Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkring för hög- och radhus

Med en hemförsäkring skyddar du ditt hem och dina saker mot skador. I höghus och radhus behöver du en hemförsäkring som täcker din lösegendom. Bostadsaktiebolaget försäkrar själva byggnaden. Utöver försäkringen för lösegendomen får du även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. De betalar ersättning om du orsakar skada för utomstående eller behöver juristhjälp.

Varför behövs en hemförsäkring för höghus- och radhuslägenhet?

 • Hemförsäkringen skyddar ditt hem mot skador så att vardagen kan fortsätta även efter ett skadefall, oberoende av om du bor på hyra eller i en bostad du äger.
 • Du får smidig och lokal ersättningsbetjäning vid skador.
 • Du kan själv välja hur omfattande hemförsäkring du vill ha för dina saker.
 • När du koncentrerar dina ärenden till LokalTapiola kan du få upp till 17 % rabatt på premierna. Försäkringarna ger dessutom upp till 5 % S-gruppens Bonus.

Priset på hemförsäkring för höghus- och radhuslägenhet

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på hemförsäkringen av till exempel din ålder, ytan på ditt hem och orten där ditt hem finns. Räkna priset på din nya hemförsäkring på en minut.

Vad täcker försäkringen?

 • Om din telefon går sönder. I första hand betalas ersättning för reparation av telefonen.
 • Om en hushållsmaskin går sönder ersätter vi i första hand reparationskostnader. Om det inte går att reparera maskinen är ersättningen priset på en ny motsvarande maskin minskat med åldersavdragen.
 • När du inkluderar resgodsskydd för utlandsresor i din försäkring täcker hemförsäkringen även ditt resgods och till och med utan självrisk.
 • Om du äger ny elektronik eller nya hushållsmaskiner lönar det sig att teckna skyddet Omfattade Plus för hemmets lösegendom. Med skyddet Omfattande Plus får du större ersättning vid skador på ny egendom då egendomens ålder påverkar ersättningen först i en högre ålder.
 • Vid läckageskada täcker försäkringen skador på din egendom och fast inredning du är skyldig att underhålla, bl.a. golv och annat ytmaterial i ditt hem. Försäkringen täcker även kostnader för ditt tillfälliga boende under den tid den ersättningsbara skadan repareras.
 • Ansvarsförsäkringen täcker bl.a. skador orsakade av ditt barn och din hund samt skador du vållat eller orsakat av oaktsamhet, till exempel om du kolliderar med din cykel.
 • Rättsskyddsförsäkringen täcker bl.a. ärenden som kan föras till tingsrätten såsom tvistemål, ansökningsärenden och brottmål, till exempel tvister vid en husaffär.
 • De ovan beskrivna skadorna är exempel på skador hemförsäkringen ersätter och den kan även ersätta många andra skador. Vilka skador försäkringen ersätter beror på omfattningen på det valda försäkringsskyddet.

Jämför hemförsäkringar och hitta det lämpligaste alternativet för dig

Du kan välja en lämplig hemförsäkring för din höghus- och radhuslägenhet enligt dina behov och din situation. Du kan även välja olika omfattning på försäkringsskyddet för din egendom. Hemförsäkringen är en av de viktigaste försäkringarna och därmed lönar det sig att hålla den uppdaterad. Det lönar sig även att konkurrensutsätta och jämföra hemförsäkringen så att du hittar den bästa försäkringen för ditt hus. Den billigaste hemförsäkringen för egnahemshus är inte nödvändigtvis det bästa alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i olika försäkringar och beaktar särskilt vilka skydd som ingår, självriskerna och maximiersättningarna vid skador.

  Omfattande Bas Reducerat

Vid skador på lösegendomen är åldersavdragen förmånligare än i andra hemförsäkringar och du får även ett basskydd för filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med en skada på datorn. Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

kan väljas att ingå Omfattande Plus för hemmets lösegendom, ingår ej Omfattande Plus för hemmets lösegendom, ingår ej

Ersätter då lösegendom i hemmet plötsligt går sönder. Lösegendom är till exempel mobiltelefoner, hushållsmaskiner, möbler, kläder och värdeföremål.

ja Bräckage, ingår ej Bräckage, ingår ej

Ersätter läckageskador som orsakats av fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

ja ja Läckage, ingår ej

Ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller lösegendomen.

ja ja Exceptionell översvämning, ingår ej

Ersätter skador som orsakats av stöld eller försök till stöld, rån, inbrott eller skadegörelse.

ja ja kan väljas att ingå

Ersätter skador som orsakas av t.ex. hagel, storm eller blixt som slått direkt ner i försäkringsobjektet.

ja ja kan utelämnas

Ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös och skada som orsakats av sot eller rök som bildats plötsligt och oförutsett.

ja ja ja

Ersätter kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som försäkringen ersätter.

ja ja ja

Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador som orsakas utomstående och vilka du enligt lag är skyldig att ersätta. Vi utreder på dina vägnar om ersättningskravet du fått är rätt och lagenligt.

ja ja ja

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader om du måste anlita juristhjälp i brottmål, ansökningsärenden och tvistemål som gäller privatlivet, till exempel juristkostnader vid en tvist om en bostadsaffär.

ja ja ja

Tilläggsskydd som ersätter skador på resgods man har med sig på utlandsresor.

kan utelämnas kan utelämnas kan utelämnas

Råkade du ut för en skada?

Läs anvisningarna för skadesituationer och anmäl en skada på webben.

Skadeanmälan