Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola ESG Växande Marknader

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Växande Marknader lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på tillväxtaktiemarknaderna på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Växande Marknader placerar tillgångarna globalt via underfonder på aktiemarknader i tillväxtländer. Placeringsobjekten utgörs av placeringsfonder av diverse kapitalförvaltare som koncentrerar sig på antingen placeringsstilar eller geografiska områden. Tillgångarna i de fonder som utgör placeringsobjekt placeras huvudsakligen i Östeuropa, Asien, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika.

Tillväxtmarknaderna är ofta relaterade till fler risker, bland annat valutakursrisk, politiska risker och risker som är relaterade till värdepappersmarknadens funktion.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk


Hållbarhet i placeringsverksamhet

LokalTapiola ESG Växande Marknader -fondens mål är utöver andra egenskaper främja egenskaper i anknytning till miljö och samhälle. I fondens hållbarhetsöversikt ges upplysningar om egenskaper som fonden främjar i enlighet med regleringen. Öppna här fondens hållbarhetsöversikt.

Fondens mål är utöver andra egenskaper främja egenskaper i anknytning till miljö och samhälle, men dess mål är inte att göra sådana hållbara investeringar som definieras i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade uppgifter som ska lämnas in inom den finansiella tjänstesektorn (EU 2019/2088 art. 2(1)(17)). Fonden gör inte hållbara investeringar avsedda i förordningen.

Fonden främjar med alla värdepappersplaceringar följande egenskaper i anknytning till miljö, god styrning och socialt ansvar. Dessa egenskaper är bindande vad gäller placeringsbeslut.

 • Fonden placerar inte i företag som har brutit mot de internationella allmänt godkända normerna gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och korruption.
 • Fonden placerar inte i företag som tillverkar kontroversiella vapen eller därtill avsedda komponenter.
 • Fonden placerar inte i företag där över 5 procent av omsättningen härstammar från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.
 • Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga förtjänst kommer från snabblån som erbjuds till konsumenter.
 • Fonden placerar inte i företag som fått den längsta ESG-ratingen av den utomstående tjänsteleverantören vi använder och som inte har presenterat en verifierbar plan med åtgärder för att förbättra verksamheten.
 • Fonden placerar inte i företag där över 25 procent av omsättningen kommer från brunkol, stenkol eller torv som används i produktion av energi, eller i företag där över 25 procent av energiproduktionen baserar sig på brunkol, stenkol eller torv.

Förverkligandet av ovanstående egenskaper i anknytning till miljö, god styrning och socialt ansvar mäts med följande mätare:

 • MSCI ESG -rating för fonden
 • E-, S- och G -vitsorden för fonden
 • Morningstars hållbarhetsbetyg för fonden
 • MSCI ESG Rating -fördelning för fondens placeringsobjekt
 • Placeringsobjektens överensstämmelse med FNs Glocal Compact -principer
 • Könsfördelning i styrelser och styrelseledamöternas oberoende för fondens placeringsobjekt
 • Fondens kolavtryck
 • Kolintensitetens branschfördelning för placeringarna jämfört med marknadsindexet

I mätning av egenskaperna i anknytning till miljö och samhället utnyttjar vi i främst officiell information av placeringsobjekt, som vi samlar via utomstående tjänsteleverantörers databaser (såsom MSCI, Bloomberg) men även direkt från företagen. Vi använder inte estimat eller medelvärden som baserar sig på branschinformation för att mäta egenskaperna. I beräknandet av mätare använder vi alltid standardiserade metoder då de finns att tillgå.

Fonden har inte ett jämförelseindex gällande förverkligandet av egenskaper i anknytning till miljön eller samhället. Fondens placeringsuniversum begränsas på förhand med uteslutande och/eller positiva screening-kriterier som listats ovan.