Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Allmänna villkor för nättjästen

Allmänna villkor för nättjästen från 13.11.2017


Dessa villkor tillämpas då en kund använder LokalTapiola-gruppens elektroniska nättjänster.

1. Villkor för nättjänsten och tillämpning

Villkoren för detta avtal tillämpas när kunden uträttar ärenden elektroniskt i LokalTapiola-gruppens nättjänst.
Detta avtal gäller allmänna villkor för användning av nättjänsten. Innehållet i tjänsterna avtalas i separata tjänstespecifika villkor. Kunden får tillgång till nättjänst som hänför sig till de tjänster som kunden separat avtalat med LokalTapiola.
Före nättjänsten tas i bruk ska kunden godkänna avtalet om nättjänst och de allmänna villkoren för nättjänsten. Rättshandlingar som gjorts, uppdrag som getts, viljeyttringar som gjorts och meddelanden som skickats i nättjänsten efter att kunden i fråga blivit elektroniskt identifierad binder kunden.

2. LokalTapiolas nättjänst

2.1 Tjänsteleverantörer och tjänster

LokalTapiola-gruppen erbjuder kunden möjlighet att uträtta försäkrings-, spar- och placeringsärenden via LokalTapiolas elektroniska extranet- och telefontjänst (senare nättjänst). Dessa tjänster erbjuds av följande bolag som tillhör LokalTapiola-gruppen: LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och regionbolagen, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab och LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab. Alla bolag benämns härefter tjänsteleverantör. Tjänster som erbjuds vid respektive tidpunkt i LokalTapiolas nättjänst samt eventuella tjänster som utomstående aktörer erbjuder anges på LokalTapiolas webbplats (www.lokaltapiola.fi).

Tjänsteleverantören har rätt att ändra tjänsteurvalet, innehållet i tjänsterna och tjänsternas funktion samt de tekniska krav som användningen av nättjänsten förutsätter. Tjänsteurvalet och egenskaperna i nättjänsten kan avvika från de tjänster och produkter som LokalTapiola erbjuder via andra tjänstekanaler.

Om kunden ingått ett avtal om placeringstjänster med LokalTapiola Kapitalförvaltning, kan kunden ge uppdrag, som gäller fonder som erbjuds i nättjänsten, i LokalTapiola Kapitalförvaltnings nättjänst. Kunden ansvarar för att uppdrag som getts i nättjänsten kommer fram och får via nättjänsten meddelande om uppdraget utförts.

2.2 Identifiering

Användning av LokalTapiolas nättjänst kräver att kunden identifieras. Identifiering av kunden sker med Tupas-identifieringsuppgifter.

Kunden kan logga in på LokalTapiolas nättjänst med Tupas-identifieringsuppgifter för de banker som ingått avtal med LokalTapiola.

På nättjänsten för företagskunder kan man också logga in med personliga företagskoder. Inloggningen baserar sig på användarkod och lösenord samt engångs PIN-kod. Företagets huvudanvändare kan ge användarkoder till företagets användare, användarna måste dock i samband med första inloggningen aktivera koderna med sin Tupas-kod.

Tjänsteleverantören kan ändra identifieringsmetoden genom att på förhand meddela kunden om detta.

2.2.1 Kunden är konsument

Kunden förbinder sig att förvara identifieringsuppgifterna separat från varandra och omsorgsfullt så att utomstående inte får tillgång till dem. Kunden ansvarar för rättshandlingar utförda med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till att den som beviljat identifieringsuppgifterna mottagit meddelandet om att identifieringsuppgifterna hamnat hos en utomstående och den som beviljat identifieringsuppgifterna har haft skälig tid att förhindra användning av tjänsterna. Kunden ansvarar för eventuella skador som orsakas tjänsteleverantören, kunden eller utomstående till följd av obehörig användning av identifieringsuppgifterna fram till att den som beviljat kunden identifieringsuppgifterna mottagit det ovannämnda meddelandet och spärrat användningen av identifieringsuppgifterna.

Om kunden förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller med sitt agerande på annat sätt medverkat till att identifieringsuppgifterna hamnat hos en utomstående, ansvarar kunden för skada som orsakats tjänsteleverantören.

2.2.2 Kunden är inte konsument

Kunden måste fastställa huvudanvändaren av försäkringsnättjänsten och meddela personen till tjänsteleverantören. Om huvudanvändaren ändrar ska detta omedelbart anmälas till tjänsteleverantören.

Huvudanvändaren förvaltar användarrättigheter. Huvudanvändaren har rätt att på ett för kunden bindande sätt bevilja, annullera, utvidga eller inskränka användarrättigheterna som de som använder nättjänsten har.

Användare har rätt att i kundens namn använda nättjänsten inom ramen för de användarrättigheter som huvudanvändaren beviljat. Kunden binds av och kunden ansvarar för all den verksamhet personerna med användarrättigheter har haft i nättjänsten inom ramen för sina användarrättigheter när dessa varit giltiga.

Kunden ansvarar för att nättjänstanvändarnas användarrättigheter hålls uppdaterade och att onödiga användarrättigheter annulleras utan dröjsmål.

Kunden ansvarar för att användarna förvarar identifieringsuppgifterna separat från varandra och omsorgsfullt så att utomstående inte får tillgång till dem. Kunden ansvarar för rättshandlingar utförda med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till att huvudanvändaren spärrat användarens användarrättighet eller att den som beviljat identifieringsuppgifterna mottagit meddelandet om att identifieringsuppgifterna hamnat hos en utomstående och den som beviljat identifieringsuppgifterna har haft skälig tid att förhindra användning av tjänsterna.

Kunden ansvarar för eventuella skador som orsakas tjänsteleverantören, kunden eller utomstående till följd av obehörig användning av identifieringsuppgifterna fram till att huvudanvändaren spärrat användarens användarrättighet eller att den som beviljat kunden identifieringsuppgifterna mottagit det ovannämnda meddelandet och spärrat användningen av identifieringsuppgifterna.

Om användare förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller med sitt agerande på annat sätt medverkat till att identifieringsuppgifterna hamnat hos utomstående, ansvarar kunden för skada som orsakats tjänsteleverantören.

2.3 Fullmakt

Via nättjänsten kan kunden sköta ärenden i LokalTapiola även på en annan persons vägnar, om denna person gett en uttrycklig fullmakt. Tjänsteleverantören fastställer separat för varje tjänst om tjänsten kan användas med stöd av fullmakt och vilka nättjänster kunden har rätt att använda samt vilka åtgärder kunden kan vidta på någon annans vägnar med stöd av fullmakt. I kundens nättjänst aktiveras uppgifterna om de fullmaktsgivare för vilka kunden har skickat skriftlig fullmakt till tjänsteleverantören. Upphörd fullmakt ska omedelbart anmälas till tjänsteleverantören.

Den befullmäktigades agerande vid givande av uppdrag, viljeyttranden och meddelanden likställs med fullmaktsgivarens agerande.

LokalTapiola-gruppen godkänner från 1.1.2013 fullmakter som tidigare ingåtts med Tapiolagruppen eller Lokalförsäkringsgruppen som sådana och med motsvarande rättsverkan.

2.4 Utrustning, program och dataförbindelser

Kunden ansvarar för att denne har tillräckliga tekniska färdigheter och program för användningen av nättjänsten. Kraven på utrustning anges på LokalTapiolas hemsida. Kunden ansvarar för de kostnader som användningen av nättjänsten orsakar denne samt för att utrustningen är säker och fungerar.

Avtalsparterna ansvarar vardera för sin egen del att datasäkerheten är tillbörligt ordnad.

Tjänsteleverantören har rätt att sluta erbjuda tjänsten om kundens utrustning, program eller dataförbindelser hotar datasystems funktionsduglighet eller tjänstens säkerhet.

2.5 Innehåll i nättjänsten och användning av uppgifter

Information som finns i nättjänsten ska inte anses vara ett anbud, en rekommendation, en förbindelse eller annan förpliktande yttring som binder tjänsteleverantören om annat inte separat meddelats. Innehållet i respektive tjänst fastställs enligt villkoren som gäller ifrågavarande tjänst eller produkt.

Man har omsorgsfullt strävat efter att säkerställa att informationsinnehållet på LokalTapiola Kapitalförvaltnings nättjänstsidor är korret men LokalTapiola Kapitalförvaltning ansvarar inte för att informationen är felfri eller för direkta eller indirekta skador som hänför sig till användning av denna information.

När kunden ingår nya avtal via nättjänsten ska kunden före avtalet ingås bekanta sig med broschyrer, produktfakta, tjänste- eller produktspecifika villkor för ifrågavarande produkt eller tjänst samt övrig information som LokalTapiola gör tillgänglig för kunden i nättjänsten. När kunden bekräftat att denne bekantat sig med informationen anses kunden ha fått meddelande om den tillgängliga informationen. Om villkor i avtalet för nättjänsten står i strid med tjänstspecifika villkor bestäms innehållet i avtalet utgående från de tjänstspecifika villkoren.

Nättjänsten är riktad till och avsedd för den finska marknaden.

Via LokalTapiolas nättjänst kan det erbjudas kontakter (länkar) till tjänster som levereras av andra aktörer än LokalTapiola och via nättjänsten kan det förmedlas eller erbjudas tredje parts tjänster. LokalTapiola ansvarar inte för innehållet i och tillgången till tjänster erbjudna av sådana utomstående tjänsteleverantörer och inte heller för att av utomstående aktör given information är korrekt.

Tjänsteleverantören har varumärkes- och upphovsrätt till nättjänstens innehåll och layout samt till material som producerats via nättjänsten om annat inte meddelats. Kunden har rätt att spara eller skriva ut skriftligt material via nättjänsten endast för personligt eller familjemedlemmars bruk. Kopiering, distribution, modifiering, länkning och all slags kommersiellt utnyttjande eller utgivande av material är förbjudet utan ett separat skriftligt tillstånd från tjänsteleverantören.

2.6 Vägrande och avbrytande av tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att tillfälligt avbryta tjänsten då underhålls- och uppdateringsåtgärder vidtas.

Tjänsteleverantören har rätt att vägra erbjuda tjänsten och avbryta tjänsten för kunden med omedelbar verkan om
• lagstiftning eller myndighetsbestämmelser förpliktigar till det, det finns skäl att anta att tjänsten används utan tillstånd eller felaktigt eller mot avtalsvillkor,
• det finns ett motiverat skäl att anta att tjänsten används för olaglig verksamhet eller
• utrustning, program eller dataförbindelser som kunden använder hotar nättjänstens, systemens, LokalTapiolas eller andra användares säkerhet.

Tjänsteleverantören meddelar kunden snarast möjligt via nättjänsten eller per post om orsaken till och tidpunkten för avbrottet i nättjänsten.

2.7 Kundens anmärkning

Kundens anmärkningar om nättjänsten ska utan dröjsmål meddelas tjänsteleverantören, dock senast inom en månad efter att kunden upptäckt eller borde ha upptäckt omständigheten på vilken anmärkningen baserar sig.

2.8 Ersättningsansvar

Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador orsakade av att nättjänsten inte varit i bruk, tekniskt fel uppstått i produktionen av tjänsten eller att tjänsten inte kan användas med kundens utrustning.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador orsakade av olaglig ändring av sidor i nättjänsten.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för indirekt skada som uppstått i samband med användningen av nättjänsten, såsom utebliven vinst eller besparing. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för förstörda eller förändrade filer eller kostnader för att återskapa dessa.

3. Kommunikation mellan tjänsteleverantören och kunden

Tjänsteleverantören sänder kunden meddelanden om detta avtal via nättjänsten eller skriftligt till den adress som har uppgetts för LokalTapiola, posten eller registermyndigheten.

Kunden ansvarar för att uppgifter som kunden gett via nättjänsten är korrekta. Tjänsteleverantören är inte skyldig att kontrollera eller komplettera uppgifter som kunden gett. Kunden ansvarar för att uppgifter och uppdrag som kunden gett via nättjänsten kommer fram tills det att kunden från tjänsteleverantören fått en kvittering om att uppgifterna kommit fram om inte annat beror på tvingande lagstadganden.

Ett meddelande som tjänsteleverantören skickat anses ha kommit till kundens eller annan avtalad persons kännedom senast den sjunde dagen från att meddelandet gjorts tillgängligt för kunden i nättjänsten eller från att meddelandet skickats till den adress som kunden meddelat tjänsteleverantören, registermyndigheten eller posten.

4. Ändring av nättjänsten

Mindre ändringar och programuppdateringar i nättjänsten kan meddelas till kunden via nättjänsten.

Större ändringar i nättjänsten meddelas till kunden en månad i förväg per post eller via nättjänsten.

5. Ändring av avtal om och villkor för nättjänsten samt prislista

Tjänsteleverantören underrättar kunden via nättjänsten om ändring av avtalet om och villkoren för nättjänsten samt prislistan. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt tjänsteleverantören meddelat, dock tidigast efter en månad från att meddelandet skickades till kunden.

Avtalet fortsätter med ändrat innehåll om inte kunden före den dag då ändringarna angetts träda i kraft skriftligen eller via nättjänstens meddelandefunktion meddelar tjänsteleverantören att kunden motsätter sig ändring. Om kunden motsätter sig ändring har kunden och tjänsteleverantören rätt att säga upp avtalet enligt punkt 6 i dessa villkor.

6. Avtalets giltighet, uppsägning och hävning

Detta avtal träder i kraft när kunden godkänt dessa avtalsvillkor. Avtalet gäller tillsvidare.

Kunden har rätt att när som helst personligen, per post eller via nättjänsten säga upp avtalet med omedelbar verkan. Tjänsteleverantören reserverar skälig tid för stängning av tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp avtalet att upphöra två månader efter uppsägningen.

Tjänsteleverantören har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om kunden väsentligen brutit mot avtalet eller avtalsvillkoren.

Tjänsteleverantören ansvarar för uppdrag utförda via tjänsten även då avtalet upphört. Tjänsteleverantören har rätt att slutföra ofullbordade uppdrag om de inte annulleras separat enligt tjänstespecifika villkor.

7. Kunders rätt att annullera avtal

Om avtalet om nättjänsten ingåtts i nättjänsten eller per telefon eller på annat sätt så att parterna inte träffat varandra och kunden är konsument, har kunden rätt att annullera avtalet inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts eller efter den senare tidpunkt vid vilken kunden har fått förhandsinformationen och avtalsvillkoren via varaktigt medium. Bilagan med förhandsuppgifter innehåller anvisningar om användning av annulleringsrätt.

8. Oöverstigligt hinder

En avtalspart ansvarar inte för skada om parten kan bevisa att uppfyllandet av partens förpliktelse har förhindrats av sådan ovanlig och oförutsedd orsak som parten inte kunnat påverka och vars följder parten inte skulle ha kunnat undvika genom iakttagande av all omsorg. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för skada om uppfyllandet av förpliktelser som grundar sig på detta avtal skulle strida mot tjänsteleverantörens annanstans i lag föreskrivna skyldigheter.

En avtalspart är skyldig att snarast möjligt informera den andra avtalsparten om oöverstigligt hinder. Tjänsteleverantören kan meddela om oöverstigligt hinder t.ex. på sin webbplats eller i rikstäckande dagstidning.

9. Lagring av uppgifter och hantering av personuppgifter


Tjänsteleverantören har rätt att spara uppgifter om kundens nättjänstkontakt och användning av nättjänsten i sina datasystem samt hantera uppgifter för att sköta kundförhållandet och för att förbättra kvaliteten på och funktionsdugligheten hos nättjänsten som erbjuds kunden.

Tjänsteleverantören hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, försäkringslagstiftningen och lagen om investeringstjänster samt ombesörjer även i övrigt att integritetsskyddet och tystnadsplikten förverkligas i hanteringen av personuppgifter.
Personuppgifter hanteras i syfte att förvalta tjänsteleverantörens produkter, tjänster och kundrelationer. Uppgifter inhämtas från den registrerade själv, från dennes företrädare, från myndigheters offentliga register samt från kreditupplysnings- och kundstörningsregister. Tjänsteleverantören använder sina kundregister även för marknadsföring.

Om affärs- eller tjänstetransaktion så kräver kan tjänsteleverantören spela in samtal och spara meddelanden för att säkerställa innehållet i meddelandet. Tystnadsplikten förhindrar tjänsteleverantören att lämna ut uppgifter till utomstående, om inte den person som uppgifterna berör gett sitt samtycke därtill eller utlämnandet sker med stöd av lag. Registerbeskrivningen för det gemensamma kundregistret för LokalTapiola-gruppens samtliga bolag finns tillgänglig på LokalTapiolas webbplats. Man kan bekanta sig med LokalTapiolas övriga registerbeskrivningar på LokalTapiolas verksamhetsställen eller begära dem per post.

Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om denne som sparats i tjänsteleverantörens kundregister. Om den registrerade vill utnyttja sin granskningsrätt ska han begära detta skriftligt och samtidigt styrka sin identitet.

10. Tillämplig lag och forum

På detta avtal tillämpas Finlands lag.

10.1 Kunden är konsument

Tvister som baserar sig på dessa villkor behandlas i Esbo tingsrätt eller den tingsrätt i Finland inom vars domkrets kunden har sin hemort eller stadigvarande boningsort. Om kunden inte bor i Finland behandlas tvister i Esbo tingsrätt.

10.2 Kunden är inte konsument

Tvister som baserar sig på dessa allmänna villkor behandlas i Esbo tingsrätt eller annan tingsrätt i Finland som enligt lagen är behörig.

11. Rättsskyddsmedel utanför domstol

Vid frågor om tjänsten och avtal ska kunden i första hand kontakta tjänsteleverantörens kundtjänst.

Kund som är konsument kan föra meningsskiljaktighet som gäller avtalet om nättjänsten till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).