Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Dåligt före, fickparkering och att köra i kö är situationer som gör bilisterna mest spända

2.8.2021 - Säkerhet

Hälften av bilisterna berättar att de spänner sig då de kör i dåligt före. Många tycker även att det är jobbigt att köra i kö och att parkera, visar LokalTapiolas enkät. Enligt enkäten är äldre förare oftare mer spända än yngre förare i situationer där man saknar påverkningsmöjligheter.

När man kör bil är det oundvikligt att man ibland råkar ut för svåra och även skrämmande situationer. I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning fick finländare svara på i vilka situationer de känner sig spända eller obekväma när de kör. Det klart vanligaste svaret var dåligt före: drygt hälften av respondenterna, 54 procent, berättar att de spänner sig när de kör i dåligt före, till exempel i ösregn eller på hal väg.

Efter dåligt före kommer fickparkering (34 %) och att köra i kö där säkerhetsavstånden är för korta (27 %). I enkäten kunde respondenterna välja flera alternativ som stämde in på dem.

- Många av situationerna som anses vara mest besvärliga är situationer i vilka förarna inte har påverkningsmöjligheter. Utöver dåligt före berättar till exempel cirka var fjärde att de känner sig spända när de kör i mörker, i kö eller på områden med varning för hjortdjur. Oron är förståelig eftersom vi inte kan påverka andra trafikanters beslut eller de yttre förhållandena i trafiken. Med vårt personliga körsätt kan vi dock försöka förbereda oss på dem, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvarar för trafiksäkerhet vid LokalTapiola.

- När man kör borde man tänka på att en situation som inte känns skrämmande för en själv kan vara mycket obehaglig för en annan. Om man till exempel kör i kö ska man alltid hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd eftersom det gör körandet behagligare för andra trafikanter och ökar den allmänna säkerheten.

Unga spänner sig när de parkerar, äldre vid dåligt före

Vilka situationer i trafiken som upplevs jobbiga är förstås individuellt. Upplevelsen kan till exempel påverkas av i hurudana förhållanden och hur mycket man kört. Enligt enkäten avspeglas åldern, bostadsorten och könet i viss mån i svaren.

Av unga under 25 år gamla förare berättar fler än genomsnittet att de spänner sig när de ska fickparkera eller accelerera för att köra in på en motorväg. De äldsta respondenterna, de som fyllt 65, oroar sig igen mer än de unga när de kör i kö, mörker eller på område med varning för hjortdjur och mer än alla andra åldersgrupper när de kör i dåligt före.

- Att fickparkera eller accelerera för att köra ut på en motorväg är situationer man blir säkrare på i takt med att körerfarenheten ökar. Det kan vara rutin för de som kört en längre tid medan unga förare kan känna sig spända i en sådan situation. För äldre förare ställer de egna kunskaperna nödvändigtvis inte längre utmaningar i trafiken och då kan det hända att överraskande faktorer man själv inte kan påverka får en mer framhävd roll. Med åldern kan det även börja kännas besvärligare att köra i svåra förhållanden, säger Alaviiri.

Kvinnorna spänner sig mer än männen i alla situationer som ingick i enkäten. Den största skillnaden mellan könen syns i fickparkering och körande i dåligt före.
- Skillnaden kan bero på olika körupplevelser eller helt enkelt på att kvinnorna svarat ärligare än männen. Det är dock säkert att vi alla då och då råkar ut för obehagliga situationer i trafiken.

Det här kan hjälpa dig bli mer avspänd när du kör

  • Undvik brådska. Ta god tid på dig oberoende av om du kör när det är halt, regnar eller i ett trångt parkeringshus. Brådska kan leda till dåliga beslut eller öka stressen. Reservera tillräckligt med tid för dina resor.
  • Förutse och planera. Ofta är man spänd då man kör på obekanta platser. Planera rutten på förhand och undvik svåra platser. Om möjligt kan du även se till att köra en sådan tid då det inte är så mycket trafik på vägarna.
  • Säkerhetsavstånd och situationshastighet. Om hastigheten är passlig och säkerhetsavståndet tillräckligt hinner du reagera om till exempel ett djur springer ut på vägen eller på andra plötsliga situationer. Kom ihåg att andra förare kan känna sig otrygga om du ligger nära bakom dem eller kör om för nära.
  • Övning ger färdighet. Att spänna sig för besvärliga eller främmande situationer i trafiken är inget att skämmas för! Du blir bättre på att parkera och hantera fordonet i takt med att du parkerar och kör. Före semesterresan kan du till exempel repetera hur du ska göra i olika situationer.
  • Utnyttja tekniken i bilen. I nyare bilar finns det säkerhetsteknik som hjälper föraren, till exempel körfältsassistans, backvarning och stabilitetskontroll. Ta i beaktande vilken säkerhetsteknik bilen har när du köper bil eller se till att utnyttja utrustningen i din nuvarande bil.
  • Försäkring skyddar vid skador. Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter alla parters personskador och den oskyldiga partens egendomsskador. En frivillig kaskoförsäkring ersätter skador på det egna fordonet.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades av sammanlagt 1 018 finländare under tiden 8–15.5.2021. De representerar landets befolkning i åldrarna 15–74 med undantag av Åland. Frågorna om situationer som gör att man spänner sig i trafiken besvarades av cirka 840 personer som äger eller använder bil eller som kört bil under det senaste året. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.