Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Sjukkostnadsförsäkring

En sjukdom eller ett olycksfall kommer ofta som en överraskning och en allvarlig sjukdom är en chock för var och en. Med en sjukkostnadsförsäkring får man snabbt bästa möjliga vård utan att behöva fundera på kostnaderna.

Du kan teckna försäkringen till dig själv eller ditt barn och om du vill redan före ditt barn föds. Försäkringen kan tecknas till vuxna, barn och barn som inte ännu fötts. Sjukkostnadsförsäkringen ger ett långvarigt skydd i och med att den gäller tills man fyller 80 år.

Vad ersätter sjukkostnadsförsäkringen?

Vårdkostnadsskydden vid sjukdom och olycksfall bildar grunden för sjukkostnadsförsäkringen. Försäkringen kan även tecknas till barn som inte ännu fötts.

Vårdkostnader vid sjukdom

Som sjukvårdskostnader ersätts kostnader för vård som getts och undersökningar som gjorts i Finland och som har uppstått då skyddet varit i kraft. Till exempel undersökningar, behandlingar och mediciner som läkare ordinerat eller vårddagsavgifter på sjukhus.

Vårdkostnader vid olycksfall

Skyddet ersätter vårdkostnader för en skada som uppstått vid olycksfall utan självrisk. Skyddet är i kraft såväl i Finland som utomlands. Vårdkostnader är till exempel underökningar, behandlingar och mediciner som läkare ordinerat eller vårddagsavgifter på sjukhus.

Reservering av barnförsäkring för ett ofött barn

Genom att teckna en försäkring för ditt barn redan innan det är fött försäkrar du dig om att du får försäkringen utan sjukdomsspecifika begränsande villkor. Reservering av barnförsäkring innehåller alltid åtminstone vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall.

Komplettera sjukkostnadsförsäkringen med tilläggsskydd enligt behov

Vårdkostnader vid idrottsolycksfall

Det här separata tilläggsskyddet ersätter vårdkostnader vid idrottsolycksfall om du har fyllt 17 år och som idrottare deltar i tävling, match eller träning enligt träningsprogram som ordnats av idrottsförbund eller idrottsförening eller om du utövar farliga grenar eller funktioner som har nämnts separat i försäkringsvillkoren.

Skydd vid men till följd av olycksfall

Skyddet ersätter medicinskt definierat bestående men som den försäkrade orsakats av olycksfall. Menet fastställs enligt social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering.

Skydd vid dödsfall genom olycksfall

Ur skyddet betalas en ersättning, om den försäkrade har avlidit till följd av olycksfall. Syftet med dödsfallsersättningen är att trygga den anhörigas utkomst och underlätta den ekonomiska anpassningen till den nya situationen.

Dagpenning vid olycksfall

Dagpenning utbetalas på grund av arbetsoförmåga som uppstått på grund av olycksfall för period av arbetsoförmåga som läkare konstaterat. Dagpenning kan utbetalas högst under ett år från att olycksfallet inträffade.