Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Seligson & Co Asien Indexfond

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera mycket diversifierat på aktiemarknaderna i Asien och området kring Stilla havet.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Fonden investerar på aktiemarknaderna i Asien och i området kring Stilla havet. Fondens mål är att ge investerarna totalavkastning som motsvarar avkastningen på aktieindexet Dow Jones Sustainability Asia Pacific, med beaktande av fondens kostnader. Indexet efterföljs i huvudsak genom att investera direkt i aktier som ingår i indexet. Utöver sina andra egenskaper är fondens mål att främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.


Hållbarhet i placeringsverksamhet

Fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället genom att följa aktieindexet Dow Jones Sustainability Asia Pacific. Eftersom fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, realiseras det aktuella indexets egenskaper i fondens placeringar. Indexet produceras av S&P Global, som väljer ut företagen som ingår i indexet på grundval av de egenskaper som hos investeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).

Inom olika branscher väljs de företag ut till indexet som enligt S&P Global ESG-klassificeringen har den bästa ESG-klassificeringen. Klassificeringen fastställs för varje placeringsobjekt utifrån en Global Corporate Sustainability-bedömning. Placeringsobjekten som slutligen väljs är företag som inom sin bransch i genomsnitt presterar bättre när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Utvärderingen görs en gång om året. Mer information om bedömningen S&P Global Corporate Sustainability finns här.

S&P bedömer också kontinuerligt investeringsobjekten i indexet utifrån hållbarhetsrisker relaterade till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Vid betydande kränkningar, såsom kränkningar av de mänskliga rättigheterna och orsakande av miljökatastrofer, kan ett placeringsobjekt avlägsnas från indexet. Egenskaper som hänför sig till miljön och samhället bedöms genom ESG-klassificeringar. Med avseende på de egenskaper som hänför sig till miljön rapporteras för fondens jämförelseindex dessutom siffror som indexproducenten beräknar för investerinsgsobjektens koldioxidutsläpp. Siffrorna jämförs också med det övergripande indexet för respektive målmarknad, i vilket valet av placeringsobjekt inte beaktar faktorer som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Beräkningsmetoderna finns här.

Fondens placeringsbeslut tar hänsyn till hållbarhetsrisker genom att följa ett index i vilket företagen väljs ut på grundval av kriterier som hänför sig till exempelvis miljön, samhället och bolagsstyrning. I indexet som fonden följer begränsas hållbarhetsrisker också genom att utesluta företag. Seligson & Co Fondbolag kräver inte att de fonder bolaget förvaltar beaktar placeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser. När det gäller de Seligson-fonder som Seligson & Co Fondbolag förvaltar tar bolaget inte hänsyn till placeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, eftersom fonderna förvärvar sina investeringsobjekt nästan uteslutande på marknaden, dvs. från andra placerare, och inte egentligen finansierar den verksamhet som bedrivs av emittenter av de underliggande värdepapperen.

Principen ”ingen betydande skada” tillämpas endast på de placeringar som ingår i en investeringsprodukt och som beaktar EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. För andelen andra placeringar som ingår i denna investeringsprodukt tas inte hänsyn till EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. Även om fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön har den inte åtagit sig att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2019/2088) och har således inte som mål att en viss minimiandel av dess investeringar ska vara sådana investeringar.