Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Utvecklade Asien ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Utvecklade Asien ESG lämpar sig för sparare och placerare som vill på ett lätt och diversifierat sätt placera på aktiemarknaderna i utvecklade Asien och Stillahavsområdet.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola Utvecklade Asien ESG är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar i aktier och aktiebundna instrument. Fonden placerar i Asien och Stillahavsområdet marknaden eller samt i företag vars affärsverksamhet avsevärt påverkas av Asien och Stillahavsområdet marknaden. Jämförelseindex är MSCI AC Asia Pacific Net TR Euro -index. Indexen styr inte valen av placeringsobjekt.

Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt, har bättre avkastning och risk-avkastnings förhållande än vad marknad skulle ge. Placeringsobjekten väljs på basis av LokalTapiola Kapitalförvaltnings, som fungerar som kapitalförvaltare, placeringssynpunkter och kvantitativanalyser. Varje placeringsobjekt analyseras även ur ett ansvarsperspektiv.

Fonden placerar i derivatkontrakt som skyddar mot valutarisker då det enligt portföljförvaltningens valutasynpunkt är motiverat. Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av utvecklingen av värdet på de företag som utgör placeringsobjekt samt accepterar aktierisken med aktieplaceringar. Värdet på fonden kan även fluktuera kraftigt på kort sikt.

Fonden har både tillväxt- och avkastningsandelar. På tillväxtandelarna betalas inte avkastning utan avkastningen placeras på nytt för att öka värdet på tillväxtandelarna. På avkastningsandelarna betalas för sin del en årlig avkastning vars belopp fastställs av bolagsstämman.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)

ESG-rapport (pdf)

Veckorapport (pdf) (på finska)


Hållbarhet i placeringsverksamhet

Fonden främjar med sina alla värdepappersplaceringar egenskaper i anslutning till miljö och samhälle genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i placeringsval, delta i bolagsstämmor och utesluta vissa bolag ur placeringsuniversum. Även om fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön har den inte åtagit sig att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2019/2088) och har således inte som mål att en viss minimiandel av dess investeringar ska vara sådana investeringar.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Som en del av bedömningen av hållbarheten av ett investeringsobjekt identifierar LokalTapiola Kapitalförvaltning varje placeringsobjekts väsentliga hållbarhetsrisker, sannolikheterna för att de realiseras och omfattningen av konsekvenserna. I bedömningen av hållbarhetsrisker använder vi i huvudsak bolags- och branschspecifika data som insamlats av en extern tjänsteleverantör i den mån sådan data finns tillgängliga. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattning av konsekvenserna kontinuerligt som en del av vår placeringsprocess och uppföljning av placeringsobjekten och -portföljerna. Baserat på bedömningen kan en placering göras, den kan ökas/minskas eller överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer att den viktigaste hållbarhetsrisken som kan påverka värdet på Fondens placeringar är övergångsriskerna som anknyter till klimatförändringen. Risken hanteras genom att begränsa placeringar i kritiska branscher, och därmed bedöms riskens inverkan på Fondens avkastning vara begränsad.

Följande begränsningar vad gäller miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar är bindande för placeringsbesluten:

 • Fonden placerar inte i bolag som har brutit mot de internationella allmänt godkända normerna gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.
 • Fonden placerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller därtill avsedda komponenter.
 • Fonden placerar inte i bolag där över 5 procent av omsättningen härstammar från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.
 • Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga förtjänst kommer från snabblån som erbjuds till konsumenter.
 • Fonden investerar inte i bolag som erhållit den lägsta externa ESG-klassificeringen.
 • Fonden investerar inte i gruv- eller energibolag eller bolag som erbjuder offentliga tjänster, som investerar i nya stenkols-, brunkols- eller torvprojekt.
 • Fonden placerar inte i företag där över 20 procent av omsättningen kommer från brunkol, stenkol eller torv som används i produktion av energi, eller i företag där över 20 procent av energiproduktionen baserar sig på brunkol, stenkol eller torv.
 • Bolagets kolintensitet kan begränsa placeringens vikt i Fonden.

Genom begränsningarna ovan och den företagsspecifika analysen av uppnåendet av god bolagsstyrning strävar vi efter att säkerställa att företagen som utgör placeringsobjekt iakttar god bolagsstyrning.
LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att påverka placeringsobjekten i Fondens namn genom att delta i bolagsstämmor och genom att påverka företagen och beslutsfattarna tillsammans med andra placerare. Genom beaktande av hållbarheten och aktivt ägarskap stöds uppnåendet av Fondens långsiktiga mål gällande placeringsavkastning.

Förverkligandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället som fonden främjar mäts bland annat med följande mätare:

 • Fondens MSCI ESG-klassificering
 • Fondens E-, S- och G-vitsord
 • Fondens Morningstar-klassificering för ansvarsfullhet
 • Fördelningen av MSCI ESG-klassificeringen för Fondens placeringsobjekt
 • Iakttagande av FN:s Global Compact-principer hos Fondens placeringsobjekt
 • Styrelsemedlemmarnas oberoende och könsfördelning hos Fondens placeringsobjekt
 • Fondens koldioxidavtryck
 • Branschfördelningen för kolintensiteten hos fondens placeringsobjekt jämfört med marknadsindex.

I Fondens placeringsbeslut beaktas till tillämpliga delar och beroende på tillgänglig information de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling. Mätarnas värden och data grundar sig på situationen vid dateringen av rapporten. Mätarnas värden och data kan ändra.

Vid mätandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället använder vi i första hand officiell data placeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers (såsom MSCI, Bloomberg) databaser och även direkt från bolagskällor i samband med möten eller processer för inverkan. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden som grundar sig på branschdata för att mäta egenskaper. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data placeringsobjekten rapporterar med data från (bransch)kontrollgrupper. Vi följder kontinuerligt med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer för olika branscher och verksamheter samt den teknologiska utvecklingen för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi använder s.k. ”rådata” vi får från olika datakällor i våra egna databaser och beräkningar.

Vi använder i första hand offentlig data som placeringsobjekten rapporterar vilket betyder att offentlig data är valfri för de placeringsobjekt som inte rapporterar data. Indikatorer som placeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med placeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja ibruktagandet av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras offentlig data vid möten med placeringsobjekten och med hjälp av data som fåtts i samband med processer för inverkan samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om placeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av placeringsobjekten.

Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.