Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola ESG Miljö

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Miljö lämpar sig för sparare och placerare som på ett lätt och diversifierat sätt vill placera i företag vars verksamhet har en positiv inverkan på främjandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Miljö placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Som placeringsobjekt väljs företag vars verksamhet har en positiv inverkan på att, speciellt ur miljöperspektiv, uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Fonden placerar i regel i 30-40 noggrant utvalda bolag som bland annat producerar förnybar energi, skapar hållbara industriella processer och stadsmiljöer samt verkar inom vattenförsörjning eller datakommunikation. Även om fondens placeringar koncentreras på några huvudsakliga branscher, ökas diversifieringen genom placeringar i flera underliggande branscher av olika slag. Fonden placerar huvudsakligen i Europa och USA men kan även placera globalt.

Index styr inte valet av placeringsobjekt. Företagen uppföljs noggrant utgående från bl.a. kassaflöde, lönsamhet och balansstruktur. I fondens placeringsbeslut beaktas enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar sådana miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) som påverkar placeringsobjekten.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk


Hållbarhet i placeringsverksamhet

LokalTapiola ESG Miljö -fondens mål är utöver andra egenskaper främja egenskaper i anknytning till miljö och samhälle. I fondens hållbarhetsöversikt ges upplysningar om egenskaper som fonden främjar i enlighet med regleringen. Öppna här fondens hållbarhetsöversikt.

Fondens mål är utöver andra egenskaper främja egenskaper i anknytning till miljö och samhälle, men dess mål är inte att göra sådana hållbara investeringar som definieras i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade uppgifter som ska lämnas in inom den finansiella tjänstesektorn (EU 2019/2088 art. 2(1)(17)). Fonden gör inte hållbara investeringar avsedda i förordningen.

Fonden främjar med alla värdepappersplaceringar följande egenskaper i anknytning till miljö, god styrning och socialt ansvar. Dessa egenskaper är bindande vad gäller placeringsbeslut.

 • Fonden placerar inte i företag som har brutit mot de internationella allmänt godkända normerna gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och korruption.
 • Fonden placerar inte i företag som tillverkar kontroversiella vapen eller därtill avsedda komponenter.
 • Fonden placerar inte i företag där över 5 procent av omsättningen härstammar från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.
 • Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga förtjänst kommer från snabblån som erbjuds till konsumenter.
 • Fonden placerar inte i företag som fått den längsta ESG-ratingen av den utomstående tjänsteleverantören vi använder och som inte har presenterat en verifierbar plan med åtgärder för att förbättra verksamheten.
 • Fonden placerar inte i företag där över 25 procent av omsättningen kommer från brunkol, stenkol eller torv som används i produktion av energi, eller i företag där över 25 procent av energiproduktionen baserar sig på brunkol, stenkol eller torv.
 • I koldioxidintensiva branscher placerar fonden i företag som har de lägsta koldioxidavtrycken och i företag som vi anser ha potential till avsevärd förbättring.
 • Företagets kolintensitet kan begränsa placeringens vikt i fonden.
 • Fonden placerar i företag som har en positiv inverkan på hållbar utveckling ur miljöperspektiv.

Förverkligandet av ovanstående egenskaper i anknytning till miljö, god styrning och socialt ansvar mäts med följande mätare:

 • MSCI ESG -rating för fonden
 • E-, S- och G -vitsorden för fonden
 • Morningstars hållbarhetsbetyg för fonden
 • MSCI ESG Rating -fördelning för fondens placeringsobjekt
 • Placeringsobjektens överensstämmelse med FNs Glocal Compact -principer
 • Könsfördelning i styrelser och styrelseledamöternas oberoende för fondens placeringsobjekt
 • Fondens kolavtryck
 • Kolintensitetens branschfördelning för placeringarna jämfört med marknadsindexet

I mätning av egenskaperna i anknytning till miljö och samhället utnyttjar vi i främst officiell information av placeringsobjekt, som vi samlar via utomstående tjänsteleverantörers databaser (såsom MSCI, Bloomberg) men även direkt från företagen. Vi använder inte estimat eller medelvärden som baserar sig på branschinformation för att mäta egenskaperna. I beräknandet av mätare använder vi alltid standardiserade metoder då de finns att tillgå.

Fonden har inte ett jämförelseindex gällande förverkligandet av egenskaper i anknytning till miljön eller samhället. Fondens placeringsuniversum begränsas på förhand med uteslutande och/eller positiva screening-kriterier som listats ovan.