent av energiproduktionen baserar sig på brunkol, stenkol eller torv.

 • Inom koldioxidintensiva branscher placerar Fonden i företag som har de lägsta koldioxidavtrycken och i företag som anses ha potential till avsevärd förbättring.

 • Bolagets kolintensitet kan begränsa placeringens vikt i Fonden.

Genom begränsningarna ovan och den företagsspecifika analysen av uppnåendet av god bolagsstyrning strävar vi efter att säkerställa att företagen som utgör placeringsobjekt iakttar god bolagsstyrning.
LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att påverka placeringsobjekten i Fondens namn genom möten med företagsledningen och genom att påverka företagen och beslutsfattarna tillsammans med andra placerare. Genom beaktande av hållbarheten och aktivt ägarskap stöds uppnåendet av Fondens långsiktiga mål gällande placeringsavkastning.

Förverkligandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället som fonden främjar mäts bland annat med följande mätare:

 • Fondens MSCI ESG-klassificering

 • Fondens E-, S- och G-vitsord

 • Fondens Morningstar-klassificering för ansvarsfullhet

 • Fördelningen av MSCI ESG-klassificeringen för Fondens placeringsobjekt

 • Iakttagande av FN:s Global Compact-principer hos Fondens placeringsobjekt

 • Styrelsemedlemmarnas oberoende och könsfördelning hos Fondens placeringsobjekt

 • Fondens koldioxidavtryck

I fondens placeringsbeslut beaktas till tillämpliga delar och beroende på tillgänglig information de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling. Mätarnas värden och data grundar sig på situationen vid dateringen av rapporten. Mätarnas värden och data kan ändra.

Vid mätandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället använder vi i första hand officiell data placeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Bloomberg) databaser och även direkt från bolagskällor i samband med möten eller processer för inverkan. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden som grundar sig på branschdata för att mäta egenskaper. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data placeringsobjekten rapporterar med data från (bransch)kontrollgrupper. Vi följder kontinuerligt med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer för olika branscher och verksamheter samt den teknologiska utvecklingen för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi använder s.k. ”rådata” vi får från olika datakällor i våra egna databaser och beräkningar.

Vi använder i första hand offentlig data som placeringsobjekten rapporterar vilket betyder att offentlig data är valfri för de placeringsobjekt som inte rapporterar data. Indikatorer som placeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med placeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja ibruktagandet av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras offentlig data vid möten med placeringsobjekten och med hjälp av data som fåtts i samband med processer för inverkan samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om placeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av placeringsobjekten.

Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.