Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Seligson & Co Finland Indexfond

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera mycket diversifierat på aktiemarknaderna i Finland.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Fonden investerar på aktiemarknaderna i Finland. Fondens mål är att ge investeraren totalavkastning som möjligast väl motsvarar avkastningen på aktieindexet OMX Sustainability Finland, med beaktande av fondens kostnader. Indexet efterföljs i huvudsak genom att investera direkt i aktier som ingår i indexet. Utöver sina andra egenskaper är fondens mål att främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.


Hållbarhet i placeringsverksamhet

Fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället genom att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability Finland Cap GITM. Eftersom fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, realiseras det aktuella indexets egenskaper i fondens placeringar.

Indexet produceras av Nasdaq, som väljer ut företagen som ingår i indexet på grundval av de egenskaper som hos placeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG). ISS ESG Corporate Rating producerar en bedömning över hur egenskaperna som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning realiseras. Egenskaperna bedöms branschvis och till indexet väljs de bästa företagen inom branscherna. Mer information om ISS ESG Corporate Rating-metodologin finns här. Egenskaper som hänför sig till miljön och samhället bedöms genom ESG-klassificeringar.

Fondens placeringsbeslut tar hänsyn till hållbarhetsrisker genom att följa ett index i vilket företagen väljs ut på grundval av kriterier som hänför sig till exempelvis miljön, samhället och bolagsstyrning. I indexet som fonden följer begränsas hållbarhetsrisker också genom att utesluta företag. Seligson & Co Fondbolag kräver inte att de fonder bolaget förvaltar beaktar placeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser. När det gäller de Seligson-fonder som Seligson & Co Fondbolag förvaltar tar bolaget inte hänsyn till placeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, eftersom fonderna förvärvar sina placeringsobjekt nästan uteslutande på marknaden, dvs. från andra placerare, och inte egentligen finansierar den verksamhet
som bedrivs av emittenter av de underliggande värdepapperen.

Principen ”ingen betydande skada” tillämpas endast på de placeringar som ingår i en investeringsprodukt och som beaktar EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. För andelen andra placeringar som ingår i denna investeringsprodukt tas inte hänsyn till EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. Även om fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön har den inte åtagit sig att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2019/2088) och har således inte som mål att en viss minimiandel av dess investeringar ska vara sådana investeringar.