Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Enkät: Anställda skulle under coronatiden ha behövt mera omsorg av sin arbetsgivare, bland annat genom belöning - de olika respondentgruppernas önskningar var ganska samstämmiga

17.6.2021 - Arbetsliv

Nainen kävelee kadulla.

Belöning, löneförhöjningar, kostnader för distansarbetsplatsen och försäkringsskyddet vid distansarbete är saker som finländarna tog upp, när de tillfrågades, hur arbetsgivarna kunde ha visat mera omsorg om sina anställda under coronatiden.

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola genomförde i maj 2021, är nästan en tredjedel (31 %) av finländarna av den åsikten att arbetsgivarna under coronatiden kunde ha visat, till exempel genom belöning, att de bryr sig om sina anställda. Fler än genomsnittet av de anställda som svarade på enkäten skulle ha önskat sig belöning (43 %) eller löneförhöjning (29 %) från sin arbetsgivare. Knappt en femtedel av finländarna som svarade på enkäten är av åsikten att det skulle ha varit viktigt med extra lediga dagar och löneförhöjningar. I svaren lyftes även fram behov av andra former av aktivt stöd för välbefinnande i arbetet och för bättre ork i arbetet.

– Pandemin har påverkat nästan allas arbete, om det då görs på distans eller på arbetsplatsen. Även på de arbetsplatser, där det är omöjligt att distansarbeta, har restriktionerna medfört många utmaningar. Bland annat arbetsarrangemang, oron för den egna hälsan och orken samt stressen för eventuell permittering eller uppsägning har för sin del bidragit till att särskilt anställda har upplevt att de ofta har tvingats vara alltför flexibla, säger LokalTapiolas chefsspecialist Vesa Kynsijärvi.

Kynsijärvi vill påminna oss om att lyssna på anställda, att visa uppskattning samt att belöna för flexibilitet och ansträngning stärker arbetsgemenskapen och upplevelsen av att det egna arbetet är meningsfullt.

- Det är bra att komma ihåg att i de företag som satsar på medarbetarupplevelse är arbetsproduktiviteten många gånger högre än i de organisationer som inte satsar ordentligt på medarbetarupplevelsen. För de företag som tar hand om sina anställda betonas förmågan att locka och behålla de bästa experterna i branschen också, om konkurrensen om experterna hårdnar när vi återgår till det ”nya normala”.

Distansarbete syns i åsikterna

I respondenternas åsikter syns naturligtvis också om de har haft möjlighet att arbeta på distans. I svaren från de högre tjänstemännen som svarade på enkäten betonas till exempel ramarna för distansarbetet och 41 procent av dem skulle ha velat att arbetsgivaren skulle ha deltagit i kostnaderna för distansarbetsplatsen. 39 procent av dem som gör regelbundet distansarbete sa att en av de största utmaningarna med distansarbetet var arbetsutrymmets olämplighet och dålig arbetsställning.

– Enligt lagstiftningen är det viktigt att sörja för arbetstagarnas hälsa i arbetet. Hos försäkringsbolagen ser vi tyvärr att brister i arbetsergonomin ofta har lämnat helt obeaktat i bedömningen av distansarbetet. Bristande och felaktiga arbetsställningar, möbler, arbetsredskap, dålig belysning och andra störningsfaktorer i arbetsmiljön belastar ofta oskäligt vid distansarbete. Om distansarbete inte lyckas på ett sunt sätt, borde man kunna söka hjälp av arbetsgivaren för eventuella brister och använda företagshälsovårdens kunskaper för att förbättra arbetsmiljön.

Cheferna saknar förebyggande företagshälsovård

Enligt var fjärde finländare borde arbetsgivarna ha satsat på förebyggande företagshälsovård (25%) eller främjat arbetshälsan och orken med andra metoder (23 %) under coronatiden. Speciellt direktörerna, som svarade på enkäten, önskade mera förebyggande företagshälsovård, eftersom fler än genomsnittet tog upp att de saknade satsningar på förebyggande företagshälsovård (36 %).

- På många arbetsplatser kan det finnas upplevelser, att cheferna inte har fått tillräckligt med stöd för att leda på distans och att ta hand om säkerheten, hälsan och välbefinnandet för sin personal. Att arbete och fritid sammanblandas, arbetsbelastningsproblem, eventuell isolering och uteslutning ur arbetsgemenskapen, att arbeta när man är sjuk, behov av tidigt stöd och att inte känna igen möjliga missbruksproblem är typiska risker som ansluter sig till distansarbete, då det skulle vara absolut nödvändigt att dra nytta företagshälsovårdens kunskap, säger Kynsijärvi.

- Det skulle vara viktigt för företagen att ha fungerande metoder för hur man lyssnar på de anställda och hur dessa ska uppleva att de kan delta i utvecklingen av arbetshälsan och arbetssäkerheten. Säkerställandet av en fungerande dialog har under pandemin, på grund av distansarbetet, varit utmanande för ledningen på många arbetsplatser, berättar Kynsijärvi.

Ovisshet om försäkringsskyddet vid distansarbete

Av dem som svarade på enkäten sade cirka var femte att de saknade en försäkring för arbetsolycksfall i distansarbetet (19%) eller att försäkringsskyddet och arbetsolycksfallsriskerna överhuvudtaget borde ha förtydligats (18%). Även var femte skulle behöva anvisningar för vem man kan vända sig till i problemsituationer. På en del arbetsplatser har det rått osäkerhet om arbetsolycksfallsförsäkringens omfattning i distansarbete, enligt Kynsijärvi.

När arbetet utförs på distans ersätter arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen endast olycksfall som inträffar i samband med arbetets utförande eller på arbetsresor.

- Olycksfall som till exempel inträffat under pauser i distansarbetet ersätts inte från denna försäkring, till skillnad från när du är på arbetsplatsen. Det skulle vara bra om arbetsgivarna skulle sköta försäkringsskyddet för sina distansarbetare, till exempel med frivilliga försäkringar och diskutera alternativen med olycksfallsförsäkringsbolagets kontaktperson, säger Kynsijärvi.

LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning besvarades av 1 018 finländare under perioden 8-15.5.2021. Respondenterna representerar Finlands befolkning i åldrarna 15–74 år, med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagare, trygga din familj och ditt uppehälle

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen samt tryggar uppehället och företagets kontinuitet.

Läs mer