Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Båtförsäkring

Båtförsäkringen ersätter båtskrovet och motorn, i en segelbåt rigg och segel. Också båtens utrustning och fasta apparater omfattas av försäkringen. Ansvarsförsäkringen ersätter om du orsakar annan båtförare eller båt skada.

Vad ersätter båtförsäkringen?

 

Lyx

Omfattande

Reducerad

Utvidgat båtskydd

Plötsliga oförutsedda skador till sjöss

Skydd för maskinbräckage

Skyddet beviljas för serietillverkade motorer som är under 5 år gamla.

Mast- och riggskydd

Skyddet beviljas för en segelbåt eller motorseglare som är under 15 år gammal och vars gängse värde överstiger 50 000 euro.

Grundstötning och bottenkänning
Sammanstötning
Storm
Förvaring och transport
Brand
Explosion
Blixtnedslag
Stöld
Skadegörelse
Båtansvarsförsäkring
Båträttsskyddsförsäkring
+ Finansieringsskydd

valbart tilläggsskydd


Båtförsäkringens delskydd

Brand

Om elden kommit lös och skadar båten, ersätts skadan av den här försäkringen.

Explosion

Försäkringen ersätter skada som orsakas av explosion.

Blixtnedslag

Den här försäkringen ersätter skador på båten som orsakas av blixtnedslag.

Stöld

Försäkringen ersätter skada som orsakats av stöld eller försök till stöld, olovligt bruk eller försök till det eller av inbrott.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skadegörelse på båten om tidpunkten för skadegörelsen kan fastställas.

Bottenkänning eller grundstötning

Om båten skadas på grund av grundstötning eller bottenkänning ersätts det av den här försäkringen.

Sammanstötning

Försäkringen ersätter skada som orsakats av att båten stött samman med ett fast eller flytande föremål.

Storm

Den här försäkringen ersätter skador på båten som orsakas av storm.

Förvaring och transport

Försäkringen ersätter skador som orsakats av kollision eller storm då båten sjösätts, tas upp ur vattnet, förvaras eller transporteras på land.

Utvidgat båtskydd

Utvidgat båtskydd ersätter skador som båten orsakats på sjön av ett plötsligt yttre skadefall. Utvidgat båtskydd gäller inte båtens mast eller rigg och ersätter inte bräckage inne i motorn.

Maskinbräckage

Skydd för maskinbräckage ersätter bräckageskador på motorn som orsakas av plötslig intern orsak om motorn regelbundet servats av en auktoriserad servicefirma. Skyddet upphör när motorns åldersgräns på 10 år uppfylls.

Mast- och riggskydd

Mast- och riggskydd ersätter plötsliga och oförutsedda bräckageskador på mast, rigg och bom samt påföljande skador på segel- och mastutrustningen. Skyddet upphör när båtens åldersgräns på 20 år uppnås.

Finansieringsskydd

Finansieringsskydd tryggar finansbolagets tillgodohavanden då skadan inte ersätts enligt villkoren för båtförsäkring. Sådana situationer är till exempel när en olåst båt stjäls eller båten inte har varit på ett låst förvaringsställe, skadan har orsakats av lasten eller av ett djur som har befunnit sig i båten.