Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola-gruppens halvårsrapport 1-6/2020: Vi stödde våra kunder på många olika sätt under undantagsförhållandena

18.8.2020 - Ekonomi

Livstrygghetsbolagets första halva präglades av den exceptionella coronavirustiden. Utvecklingen på placeringsmarknaderna har en stor inverkan på LokalTapiola-gruppens resultatutveckling. Under våren orsakade coronaviruspandemin stor fluktuation på placeringsmarknaderna.

LokalTapiola-gruppens chefdirektör Juha Koponen kommenterar:

”Första halvan av år 2020 har varit exceptionell. Ekonomin och placeringsmarknaderna försvagades ordentligt på grund av coronaviruspandemin vilket även påverkade LokalTapiolas resultatutveckling i januari-juni. På grund av den kraftiga fluktuationen på placeringsmarknaderna har LokalTapiola-gruppens rörelseresultat och totalresultat minskat klart jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.

Vi är dock en mycket solvent bolagsgrupp och tål därmed avvikande rörelser på placeringsmarknaderna.

Premieinkomsten från LokalTapiola-gruppens direktförsäkring inom skadeförsäkringsverksamheten var i januari-juni 786 miljoner euro. Den ökade med 4,7 procent från samma period förra året.

Totalkostnadsprocenten exklusive beräkningsräntekostnaden inom skadeförsäkring förbättrades och var 95,9 procent. Premieinkomsten från livförsäkring var 225 miljoner euro och minskade därmed med åtta procent från förra året. Det här berodde på en minskning av premieinkomsten från sparande. På grund av de negativa placeringsintäkterna var gruppens totalresultat en förlust på 210 miljoner euro.

Vi vill vara en livstrygghetspartner som våra kunder uppskattar. Ansvar och hållbarhet samt lokala livstrygghetsgärningar är kärnan av vår livstrygghet. Coronaviruspandemin påverkade både våra person- och företagskunder som vi stödde till exempel genom att erbjuda flexibla betalningstider för premier och hyror. Dessutom skänkte vi över en miljon euro till Finlands Röda Kors för organisationens arbete i anslutning till coronaviruset.”

Trygghet – Vi skyddar våra kunder mot risker och förebygger skador

  • Nästan 40 procent av premieinkomsten från skadeförsäkring kommer från trafikförsäkringar och försäkringar för fordon.
  • Bilhandeln som tystnade på grund av coronaviruspandemin påverkade även försäljningen av LokalTapiolas bilförsäkringar, särskilt i april. Efter det har försäljningen nästan återgått till de tidigare nivåerna. Vi är fortfarande marknadsledare inom trafikförsäkring och vår marknadsandel är stark både inom alla fordon (32 %) och privatpersoners personbilar (30 %).

Ekonomi – Vi hjälper våra kunder att förbereda sig ekonomiskt och att öka förmögenheten

  • På placeringsmarknaderna orsakade coronaviruspandemin turbulens för många placerare och inom många sparprodukter. Den personliga och de närståendes trygghet har legat i fokus under coronaviruspandemin. Försäljningen av LokalTapiola Livbolags risklivförsäkring på nätet fördubblades i jämförelse med förra året. LokalTapiola Livbolag är marknadsledare inom risklivförsäkring i Finland med en marknadsandel på över 30 procent.
  • Efter rapportperioden köpte LokalTapiola-gruppen i augusti majoriteten av aktierna i Seligson & Co Fondbolag Abp för att stärka sina tjänster inom långsiktigt sparande och placerande. Bolagets fondaffärsverksamhet kompletterar LokalTapiola-gruppens ekonomiska tjänster och om affären godkänns erbjuder verksamheten våra kunder en ännu mångsidigare helhet av högklassiga tjänster. Företagsaffären kräver ännu myndigheternas godkännande.

Hälsa – Vi främjar våra kunders hälsa och välmåga på ett förebyggande sätt och genom att understöda tillfrisknande

  • Våra kundkontakter i tjänsten HälsoHjälpen ökade speciellt i mars. Kundnöjdheten har hållits på en bra nivå (NPS 79).

LokalTapiola-gruppens utveckling januari-juni 2020:

Livstrygghetsbolagets första halva präglades av den exceptionella coronavirustiden. Utvecklingen på placeringsmarknaderna har en stor inverkan på LokalTapiola-gruppens resultatutveckling. Under våren orsakade coronaviruspandemin stor fluktuation på placeringsmarknaderna. Intäkterna av placeringsverksamheten var negativa i slutet av juni även om värdet på placeringarna ökat tydligt efter bottennoteringarna under våren.

Utvecklingen av premieinkomstvolymerna inom försäkringsverksamheten har varit bra med tanke på den rådande situationen.

Den negativa utvecklingen av lönesummorna, den minskade ekonomiska aktiviteten och den minskade försäljningen av nya bilar har hämmat utvecklingen av premieinkomsten. Försäkringsförsäljningsvolymerna har minskat i den exceptionella situationen men samtidigt har kundlojaliteten ökat. Den minskade ekonomiska aktiviteten, att folk rör på sig mindre och en ökad allmän försiktighet har minskat antalet skador vilket igen lett till minskade skadekostnader. LokalTapiolas effektivitet förbättrades i och med att premieinkomsten ökade och driftskostnaderna hölls oförändrade.

Året startade bra för LokalTapiola Skadebolag och tillväxtutsikterna för året var positiva. Coronaviruspandemin ledde till att utsikterna försämrades betydligt även om företagen i början av pandemin ville utvidga sina försäkringsskydd. Det här visade sig som en ökning av frivilliga försäkringar.

På grund av utvecklingen av premieinkomsten under början av året och ett minskat antal skador är LokalTapiola Skadebolags rörelseresultat under årets första halva -24 miljoner euro. Intäkterna av placeringsverksamheten var negativa vilket försvagar totalresultatet väsentligt.

Utvecklingen av placeringsintäkterna hade en stor inverkan även på LokalTapiola Livbolags resultat. Under början av året fördubblades försäljningen av LokalTapiola Livbolags risklivförsäkring på nätet i jämförelse med förra året och premieinkomsten från gruppensionsförsäkring fortsatte växa. Trots den positiva utvecklingen inom risklivförsäkring minskade Livbolagets premieinkomst med 18 miljoner då premieinkomsten från sparande minskade med 25 miljoner euro. Kunderna med besparingar tappade dock inte förtroendet för

LokalTapiola under coronaviruskrisen vilket märkets i att antalet återköp var få med tanke på situationen under våren.

Trots att placeringsmarknaderna var utmanande litar våra kunder fortfarande på vår professionella och ansvarsfulla kapitalförvaltning. Ratingföretagaren Thomson Reuters Lipper har under fyra år i rad valt

LokalTapiola Kapitalförvaltning till Nordens bästa kapitalförvaltare i klassen för små bolag. Fonden LokalTapiola Världen 50 fick av Morningstar priset för den bästa blandfonden och dessutom fick LokalTapiola priset för det bästa fondbolaget vad gäller hela utbudet.

Vad gäller fastigheter som LokalTapiola förvaltar så har coronaviruspandemin märkts särskilt som störningar i hyresgästernas affärsverksamheter. LokalTapiola har erbjudit betydande stöd till sina hyresgäster i form av flexibla hyror. På våren ökade LokalTapiola-gruppen sitt ägande i projektet Tampereen Kansi ja Areena, i köpcentret Redi och i fastigheten på Kajsaniemigatan 1 i Helsingfors. LokalTapiola öppnade sina första kapitalfonder för utomstående placerare. Fonderna LähiTapiola Pääomasijoitus IV Ky och LähiTapiola Velkasijoitus II Ky har väckt intresse bland placerarna.

Coronaviruspandemin minskade försäljningen av nya bilar och den minskade försäljningen kommer att ha effekter långt in på hösten. Försäljningen av begagnade bilar återhämtade sig efter nedgången och försäljningen under slutet av våren var bättre än under motsvarande period förra året. Vi tror på en fortsatt livlig försäljning av begagnade bilar förutsatt att man lyckas fylla på förråden.

Avbetalnings- och leasingfinansieringens andel för att finansiera bilköp ökade kraftigt under våren medan tillväxten av andra finansieringslösningar och andelen kreditvillkor minskade tydligt.

LokalTapiola Finans finansieringsbestånd har fortsatt öka under våren. Vi förberedde oss på den försämrade allmänna ekonomiska situationen orsakad av coronaviruset genom att öka kreditförlustreserveringarna. Förmågan att göra bra resultat är fortsättningsvis stark och vi förväntar oss att det lönsamma finansieringsbeståndet fortsätter att öka under hösten. Marknadsstörningen som coronaviruspandemin orsakade hade en negativ effekt på LokalTapiola Kapitalförvaltnings och Fastighetskapitalförvaltnings arvodesavkastning.

Utöver uppgiften som styrelseordförande började Juha Koponen 1.7.2020 sköta de övriga uppgifterna som hör till chefdirektören för LokalTapiola-gruppen. Gruppens beslutsfattande förtydligades under våren genom att omorganisera ledningsrollerna inom funktionerna på gruppnivå.

Inom skadeförsäkring krediterades till kunderna nästan 40 miljoner euro som förmåner för koncentrering av ärenden till LokalTapiola och 361 miljoner euro betalades som ersättningar. Till kunderna krediterades dessutom 17 miljoner euro som S-gruppens bonus för försäkringspremier.

Siffrorna är oreviderade.

Läs mera här.