Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Varje femte blir nu och då nervös i trafiken – bilister reagerar med omkörningar, ljud- och ljussignaler samt gester

27.7.2020 - Säkerhet

Knappt en femtedel av alla trafikanter säger att de ganska ofta blir nervösa i trafiken, men upplever att andra blir irriterade ännu oftare, framgår av LokalTapiolas enkät. Förutseende och att undvika brådska hjälper alla att upprätthålla vägfreden, påminner specialisten.

Omkörningar och filbyten, ljudsignaler och att blinka med lampor, ibland också gester, ropande och tvärbromsningar. Så här upplever finländarna att bilisterna reagerar när de tappar nerverna i trafiken. Cyklisterna tycks visa sin irritation närmast med gester och rop. Detta framgår av enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt.

Allt som allt berättar 17 procent eller knappt en femtedel av finländarna att de blir nervösa i trafiken åtminstone ganska ofta.

- Det positiva är att de flesta ganska sällan tappar nerverna i trafiken. Detta är viktigt redan med tanke på trafiksäkerheten, eftersom man kan fatta dåliga beslut när man är lättretlig och följderna av plötsliga rörelser kan lätt leda till en olycka. Vid känslostormar är den allmänna säkerheten sällan den främsta tanken, säger LokalTapiolas chefsspecialist inom trafiksäkerheten, Markus Nieminen.

Mer än hälften av dem som svarade på enkäten berättar att de har märkt att bilisterna blinkar med lamporna eller signalerar när de blir nervösa. Cirka en tredjedel har råkat ut för gester eller skrik från bilister.

- I den finländska trafikkulturen är signalerandet ännu onödigt ofta en meningsyttring. Istället för meningsyttring borde signalerandet användas för att undvika farosituationer. Det är ingen nytta med ljudsignaler som ges efteråt, men en liten vänlig signal på förhand skulle i många fall kunna leda till att hela farosituationen undviks. Precis som cyklistens pling, skulle bilisten i förväg kunna ge en liten ljudsignal vid hotande situationer och därmed varna andra i trafiken, säger Nieminen.

Ofta visar bilisterna sin nervositet genom att gasa: cirka 70 procent av respondenterna har vid sådana situationer märkt omkörningar, filbyten och överlag ökad hastighet.

Bara andra som blir nervösa? Alla gör vi fel

En spännande motstridighet lyfts fram i enkäten, eftersom människorna upplever att andra mycket oftare blir nervösa i trafiken än vad de själva blir. Flera respondenter berättar att de sällan blir nervösa i trafiken, men de upplever att andra oftare blir irriterade.

Till exempel nästan varannan av respondenterna har märkt att bilisterna blir nervösa i trafiken åtminstone ganska ofta, och en knapp tredjedel av respondenterna gör samma bedömning avseende cyklisterna. Respondenterna består av både bilister, cyklister och fotgängare.

- I trafiken kan det vara lättare att märka andras fel än att se något som borde korrigeras i det egna agerandet. Men med tanke på allas säkerhet skulle det ändå vara viktigt att var och en skulle fokusera på att sköta sin egen post så bra som möjligt. Vi gör alla fel ibland, och i trafiken är det bra att förbereda sig genom att förutse. Det finns ingen nytta med konfrontationer eller otålighet på vägarna, säger Nieminen.

Bort med onödiga tvärbromsningar

En smidig och förutseende trafik betonas också i den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft i början av juni. Enligt den får trafiken inte i onödan hindras eller störas. Ett fordon får i fortsättningen inte heller köras ”med omotiverat låg hastighet eller man får inte plötsligt bromsa i onödan”.

I praktiken betyder detta att stockningar och plötsliga inbromsningar i trafiken är förbjudna, som knappt en tredjedel av dem som svarade på enkäten Vardagsgranskning upplever att bilisterna gör sig skyldiga till när de blir nervösa.

- Vid påkörningar bakifrån är det bra att minnas att den förare som kört på inte alltid automatiskt är den skyldiga. I regel är det fortfarande så, om man inte har kommit ihåg att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon. Men även den framförvarande föraren kan agera i strid mot lagen, om denne gör ett sk. "bromstest", dvs. uppsåtligt försöker genom en plötslig inbromsning väcka den som kör bakom. Vid köbildningar ska alla se till att hålla tillräckligt avstånd beroende på hastigheten och vädret, säger Nieminen.

- En vanlig orsak till varför man förlorar behärskningen i trafiken är den egna brådskan. Det bästa sättet att förebygga irritationer och gärningar till följd av dem är att alltid reservera tillräckligt med tid för resan, säger Nieminen.

LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 196 personer under perioden 27.3 – 2.4.2020. Undersökningen verkställdes av Kantar TNS. Deltagarna representerar befolkningen på fastlandet i Finland i åldrarna 15–74 år. Felmarginalen är cirka +/- 2,9 procentenheter.