Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter

Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på fastighetsmarknaderna i Finland på ett lätt och diversifierat sätt.

Teckningsarvodet är 0 %!

Information om hållbarhet

När nya placeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, samhället eller förvaltningsseden som, om den förverkligas, kan ha en signifikant negativ inverkan på placeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringen, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Omställningsriskerna granskas för nya objekts del med hjälp av miljö- och tekniska besiktningar. De mest betydande omställningsriskerna hänför sig till fastigheternas inköpsenergi och kostnaderna som bildas av koldioxidutsläppen. Fysiska risker är direkta negativa förändringar som klimatförändringen orsakar och som påverkar fastigheternas skick och underhållskostnader. De mest betydande fysiska riskerna hänför sig till störtregn och förhöjd vattennivå. Andra fysiska risker är hårda vindar och stora temperaturväxlingar som orsakar belastning på fastigheternas skick på lång sikt. Med tanke på sociala risker ansluter sig inga betydande ändringar till fastigheter som är belägna i Finland.

Fonden placerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar bedömts vara okontrollerbara.

Enligt nuvarande bedömningar ändrar miljöförhållandena i Finland mer än genomsnittet vad gäller temperaturen men förhållandena förblir livsdugliga och utifrån en bedömning av de identifierade hållbarhetsriskerna, är de ekonomiska påverkningarna till följd av klimatförändringspåverkningarna relativt små. Kostnaderna för underhåll av fastigheter ökar något på grund av klimatförändringen och likaså reparationskostnaderna i anknytning till underhållet.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper såsom energieffektivitet och tillgänglighet. Egenskaperna främjas genom att i placeringsbesluten, förvaltningen och underhållet av fastigheterna beakta miljörelaterade faktorer.

När nya objekt skaffas bedömer Fonden hur lätt det går att ändra objekten och deras utvecklingsmöjligheter. I samband med placeringsbesluten bedöms möjligheter att förbättra energieffektiviteten och öka användning av förnybar energi. Vid bedömningen av placeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet på läget och tillgängligheten.

Fonden har förbundit sig till att förbättra energieffektiviteten för fastigheterna som Fonden förvaltar minst enligt sparmålen som energieffektivitetsavtalen inom fastighetsbranschen förutsätter. För konstaterande av miljöhållbarheten används bland annat internationella miljöcertifieringar. Fastighetselektriciteten som fonden skaffar är ursprungssäkrad förnybar el såsom till exempel elenergi från vindkraftaggregat. Fastigheternas energiförbrukning (el, värmeenergi, kylning och vatten) följs upp kontinuerligt, i konsumtionsanalysen används analys som grundar sig på artificiell intelligens. Nivån på underhållet, tekniskt skick och ekonomisk prestationsförmåga för objekten som fonden förvaltar följs upp kontinuerligt. I fastigheternas underhållsstrategi beaktas kostnads- och energieffektivitet och de utvecklas systematiskt med hjälp av korrigeringsplaner på lång sikt.

Fonden har inte som mål att göra hållbara placeringar enligt Europa parlamentets och rådets förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”SFDR-förordning”) eller göra placeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter, omställningsverksamheter eller möjliggörande ekonomiska verksamheter, vilka uppfyller kriterierna i Europa parlamentets och rådets förordning 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning 2019/2088 (”Taxonomiförordning”). Principen ”Ingen avsevärd olägenhet” är ett av kriterierna i EU-regleringen för hållbara ekonomiska verksamheter. Principen ’Ingen avsevärd olägenhet’ tillämpas endast på placeringar som ingår i den finansiella produkten i vilka man beaktar EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Vad gäller andelen övriga placeringar, som ingår i denna finansiella produkt, beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Fondens hållbarhet bedöms årligen med hjälp av den internationella hållbarhetsjämförelsen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som en del av rapporteringshelheten för Fondbolagets moderbolag LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab. Den internationella ansvars- och hållbarhetsjämförelsen med andra placerare inom branschen ger en opartisk bedömning av resultatet av hållbarhetsarbetet och styr i kontinuerlig utveckling av hållbarhetsarbetet.

Fonden rapporterar årligen om följande ärenden:

  • Fastighetsobjektens energiklasser
  • Förverkligad energiförbrukning
  • Koldioxidutsläpp till följd av energianvändning
  • Förverkligade energisparåtgärder
  • Förverkligade avfallsansamlingar
  • Miljöcertifieringar

Fonden har inget jämförelseindex. Negativa konsekvenser för hållbar utveckling enligt SFDR förordningen beaktas för närvarande inte i Fondens placeringsbeslut eftersom det inte finns tillräckligt med tillförlitlig information om dem. Vi strävar efter att beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling enligt det och i den omfattning det finns tillgänglig information i anknytning till dem.

Läs mer från vår webbplats om hållbar placering här.