LokalTapiola Investeringsfastigheter

LähiTapiola Sijoituskiinteistöt

LokalTapiola Investeringsfastigheter är en specialplaceringsfond som diversifierat placerar i olika fastigheter i Finland. Av fondens nuvarande objekt är hälften kontorslokaler, 40 procent är logistiklokaler och 10 procent är affärslokaler. Objekten finns i huvudstadsregionen, Tammerfors och Villmanstrand. Fondens portfölj ska bland annat utökas med bostäder och hotell och syftet är en portfölj som omfattande diversifierats i olika fastighetstyper.

Gör fondteckning lätt i nättjänsten utan teckningsavgift före 31.12.2018!

FONDENS PLACERINGSOBJEKT

Exempel på fondens nuvarande placeringsobjekt.

LähiTapiola LokalTapiola

Kiinteistö Oy Maalitori

Kontorsutrymme i Vanda.

LähiTapiola LokalTapiola

Kiinteistö Oy Biokatu 10

Kontorsutrymme i Tammerfors.

Lähitapiola LokalTapiola

Kiinteistö Oy Viinikankaski 1

Logistiklokal i Vanda. Byggnadsår 2009.
Bekanta dig

LähiTapiola LokalTapiola

Kiinteistö Oy Tynnyrintekijänkatu 1

Kontorsutrymme i Helsingfors. Byggnadsår 2001.
Bekanta dig

Fondens avkastningsmål efter förvaltningskostnaderna är 4-7 % per år*. I fonden finns bara avkastningsandelar vilket innebär att till placerarna betalas årligen minst 75 % av räkenskapsperiodens förverkligade resultat (från år 2019).

*Den förväntade avkastningen grundar sig på objektens nettohyresintäkter. Den förväntade avkastningen är ingen garanti för avkastning. Värdet på placeringarna kan öka eller minska och placerarna kan förlora de placerade tillgångarna eller en del av dem.


FAKTA OM FONDEN

  • Fonden passar för en långsiktig placerare och dess minimiplaceringstid är 5 år.
  • Med hjälp av fonden är fastighetsplacering lätt eftersom en sakkunnig väljer placeringsobjekten och tar hand om dem.
  • Fastighetsplaceringar passar bra som en del av en diversifierad placeringsportfölj.
  • Fonden kan för placeringar uppta kredit till ett belopp som motsvarar 50 procent av fondens totala tillgångar.
  • Teckningar och inlösningar verkställs 4 gånger om året.
  • Minimiteckningen är 500 euro.
  • Teckningsarvodet är 2 %. Inlösningsarvodet är 1-4 % beroende på innehavstiden. Förvaltningsavgiften är 1,8 % per år och uppskattningen av löpande kostnader 2,5 %.
  • För fondens portföljförvaltning och förvaltning svarar LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab.
  • Läs portföljförvaltarens blogg om utsikterna för den finländska fastighetsmarknaden.
  • Bekanta dig noggrant med fondens prislista, fondprospekt, faktablad och fondens stadgar före du gör teckningen. I dessa hittar du mer information om fondens placeringsidé, tecknings- och inlösningstidpunkter, risker och kostnader.