Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Avtalsvillkoren för Företagens nättjänst

LokalTapiolas nättjänst för företag

Avtalsvillkor för nättjänsten

Gäller från 20.11.2023


1. Allmänt

LokalTapiolas nättjänst för företag är en helhet av elektroniska tjänster. I denna helhet kan ingå sådana av företagen i LokalTapiola-gruppen och av tredje parter erbjudna tjänster vars användning är möjligt enligt detta avtal.

Nättjänsten och i den ingående tjänster är tillgängliga på finska och en stor del även på svenska och engelska.

Det kostar inget att använda nättjänsten.

2. Avtalsparter

Nättjänsten organiseras och i tjänsten ingående tjänster erbjuds av företagen som hör till LokalTapiola-gruppen.

Den ansvariga parten och tjänsteleverantörerna benämns nedan LokalTapiola.

Avtalet om nättjänst med LokalTapiola kan ingås av ett företag eller ett samfund (Kund) som har ett gällande avtalsförhållande med LokalTapiola eller en Kund till vilken LokalTapiola på grund av ett särskilt skäl gett behörighet till tjänsten.

Om Kunden agerar med fullmakt från en annan företagskund hos LokalTapiola, måste åtminstone fullmaktsgivaren ha ett avtal enligt ovan.

3. Avtalsvillkor

Dessa avtalsvillkor tillämpas på nättjänster mellan Kunden och LokalTapiola enligt detta avtal. Kunden förbinder sig till dessa avtalsvillkor när Kunden godkänner detta avtal genom underskrifter av personer med firmateckningsrätt eller personer med behöriga fullmakter eller med dessa personers starka autentisering.

Avtalsvillkoren som gäller vid respektive tidpunkt finns tillgängliga i nättjänsten.

På nättjänsten tillämpas i första hand dessa villkor och i andra hand Användarvillkoren för digitala tjänster vilka finns här: https://www.lahitapiola.fi/henkilo/asiakaspalvelu/asioi-verkossa/hyva-tietaa/verkkoturvallisuus/digitaalisten-palvelujen-kayttoehdot

På avtal och tjänster som erbjuds och är tillgängliga i nättjänsten tillämpas i första hand villkoren för avtalen och tjänsterna i fråga och i andra hand dessa avtalsvillkor.

4. Nättjänstens innehåll

Nättjänsten kan innehålla elektroniska tjänster för att sköta ärenden och andra tjänster, till exempel elektronisk ersättningsansökan, rapportering, riskhanteringsinnehåll och chatt.

Tjänster som erbjuds att användas på olika enheter kan vad gäller innehållet och funktionerna skilja sig både från varandra och från tjänster som erbjuds på annat sätt.

LokalTapiola har rätt att ändra utbudet av tjänster, omfattningen på tjänsterna och innehållet.

5. Tjänster som tillhandahålls av tredje part

I nättjänsten eller via den kan även erbjudas och förmedlas tjänster som tillhandahålls av tredje parter.

Tjänster som tillhandahålls av tredje parter erbjuds och förmedlas som sådana och utan förbindelser. LokalTapiola ansvarar inte för innehållet i, tillgången till eller funktionaliteten i tjänst eller data som tredje parter producerar och inte för skada användningen av dem eventuellt orsakar. LokalTapiola är inte en part i avtal mellan Kunden och tredje parter och ansvarar inte för att dessa avtal och anknytande avtalsvillkor iakttas.

6. Behörigheter

Den person som på ett sätt som anges i punkt 3 är den första att med underskrift eller stark autentisering godkänna detta avtal om nättjänster på Kundens vägnar blir automatiskt huvudanvändaren som avses i detta avtal. Med huvudanvändare avses en användare av nättjänsten som har mer omfattande behörigheter till nättjänsten och att hantera användarna.

Kunden godkänner att huvudanvändaren har i nättjänsten rätt att utse och ta bort användare av nättjänsten. Kunden godkänner att huvudanvändaren och användarna denne utsett har rätt att företa rättshandlingar som är bindande för Kunden. Kunden godkänner att huvudanvändaren kan på Kundens vägnar göra och ändra bindande fullmakter för Kunden för att sköta Kundens försäkrings- och ersättningsärenden.

Det är huvudanvändarens ansvar att se till att behörigheter som has av personer som använder nättjänsten på Kundens vägnar är tidsenliga.
Kunden kan byta huvudanvändare under avtalets giltighetstid. I punkt 3 nämnda personer som representerar Kunden ska meddela LokalTapiola om byte av huvudanvändare eller så kan huvudanvändaren själv göra bytet i användarhanteringen i nättjänsten.

Huvudanvändaren eller annan som Kunden befullmäktigat måste på ett tillförlitligt sätt identifiera alla användare före de kan använda nättjänsten.
7 Koder som krävs för tjänsterna

För användningen av nättjänsten måste den av Kunden befullmäktigade huvudanvändaren och andra användare denne utsett ha användarspecifika bankkoder eller motsvarande koder som LokalTapiola godkänt. Användning av koderna motsvarar identifikation av den på Kundens vägnar agerande personen utifrån identitetsbevis beviljat av en myndighet.

LokalTapiola identifierar i nättjänsten huvudanvändaren och användarna denne utsett med koder som avses i denna punkt.

8. Ansvar för användning av koder och skötandet av ärenden i nättjänsten

Kunden ansvarar för att utomstående inte får tag på koderna som används i nättjänsten. Om koderna använts olagligt i nättjänsten eller Kunden har skäl att anta att utomstående fått tag på dem ska detta anmälas omedelbart även till LokalTapiola.
Kunden godkänner att personen som använder användarens identifieringsuppgifter har behörighet till nättjänsten och rätt att med LokalTapiola företa rättshandlingar som är bindande för Kunden.

Kunden ansvarar för all verksamhet som skett genom att använda en användares identifieringsuppgifter så länge Kunden inte själv tagit bort behörigheten eller på ett tillbörligt sätt begärt att behörigheten ska tas bort eller om behörigheten inte på annat sätt tagits bort av LokalTapiola.

Kunden kan fungera som befullmäktigad av en annan kund hos LokalTapiola och sköta dennes avtal i Kundens egen nättjänst. LokalTapiola ger Kunden behörighet till en annan företagskunds uppgifter i den utsträckning fullmakten tillåter. Fullmaktsgivaren ansvarar för all verksamhet och alla meddelanden som skett eller skickats med stöd av fullmakten så länge fullmakten inte upphävts på tillbörligt sätt.

9. Kommunikationen mellan LokalTapiola och Kunden

E-post mellan LokalTapiola och Kunden samt användarna av nättjänsten skickas i ett öppet datanät.. De e-postmeddelanden som skickas innehåller inte uppgifter om försäkringar eller ersättningar men ur dem framgår att Kunden har en kundrelation med LokalTapiola. Denna uppgift omfattas av försäkringshemligheten. Kunden godkänner detta när denne använder nättjänsten.

Om Kunden vill skicka skyddade uppgifter eller uppgifter som gäller kundrelationen till LokalTapiola, rekommenderar LokalTapiola att meddelandet skickas via nättjänsten, via en annan säker förbindelse eller per post.

Kunden är skyldigt att aktivt följa med meddelanden och anmälan som LokalTapiola skickar till nättjänsten. Kunden eller nättjänstanvändare kan uppmärksammas om meddelanden eller anmälan genom att vi skickar ett separat e-postmeddelande eller textmeddelande till kunden.

Ett meddelande som skickats av LokalTapiola anses ha kommit till Kundens kännedom senast på den sjunde dagen från att meddelandet skickats till Kunden i nättjänsten.

Kunden ansvarar för att uppgifter som Kunden gett via nättjänsten är korrekta. LokalTapiola är inte skyldig att kontrollera eller komplettera uppgifter som getts. Kunden ansvarar för att uppgifter och uppdrag som Kunden gett via nättjänsten kommer fram tills det att Kunden har fått en kvittering från LokalTapiola om att uppgifterna kommit fram, om inte tvingande lagbestämmelser föreskriver annat.

10. Behandling av personuppgifter och sparande av uppgifter

LokalTapiola sörjer för kundernas integritetsskydd och behandlar personuppgifter enligt gällande bestämmelser och en god informationshanterings- och datahanteringssed och på det sätt som beskrivs i LokalTapiolas dataskyddsbeskrivningar och på LokalTapiolas webbsidor.

LokalTapiola kan spara uppgifter om kundens kontakttaganden via nättjänsten och skötsel av ärenden på nätet samt uppdrag, meddelanden och samtal. Uppgifterna behandlas bland annat för att sköta kundrelationen och ersättningsärenden, för att verifiera ärenden, för att utveckla nättjänsten och för marknadsföring.

LokalTapiola samlar, behandlar och analyserar uppgifter som gäller tjänsternas användning, trafik, händelser och annan skötsel av ärenden.

Kunden rekommenderas att bekanta sig noggrannare med behandlingen av personuppgifter i LokalTapiolas dataskyddsbeskrivningar och på webbsidorna om dataskydd på adressen lahitapiola.fi/henkilotietojenkasittely. På begäran kan dataskyddsbeskrivningar även fås per post eller e-post via adressen tietosuoja@lahitapiola.fi. På LokalTapiolas webbsidor finns även tilläggsuppgifter om kakor.

11. Program, enheter och dataförbindelser

Kunden ansvarar för att denne har de enheter, program och dataförbindelser som behövs för att använda nättjänsten. Kunden ansvarar för att de är säkra, fungerar och är kompatibla med tjänsten samt för underhålls-, användnings- och datakommunikationskostnaderna. LokalTapiola garanterar inte att tjänsterna kan användas på Kundens enheter.

Parterna ansvarar vardera för sin egen del att datasäkerheten är tillbörligt ordnad.
LokalTapiola ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av att data försvinner eller förändras i allmänt datanät eller i datanät som Kunden äger, förfogar över eller använder med stöd av avtal. LokalTapiola ansvarar inte heller för skada som orsakas Kunden på grund av datasäkerhetsrisker som förverkligats.

LokalTapiola har rätt att ändra krav som ställs på de enheter och program som behövs för att använda tjänsten samt på annan funktion i tjänsterna.

12. Tid då tjänsten kan användas

Nättjänsten kan användas alla veckodagar dygnet runt med undantag av avbrott som orsakas av service, uppdateringar, underhåll, störningar och motsvarande orsaker. LokalTapiola garanterar inte att Kunden har tillgång till tjänsterna utan avbrott och ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av ett eventuellt driftavbrott eller avbrott.

LokalTapiola reserverar en skälig tid för att vidta åtgärder Kunden begärt med beaktande av det som eventuellt bestäms i villkoren för avtalet eller tjänsten i fråga. LokalTapiola garanterar inte att uppdrag och andra meddelanden behandlas på det sätt och inom den tid Kunden fastställt i sitt meddelande och ansvarar inte för eventuell skada som orsakas Kunden på grund av det.

13. Rätt att avbryta tjänst

LokalTapiola har rätt att vägra erbjuda en tjänst eller ta bort Kundens behörighet till nättjänsten och låta bli att utföra ett uppdrag Kunden gett eller handlägga en ansökan om

 • Kundens enheter, program eller dataförbindelser äventyrar tjänstens säkerhet eller om säkerställande av datasäkerheten annars kräver det
 • det finns skäl att misstänka att tjänsten används på ett sätt som kan skada parterna eller utomstående
 • Kunden inte iakttar dessa villkor
 • Kunden anmält att koderna använts olagligt i tjänsterna eller att utomstående antagligen fått tag på dem
 • en annan kund upphävt fullmakten denne gett Kunden
 • det anses vara nödvändigt på grund av företagsekonomiska orsaker eller om det beror på ett oöverstigligt hinder eller på en annan orsak som är oberoende av LokalTapiola eller på en annan allvarlig orsak eller
 • lagstiftningen eller myndighetsbestämmelser förpliktar till det.

LokalTapiola ansvarar inte för skada som orsakas Kunden av att tjänsten avbryts.

14. LokalTapiolas ansvarsbegränsningar

Information som finns i nättjänsten kan inte anses vara ett anbud, en uppmaning, en förbindelse eller annan förpliktande yttring som binder LokalTapiola om annat inte separat meddelats. Innehållet i varje tjänst bestäms enligt villkoren som gäller ifrågavarande tjänst eller produkt.

Man har omsorgsfullt strävat efter att säkerställa att informationsinnehållet på sidorna i nättjänsten är korrekt men LokalTapiola ansvarar inte för att informationen är felfri eller för skador som hänför sig till användning av informationen.

Utöver det som bestäms på andra ställen i dessa avtalsvillkor vad gäller begränsandet av LokalTapiolas ansvar så:

 • ansvarar LokalTapiola inte för indirekt skada som orsakas Kunden
 • ansvarar LokalTapiola inte för skada som orsakas av oöverstigligt hinder eller av oskäligt försvårande av dess verksamhet som förorsakas av motsvarande orsak. Ett sådant hinder kan till exempel vara myndighetsåtgärd, störning i elektronisk kommunikation eller elförsörjning som inte beror på LokalTapiola eller kampåtgärd
 • Kunden har inte rätt till ersättning på grund av att detta avtal
  • sägs upp, upphävs, upphör på annat sätt
  • eller på grund av avbrott i eller avbrytande av förbindelsen.

15. Anmärkningar om tjänsten

Kunden måste rikta eventuella anmärkningar mot tjänsten eller mot genomförande av uppdrag skriftligen genom att skicka ett meddelande via nättjänsten till LokalTapiola utan dröjsmål och senast inom en (1) månad från att Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt grunden för anmärkningen. Om anmärkningen inte riktas inom denna tidsfrist anses Kunden ha godkänt åtgärden.

16. Rätt att ändra avtalsvillkoren

LokalTapiola har rätt att ändra villkoren för detta avtal genom att meddela Kunden därom i nättjänsten senast en (1) månad före ändringen träder i kraft.
Ändrade villkor tillämpas också på avtal som ingåtts före de ändrade villkoren träder i kraft. Om Kunden inte godkänner ändrade villkor ska denne säga upp detta avtal före ändringen träder i kraft.

Kunden anses ha godkänt ändringen när ändringen meddelats enligt ovan och Kunden fortsätter att använda nättjänsten efter att ändringen trätt i kraft.

17. Avtalets giltighet, avtalet upphör och överlåtande av avtalet

Detta avtal träder i kraft och Kunden får behörighet när LokalTapiola fått avtalet som Kunden undertecknat och godkänt det. LokalTapiola reserverar en skälig leveranstid för ibruktagandet.

Detta avtal gäller tillsvidare. Huvudanvändaren har rätt att säga upp detta avtal i nättjänsten utan uppsägningstid. Personer med firmateckningsrätt kan även säga upp avtalet skriftligen. LokalTapiola reserverar en skälig tid för att ta bort behörigheten. LokalTapiola kan säga upp detta avtal att upphöra efter en (1) månad från uppsägningen.

Om Kunden blir insolvent, begärs i konkurs eller om Kundens verksamhet upphör av annan orsak så upphör även detta avtal och Kundens behörighet utan uppsägning.

LokalTapiola har möjlighet att avsluta detta avtal och ta bort Kundens behörighet utan uppsägning när Kunden inte använt nättjänsten på två (2) år och inte längre har gällande avtal som ingår i nättjänsten.

LokalTapiola har även rätt att upphäva detta avtal om Kunden i väsentlig grad bryter mot villkoren för detta avtal. Vid upphävning upphör detta avtal omedelbart.

18. Rättigheter i anknytning till tjänsten

Äganderätten, upphovsrätten, varumärken och övriga immateriella rättigheter i anknytning till nättjänsten tillhör LokalTapiola eller tredje part.

Kunden får spara och skriva ut material som finns i nättjänsten endast för Kundens egen användning. Kopiering, distribution, ändring, länkning och all slags kommersiellt utnyttjande eller utgivande av material är förbjudet utan ett separat skriftligt tillstånd av LokalTapiola eller annan rättsinnehavare.

19. Tillämpad lag och avgörande av meningsskiljaktigheter

På detta avtal tillämpas Finlands lag. Meningsskiljaktigheter gällande detta avtal avgörs i Västra Nylands tingsrätt.