Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Din placeringsförsäkring

Grattis! Du har fattat ett bra beslut att börja spara med en placeringsförsäkring. Här har samlats svar på vanliga frågor om att göra ändringar och tilläggsplaceringar i avtalet.

Har du frågor, hittar du kontaktuppgifter till kundtjänsten i nedre delen av sidan.

Vanliga frågor om försäkringssparande

Du kan följa värdeutvecklingen för dina placeringar i vår nättjänst. Nättjänsten är avgiftsfri och du kan logga in med dina personliga nätbankskoder.

Nu kan du följa med dina investeringar även i appen LokalTapiola Investeringar som du kan ladda ner gratis på din telefon i Google Play Store här eller i Apple Store här.

Som placeringsförsäkringskund har du tillgång till kapitalförvaltningens nättjänst och utöver den kan du utan att logga in titta på utvecklingen för placeringsportföljerna här eller fonderna här på vår öppna webbplats.

Som försäkringstagare får du årligen en årsrapport som innehåller uppgifter om din försäkring och ändringar i den under det gångna året. I årsrapporten ser du bl.a. beloppet av dina besparingar, premierna du betalat och ändringarna du gjort i avtalet.

Sparbeloppet som du anslutit till placeringsobjekten följer värdeutvecklingen för de placeringsobjekt du valt. Du ska regelbundet följa värdeutvecklingen för ditt avtal. Beakta att värdefluktuationer är vanliga när spartiden är lång.


Ändring av placeringsplan: I placeringsplanen fastställer du, till vilka placeringsobjekt de placeringar du gör i avtalet riktas. Ofta görs placeringsplanen i samband med att avtalet ingås, men den kan även göras och ändras efteråt i nättjänsten.

I placeringsplanen väljer du placeringsobjekten bland de alternativ LokalTapiola erbjuder och fördelningsandelarna (minst 10 %) enligt vilka premierna som betalats riktas till placeringsobjekten du valt. Om du ändrar placeringsplanen, tillämpas den nya placeringsplanen på kommande betalningar.

Såhär kan du ändra din placeringsplan:

 1. Logga in i nättjänsten för personkunder.
 2. Gå till fliken Försäkringar.
 3. Klicka på knappen Läs mer vid din placeringsförsäkring.
 4. Klicka på knappen Ändring av placeringsplan.
 5. Välj önskade placeringsobjekt.
 6. Ge procentandelar, enligt vilka du vill fördela dina kommande betalningar på olika placeringsobjekt.
 7. Kontrollera och godkänn ändringen av placeringsplanen.

Överföring av sparbelopp till ett annat placeringsobjekt: Överföring av sparbelopp innebär att det redan influtna sparbeloppet överförs till ett annat placeringsobjekt.

Såhär överför du sparbelopp till ett nytt placeringsobjekt:

 1. Logga in i nättjänsten för personkunder.
 2. Gå till fliken Försäkringar.
 3. Klicka på knappen Läs mer vid din placeringsförsäkring.
 4. Klicka på knappen Överföring av sparbelopp.
 5. Ange i fältet Andel som lyfts, den procentandel som du vill överföra till ett nytt sparobjekt.
 6. Välj det placeringsobjekt, dit du vill att sparbeloppet överförs.
 7. Kontrollera och godkänn överföring av sparbelopp.

Ändring av betalningsplan: När försäkringsavtalet ingås avtalar du om betalningsplanen, där du fastställer om du gör en större engångsplacering eller om du sparar ett mindre belopp månatligen. Du kan ändra betalningsplanen i vår nättjänst enligt följande.

 1. Logga in i nättjänsten för personkunder.
 2. Gå till fliken Försäkringar.
 3. Klicka på knappen Läs mer vid din placeringsförsäkring.
 4. Klicka på knappen Ändra betalningsplan.
 5. Ange i fältet Årspremie det belopp, som du totalt vill placera per år.
 6. Välj i fältet betalningssätt i hur många rater du vill göra placeringar.
 7. Välj den förfallodag, när du vill betala premierna enligt betalningsplanen samt om du vill ha en årlig höjning av betalningsplanen.
 8. Kontrollera och godkänn ändring av betalningsplan.

Du kan placera på det sätt som du önskar regelbundet eller sporadiskt. Vi rekommenderar ett regelbundet sparande till exempel månatligen enligt betalningsplanen. Du kan också göra sporadiska placeringar i avtalet i Kapitalförvaltningens nättjänst. Då riktas de till ditt avtal enligt den rådande placeringsplanen.

Bekanta dig noggrant med kundmaterialet för placeringsobjektet. Där finns uppgifter om placeringsobjektet och dess risker och kostnader. Du kan själv välja objekten till din placeringsplan, men vill du ha hjälp med valet av placeringsobjekt, kan du kontakta vår kundtjänst på nummer 09 453 8500 mån.-fre. klockan 9-17.


Du kan göra delvisa uttag av sparbelopp i vår nättjänst. Du kan göra två uttag per kalenderår från ditt avtal utan kostnader. Från och med det tredje uttaget av sparbelopp, debiterar vi en handläggningsavgift på 27,65 euro (år 2023). Beakta dock att efter ett delvist uttag måste sparbeloppet minst uppgå till 150 euro.

I samband med meddelandet om uttag frågar vi lagstadgade frågor, bl.a. orsaken till uttag av sparbelopp och bankkontonumret, till vilket sparbeloppet ska betalas.


Placeringsförsäkringen innehåller en livförsäkring, vars ersättning är lika stor som ditt sparbelopp. Som dödsfallsersättning betalas till förmånstagaren du valt, till exempel till dödsboet, det sparbelopp som influtit till avtalet. Som förmånstagare i ditt avtal kan du förordna en namngiven person eller ge ett allmänt förmånstagarförordnande. Du kan senare ändra förmånstagare. Ändringen ska göras skriftligen. Anmälan kan t.ex. göras i nättjänsten.


Du kan säga upp ditt avtal genom ett skriftligt meddelande eller med en uppsägningsblankett. Inga avgifter uppbärs för uppsägning av avtalet, men för vissa placeringsobjekt kan en uttagsavgift debiteras.


Här kan du läsa mera om beskattning av placeringsförsäkring. Den aktuella skattemässiga behandlingen av placeringsförsäkringen beskrivs också i produktfakta för ditt avtal. Observera dock att lagstiftningen och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden.


Det finns ett mångsidigt utbud av placeringsobjekt som du kan inkludera i placeringsförsäkringen. Genom att välja ett eller flera placeringsobjekt kan du inom försäkringsavtalet bygga upp en lösning som motsvarar dina mål och din erfarenhet. I vårt utbud finns:

 • Placeringsportföljer med omfattande diversifiering, via vilka du får tillgång till omfattande placeringsobjekt som i allmänhet endast storinvesterare har tillgång till.
 • Placeringsportföljer med betoning på hemmamarknader, vilka drar nytta av vår regionala och bolagsspecifika lokalkännedom och erbjuder professionell diversifiering i Finland, Norden och Europa.
 • Aktivt förvaltade placeringsportföljer, vars tillgångar placeras kostnadseffektivt på de globala aktie- och räntemarknaderna.
 • Ränte-, bland- och aktiefonder med olika avkastnings- och risknivåer från LokalTapiola och Seligson & Co.

Med hållbarhetsklassificering av investeringsprodukter avses finansiella produkter enligt artikel 8 och 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088). Du kan kontrollera hållbarhetsklassificeringen för placeringsobjekten i anslutning till ditt avtal på vår webbplats.


Placeringsförsäkringarna beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt material om fonderna. LokalTapiola Kapitalförvaltning verkar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.


Om du vill ha personlig rådgivning, får du hjälp av oss. Du kan ringa vår kundtjänst på nummer 09 453 8500 mån.-fre. kl. 9-17. Du kan också kontakta en lokal placeringsexpert, vars kontaktuppgifter du hittar på vår webbplats.

Se även

Bekanta dig med lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.