Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i företags och bankers ränteobjekt på ett lätt och diversifierat sätt och samtidigt bidra till att dämpa klimatförändringen och att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta är en räntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar i företags och bankers obligationer i europeiska länder samt i övriga OECD-länder. Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt och att påverka positivt i att bromsa klimatförändring och i hållbar utveckling.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)

ESG-rapport (pdf)

Veckorapport (pdf) (på finska)


Hållbarhet i placeringsverksamhet

Fondens Hållbar Påverkan Ränta mål är att göra hållbara placeringar genom att placera i skuldebrev som beräknas ha en positiv inverkan på dämpandet av klimatförändringen eller uppnåendet av målen inom hållbar utveckling eller i skuldebrev som emitterats av företag vars verksamhet enligt vår bedömning har en positiv inverkan på klimatförändringen eller hållbar utveckling och som inte förväntas orsaka betydlig skada för faktorer som hänför sig till miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG). Fonden placerar endast i placeringsobjekt som bedöms iaktta god bolagsstyrning. Fonden inkluderar en bedömning av hållbarhetsfaktorer i placeringsvalen, påverkar bolagens verksamhet, utesluter vissa bolag från placeringsuniversum och placerar inom koldioxidintensiva branscher endast i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket.

På grund av ofullständig reglering och begränsad tillgång till data är fondens mål inte att göra en viss minimiandel hållbara investeringar i den mening som avses i taxonomiförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar).

Som en del av hållbarhetsanalysen av ett investeringsobjekt identifierar LokalTapiola Kapitalförvaltning varje placeringsobjekts väsentliga hållbarhetsrisker, sannolikheterna för att de realiseras och omfattningen av konsekvenserna. Över företag som anses vara intressanta ur investeringssynpunkt görs en hållbarhetsanalys samtidigt med en traditionell företagsanalys. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattning av konsekvenserna kontinuerligt som en del av placeringsprocessen och uppföljningen av placeringsobjekten och -portföljerna. Baserat på bedömningen kan en placering göras, den kan ökas/minskas eller överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. Den hållbarhetsrisk som bedöms vara den mest betydande med tanke på utvecklingen av värdet på Fondens placeringar är övergångsriskerna som anknyter till klimatförändringen. Risken hanteras genom att begränsa investeringar i kritiska branscher och genom att rikta placeringarna till gröna företagsobligationer samt i företag som skapar lösningar för att dämpa klimatförändringen. Riskens inverkan på Fondens avkastning bedöms därför vara begränsad.

Följande begränsningar vad gäller miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar är bindande för placeringsbesluten:

 • Fonden investerar i gröna obligationer och i företag som utifrån LokalTapiola Kapitalförvaltnings hållbarhetsanalys bedöms ha en positiv inverkan på dämpandet av klimatförändringen eller på uppnåendet av målen för hållbara utveckling.
 • Fonden placerar inte i bolag som har brutit mot de internationella allmänt godkända normerna gällande mänskliga rättig-heter, arbetskraft, miljö eller korruption.
 • Fonden placerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller därtill avsedda komponenter.
 • Fonden placerar inte i bolag där över 5 procent av omsättningen härstammar från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.
 • Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga förtjänst kommer från snabblån som erbjuds till konsumenter.
 • Fonden placerar inte i bolag som fått den lägsta externa ESG-klassificeringen och som inte har presenterat en plan med tydliga åtgärder för att förbättra verksamheten.
 • Fonden investerar inte i gruv- eller energibolag eller bolag som erbjuder offentliga tjänster, som investerar i nya stenkols-, brunkols- eller torvprojekt.
 • Fonden placerar inte i företag där över 20 procent av omsättningen kommer från brunkol, stenkol eller torv som används i produktion av energi, eller i företag där över 20 procent av energiproduktionen baserar sig på brunkol, stenkol eller torv.
 • Inom koldioxidintensiva branscher placerar Fonden i företag som har de lägsta koldioxidavtrycken och i företag som anses ha potential till avsevärd förbättring.
 • Bolagets kolintensitet kan begränsa placeringens vikt i Fonden.

Genom begränsningarna ovan och den företagsspecifika analysen av uppnåendet av god bolagsstyrning strävar vi efter att säkerställa att företagen som utgör placeringsobjekt iakttar god bolagsstyrning. Genom noggrann analys av obligationerna och beaktande av deras huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenser vill vi säkerställa att de medel som samlats in används för projekt som dämpar klimatförändringen eller främjar andra hållbarhetsmål (t.ex. förbättrad energieffektivitet och förbättrad hantering av material och avloppsvatten, hållbar vattenanvändning) och inte orsakar betydande skada för andra miljömål.

LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att påverka placeringsobjekten i Fondens namn genom möten med företagsled-ningen och genom att påverka företagen och beslutsfattarna tillsammans med andra placerare. Genom att sträva efter hållbara placeringar och placera aktivt stöds uppnåendet av Fondens långsiktiga mål gällande placeringsavkastning.

Rapporteringen om hur målet att placera hållbart uppnås sker bland annat på följande sätt:

 • Fondens mål att investera i obligationer som har en positiv inverkan på klimatförändringen eller målen för hållbar utveckling mäts genom fördelningen av Fondens investeringar enligt obligationstyp (s.k. gröna, sociala och sustainability-obligationer)
 • Man strävar efter att mäta Fondens mål – positiv inverkan på klimatförändringen eller målen för hållbar utveckling – bland annat genom en indelning av Fondens placeringar i hållbarhetsteman (såsom energieffektivitet, förnybar energi) som påverkas genom placeringarna, och genom att rapportera om den förväntade effekten av projekt som finansieras genom obligationsplaceringarna.
 • Uppnåendet av god bolagsstyrning mäts genom en fördelning av Fondens placeringar enligt efterlevnaden av FN:s Global Compact -principer, styrelsemedlemmars oberoende och könsfördelning hos Fondens investeringsobjekt, Fondens MSCI ESG -klassificering och fondens E-, S- och G-vitsord
 • Fondens investeringsobjekt orsakar inte betydande skada på andra faktorer relaterade till miljö, samhälle eller socialt ansvar, vilket mäts med E- och S-controversy -indikatorer för fondens placeringsobjekt och genom att rapportera om fondens huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenser

I Fondens placeringsbeslut beaktas till tillämpliga delar och beroende på tillgänglig information de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling.

Förverkligandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället som fonden främjar mäts bland annat med följande mätare:

 • Fondens MSCI ESG-klassificering,
 • Fondens E-, S- och G-vitsord, fondens Morningstar-ESG-klassificering,
 • Fördelningen av MSCI ESG-klassificeringen av fondens placeringsobjekt,
 • Fördelningen av hållbarhetsklassificeringen av fondens placeringsobjekt,
 • Iakttagandet av FN:s Global Compact-principer för fondens placeringsobjekt, oavhängighets- och könsfördelningen bland medlemmarna i styrelserna för fondens placeringsobjekt,
 • Fondens koldioxidavtryck.

Mätarnas värden och data grundar sig på situationen vid dateringen av rapporten. Mätarnas värden och data kan ändra.

Vid mätandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället använder vi i första hand officiell data placeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Bloomberg) databaser och även direkt från bolagskällor i samband med möten eller processer för inverkan. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden som grundar sig på branschdata för att mäta egenskaper. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data placeringsobjekten rapporterar med data från (bransch)kontrollgrupper. Vi följder kontinuerligt med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer för olika branscher och verksamheter samt den teknologiska utvecklingen för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi använder s.k. ”rådata” vi får från olika datakällor i våra egna databaser och beräkningar.

Vi använder i första hand offentlig data som placeringsobjekten rapporterar vilket betyder att offentlig data är valfri för de placeringsobjekt som inte rapporterar data. Indikatorer som placeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med placeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja ibruktagandet av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras offentlig data vid möten med placeringsobjekten och med hjälp av data som fåtts i samband med processer för inverkan samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om placeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av placeringsobjekten.

Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

Hur väl vi uppnår målen som gäller hållbara placeringar rapporteras bland annat på följande sätt:

 • Fondens mål att placera i obligationer som har en positiv inverkan på klimatförändringen eller målen gällande en hållbar utveckling mäts utifrån fördelningen av fondens placeringar per obligationstyp (s.k. gröna, social- och sustainability-obligationer)
 • Vi strävar efter att mäta fondens mål att ha en positiv inverkan på klimatförändringen eller på målen som gäller en hållbar utveckling bland annat utifrån en fördelning av fondens placeringar i hållbarhetasteman (till exempel energieffektivitet, förnybar energi) på vilka placeringarna har en inverkan samt utifrån en rapportering som beskriver den förväntade inverkan projekt finansierade av obligationsplaceringar har.
 • Verkställandet av en god förvaltningssed mäts utifrån fördelningen av iakttagandet av FN:s Global Compact-principer för fondens placeringsobjekt, utifrån oavhängighets- och könsfördelningen gällande medlemmarna i styrelserna för placeringsobjekten, utifrån fondens MSCI ESG-klassificering samt utifrån fondens E-, S- och G-vitsord
 • Fondens placeringsobjekt orsakar inte avsevärd skada på övriga faktorer i anknytning till miljön, samhället eller socialt ansvar vilket mäts med E- och S-controversymätare för fondens placeringsobjekt samt en rapportering av fondens huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter