Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hurdant var det rekordvarma året 2020 för skogsägare? Vilka risker väntas i år?

16.2.2021 - Lant- och skogsbruk

Fjolåret minns man förutom på grund coronapandemin också på grund av de kraftiga väderfenomenen. År 2020 omfattade kraftiga vindar och stormar, störtregn och översvämningar. Speciellt i norra Finland var snölasten rätt så stor i fjol vintras. Även om man i nyheterna talade om mäktiga naturfenomen var alla skador som skogsägarna drabbades av ändå inte exceptionellt stora jämfört med tidigare år. Situationen kan vara annan i år och man tror att det speciellt på vintern kan uppstå snöskador men också sorkskador ställvis.

År 2020 var rekordvarmt i Finland och i världen. Vi fick bevittna många olika extrema väderfenomen såsom skogsbränder, översvämningar, stormar och enorma snömängder. Tittar man noggrannare på året, speciellt ur skogsägarnas synvinkel, var det inte så svårt som man skulle kunna uppfatta utifrån nyheterna.

- År 2020 kan inte med tanke på något skadeslag egentligen kallas ett exceptionellt år för skogsägarna i Finland. Hos oss i östra Finland och Kajanaland och i nordöstra Österbotten inträffade tyvärr stora skogsskador till följd av stormarna Päivö och Aila, berättar LokalTapiolas chefspecialist inom skogsbruksaffärsverksamhet Marika Makkonen.

De värsta stormskadorna under de senaste åren inträffade under åren 2010 och 2011 och år 2012 betalade alla försäkringsbolag rekordmycket, över 50 miljoner euro, i skogsförsäkringsersättningar.

Vad medför detta år?

I framtiden måste både skogsägarna och även andra medborgare förbereda sig på att de extrema naturfenomenen blir ännu kraftigare i och med den tilltagande klimatförändringen. Man förväntar sig att det börjar blåsa mera i kustområden samt i landets södra och mellersta delar ända upp till södra Lappland.

I vinter har det snöat mycket vilket till exempel kan orsaka skador på trädplantor. Omfattande skador orsakade av snö eller vind har också ofta följdverkningar, granbarkborrarna förökar sig.

- I år kan skogsägare ställvis ha besvär av svåra sorkskador, speciellt i mellersta Finland, Birkaland och i de norra delarna av Skogs-Lappland. Sorkarna äter rötterna på plantorna under snön eller barken och knopparna på toppskotten och åkersorkarna kan till exempel orsaka omfattande skador på barrträdsplantbestånden. Man ska också ha uppsikt över barrskogsnunnan som förstör skogar även om den ännu inte är någon svår skogsskadeinsekt men den kan sprida sig snabbt, säger Makkonen.

När det blir sommar ökar risken för skogsbränder om det blir mycket varmt. I Muhos härjade en svår skogsbrand år 2020 där cirka 250 hektar skog brann.

- Man tror att skogsbränderna kommer att öka i framtiden i södra och mellersta Finland även om deras antändningsorsaker ofta beror på människorna. Den vanligaste antändningsorsaken till skogsbränder är ovarsam hantering av öppen eld eller en gnista från en skogsmaskin. Var tionde brand beror på blixtnedslag. Till alla lycka är bränderna sällan så stora som i Muhos, säger Makkonen.

Privatskogar är dåligt försäkrade

Cirka hälften av privatskogarna i Finland har försäkrats med en skogsförsäkring. Enligt Makkonen är försäkring en god riskhantering av egendom precis som också rätt skogsvård.

- Skogen borde försäkras i tid. Även om riskerna med skogsägande är välkända, har relativt många ändå inte tecknat en försäkring. De som inte har en försäkring anser att värdet på deras skog är ringa eller de har annars fjärmat sig från skogsvården eller har för lite information.

Ta hand om din skog

Skogen är värdefull egendom som det lönar sig att sköta väl. Med en god skogsskötsel kan man hålla skogen i bra skick men ibland kan skogen skadas av olika skador och naturfenomen. Det lönar sig att förbereda sig på dem med en försäkring.

Bekanta dig med skogsförsäkringen

Investera inkomsterna från skogshandeln

På detta sätt säkerställer du dig om att din skog fortsätter växa även efter slutavverkningen!

Läs mer