Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Såhär kan man påverka behandlingen av personuppgifter

Dataskyddet är skydd för människors privatliv. Dit hör var och ens rätt till sina egna personuppgifter. Den grundläggande principen för kundens rättigheter är att skydda personuppgifterna mot obehörig och felaktig användning av uppgifterna.

Vi sköter om och erbjuder våra kunder val och hanteringsmöjligheter i anslutning till behandlingen av de egna personuppgifterna. Nedan anges olika sätt hur våra kunder kan påverka behandlingen och insamlingen av sina egna uppgifter.

Marknadsföring

Kunden har när som helst rätt att förbjuda att uppgifterna som gäller kunden används för direktmarknadsföring, enkäter eller marknadsundersökningar. Kunden kan vid behov besluta i vilken omfattning och till vilka delar denne vill använda sin förbudsrätt. Det är gratis att använda förbudsrätten.
En kund kan anmäla marknadsföringsförbud till LokalTapiola-gruppen i nättjänsten, på LokalTapiolas kontor eller genom att kontakta kundtjänsten.

Elektronisk direktmarknadsföring kan även förbjudas via länken i meddelandet.

Granskningsrätt

Våra kunder har rätt att granska sina uppgifter i LokalTapiolas personregister och inom vissa gränser även uppgifterna om de barn som man har vårdnaden om. Vid varje begäran om granskning är LokalTapiola skyldig att identifiera kunden före uppgifterna utlämnas.

Kunden ska meddela faktorerna som är nödvändiga för sökning och leverans av uppgifterna. Sådana är till exempel namn, adress, personbeteckning, till vilket ärende de uppgifter hör som man vill granska, om man vill granska uppgifterna för en viss tidsperiod eller om man vill använda granskningsrätten för alla uppgifter.

Om begäran om granskning gäller ett enskilt skadeärende kan ärendet skötas lättast och snabbast genom att direkt kontakta parten som meddelat ersättningsbeslutet.

I annat fall kan kunden begära granskning genom att skicka en skriftlig och undertecknad granskningsbegäran till adressen:

LokalTapiola-gruppen
Juridiska ärenden och compliance/datasekretessansvarig
02010 LOKALTAPIOLA

Begäran om granskning kan också framställas personligen på LokalTapiolas kontor.
På basis av granskningsrätten har kunden rätt att se uppgifterna om sig själv på LokalTapiolas kontor eller på begäran få kopior av dem. Vi skickar uppgifterna till kunden per post eller gör det möjligt för kunden att se uppgifterna på ett avtalat kontor inom 1-3 månader beroende på ärendets omfattning.

Kunden kan vid begäran om uppgifter ta hjälp av modellblanketten som uppgjorts av dataombudsmannens byrå.

Korrigeringsrätt

Vi ser till att våra kunduppgifter är tidsenliga och korrekta genom att till exempel uppdatera våra kunders kontaktuppgifter via befolkningsregistersystemet.

Dessutom har kunden alltid rätt att kräva att en personuppgift i registret, som med tanke på hanteringen är felaktig eller bristfällig, korrigeras eller kompletteras. Uppgifterna ska gälla den som kräver korrigering eller barn som denne har vårdnaden om.

Ju mer grundat, specificerat och tydligare ett krav på korrigering är, desto bättre kan vi hantera det. Personuppgifter kan uppdateras genom att personligen besöka LokalTapiolas kontor eller genom att kontakta kundtjänsten.

Korrigering kan även krävas genom att skicka en specificerad begäran eller tilläggsutredning skriftligen och undertecknad till adressen:

LokalTapiola-gruppen
Juridiska ärenden och compliance/datasekretessansvarig
02010 LOKALTAPIOLA

På kundens begäran korrigerar vi felaktiga eller bristfälliga personuppgifter eller ger ett skriftligt intyg över vägran som inkluderar de orsaker på grund av vilka vi inte har godkänt kravet på korrigering. Ifall vi har överlämnat uppgifter till tredje part, meddelar vi de korrigerade uppgifterna även till dem.

Radering av uppgifter

Kunden har med vissa undantag rätt att kräva att uppgifter i registret som med tanke på hanteringen är föråldrade eller onödiga raderas. På grund av regleringen inom finansbranschen är utgångspunkten dock den att vi är skyldiga att spara våra kunders uppgifter under hela kundrelationens giltighetstid och delvis även efter att kundrelationen upphört. Om det är nödvändigt att spara uppgifterna till exempel på grund av lagstadgade skyldigheter eller avtal, så är LokalTapiola skyldig att spara uppgifterna för ifrågavarande ändamål så länge som det finns behov. Verksamheten inom finansbranschen är till sin karaktär långsiktig och den tid uppgifterna sparas kan därmed vara mycket lång. Syftet med de långa tid som uppgifterna sparas är att trygga både kundernas och LokalTapiolas rättigheter.

Radering av föråldrade eller onödiga uppgifter avgörs alltid från fall till fall. Vänligen ta i beaktande att utredningen och raderingen kan ta länge beroende på ärendets natur och omfattning.

Kunden kan begära radering av uppgifter antingen personligen på LokalTapiolas kontor eller genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran om radering till adressen:

LokalTapiola-gruppen
Juridiska ärenden och compliance/datasekretessansvarig
02010 LOKALTAPIOLA

Begäran ska innehålla åtminstone kundens namn, personbeteckning, postadress och telefonnummer samt vilka uppgifter kunden vill att ska raderas.

Övriga rättigheter

Kunden har även i vissa särskilda situationer rätt att begära att hanteringen av dennes personuppgifter begränsas eller på annat sätt motsätta sig att dennes personuppgifter hanteras. Dessutom kan den registrerade begära att uppgifter som denne själv tillställt överförs direkt till en annan registeransvarig i maskinläsbar form om det är tekniskt möjligt.

Besvärsrätt till myndigheter

Vi strävar efter att utreda och lösa eventuella problem direkt med kunden. Kunden har ändå alltid rätt att anföra besvär hos myndigheterna, om kunden anser att dennes personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Kontaktuppgifter till myndigheter:

Dataombudsmannens byrå
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, vån 6 00520 Helsingfors
Tel. 029 56 66700
E-postadress: tietosuoja@om.fi

Finansinspektionen
Postadress: PB 103, 00101 Helsingfors
Besöksadress: Snellmansgatan 6, 00101 Helsingfors
Tel. 09 183 5360 tis. kl.o 9-10 och tors. kl. 14-15
E-postadress: kirjaamo@finanssivalvonta.fi