Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Enkät: Över hälften av finländarna anser att en förändring av arbetslivet till platsoberoende är en bra sak

10.8.2021 - Arbetsliv

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning anser majoriteten (59 %) av finländarna att det är bra att arbetslivet blir platsoberoende. Varannan tror att ett kontor utan fasta platser blir vanligare i framtiden. Det pågår en förändring i företagen, vilken förutsätter att många slags ärenden beaktas.

LokalTapiola utredde i enkäten Vardagsgranskning vilka åsikter finländare och personer i arbetslivet har om utförandet av arbete i framtiden. Klart över hälften anser att platsoberoende i arbetslivet är en bra sak. Enkätens resultat representerar hela befolkningen i Finland bland vilka det bland annat finns direktörer, högre och lägre tjänstemän, arbetstagare, arbetslösa och pensionärer.

- Det pågår en stor förändring i arbetslivet och företagen funderar på de framtida arbetssätten. Vi har framför oss en gemensam inlärningsresa, där man ska samordna kontorsarbete, distansarbete och videomöten, möten ansikte mot ansikte samt stöd för växelverkan och den sociala gemenskapen i arbetsgemenskapen. Även försäkringslösningar och tjänster som stöder personalens hälsa och välbefinnande måste funderas om för att bättre motsvara arbetets behov i framtiden, berättar Juho Kettunen som är direktör för LokalTapiolas storkundsenhet.

Enligt Kettunen behöver företagen i framtiden allt mera övergripande personallösningar som förväntas vara tydliga. En av de mest utmanande är bland annat helheten distansarbete.

- Till exempel distansarbete utomlands är en sak som företagen måste fundera på ur många olika synvinklar. Till det ansluter sig många ärenden som är lagstadgade och på arbetsgivarens ansvar. Det är viktigt att människorna oberoende av arbetsplatsen är likställda vad gäller personskydd.

Övre tjänstemän mera positiva till platsoberoende

Av övre tjänstemän och direktörer som svarade på enkäten är majoriteten för platsoberoende. Fyra direktörer av fem (81 %) anser att arbetslivets förändring till platsoberoende är en bra sak. Av de övre (73 %) och lägre (66 %) tjänstemännen är en aning mindre andel av samma åsikt. Däremot är hälften av dem, som räknar sig till anställda, av denna åsikt.

- Utgångspunkterna för platsoberoende är mycket olika inom olika branscher och företag. I företagen borde man fundera på hur nya modeller bäst ska stöda framgången för det egna företaget och personalens välbefinnande samt den sociala gemenskapen. Vi närmar oss ärendet till exempel ur en bra kundbetjänings perspektiv. Med våra kunder diskuterar vi bland annat om vilka saker det skulle vara bra att sköta ansikte mot ansikte och vilka möten som även i framtiden ska ordnas per videokontakt. Utgående från detta är det bra att planera den egna och teamets platsoberoende vardag i olika roller både vad gäller kundarbetet och arbetsgemenskapens interna praxis.

Drygt en femtedel av dem som under pandemin har arbetat på distans berättar att de uppskattar den lätthet som de uppnått när det gäller att skapa balans mellan arbete och fritid (22 %) samt den ökade möjligheten att hantera den egna tidsanvändningen (23 %). Varannan av dem som arbetar på distans berättar att hen även efter pandemin vill uppleva friheten att arbeta var hen vill. Lika många (49 %) är även i fortsättningen intresserade av möten som man deltar i per distanskontakt. Det finns just inga skillnader mellan åsikterna för olika yrkesgrupper i enkäten. Alla skulle vilja ha med ungefär samma saker till ”arbetslivet efter pandemin”.

- Distansarbete har sina positiva sidor men det finns också risker när det är fortlöpande. Tiden som man sparar på arbetsresor kan öka fritiden och effektivera hanteringen av den egna tidsanvändningen, men att hitta balans mellan arbetet och fritiden kan även innebära utmaningar. Ur arbetsgivarens perspektiv är det viktigt att beakta mångfalden, eftersom möjligheterna till platsoberoende arbete ändå kan variera till och med mycket till exempel enligt familjens situation och boendeförhållanden. Företagen borde fundera på hur växelverkan och den sociala gemenskapen stöds och upprätthålls, ifall de spontana mötena i arbetsgemenskapen minskar, konstaterar Kettunen.

Distansarbete intresserar mera än arbete på arbetsplatsen

I enkäten frågade man av personer i arbetslivet var de skulle vilja arbeta när coronapandemin är över. Av dem som för närvarande arbetar på distans skulle 40 procent vilja fortsätta att arbeta mera på distans och mindre på arbetsplatsen. Av dem i arbetslivet berättar 31 procent att det inte är möjligt att arbeta på distans.

- Det är värdefullt att man generellt sett i alla företag har kartlagt personalens och de närmaste chefernas önskemål och åsikter och man börjar ha en bra uppfattning om behoven för den egna arbetsgemenskapen. Vi har sett att teknologin gör det möjligt att arbeta var som helst och ärendena sköts flexibelt och effektivt. Trivseln och utrymmena för kontoren uppdateras sannolikt för att bättre motsvara de nya arbetsmodellerna. Innovationer och expertis skapas säkert även i framtiden av kontakter och samarbete mellan människor, säger Kettunen.

LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning besvarades av 1 018 finländare under perioden 8.-15.5.2021. Respondenterna representerar Finlands befolkning i åldrarna 15–74 år, med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagare, trygga din familj och ditt uppehälle

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen samt tryggar uppehället och företagets kontinuitet.

Läs mer