Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Handelskriget, Brexit och att minska papperskonsumtionen - varför lönar det sig att placera i skog?

6.11.2019 - Ekonomi

Även om den reella prisutvecklingen på trä enligt de som vill vara taskiga påminner om EEG-kurvan för en död man, kan en skogsägare med god orsak konstatera att skogen är en bra placering. Läs nedan vad en skogsägare som är intresserad av avkastning borde följa.

Privata skogsägare äger skog värd cirka 40 miljarder euro. Det är ungefär lika mycket som privata hushåll har placerat tillgångar i börsaktier. Enligt en utredning av Suomen Puukauppa Oy säger bara fem procent av skogsägarna att de vet den exakta avkastningen på sin skog och att de följer den regelbundet.

- Att man bara följer inkomster och utgifter för virkesproduktionen berättar ännu inte hur skogen avkastar eller om den är ett bra placeringsobjekt, säger LokalTapiolas utvecklingschef Marika Makkonen.

- Man kan tänka sig att skogsfastigheten är som ett affärsföretag som har bundit mycket kapital i trädbestånd, plantbestånd och jordmån. Genom att följa avkastningen på det placerade kapitalet kan avkastningen från skogen jämföras med andra placeringar. I beräkningen beaktas försäljningsinkomsterna för virke, kostnaderna för virkesproduktionen, trädbeståndets nettotillväxt, rotpriserna och statliga stöd, fortsätter Makkonen.

När man förutspår förväntade avkastningar för de kommande åren är det värt att sätta sig in i en delfaktor för placeringsavkastningen. Rotpriserna beror på efterfrågan på virke, som är en efterfrågan som härleds från världsmarknaderna. Den påverkas av den ekonomiska utvecklingen på marknaden i Finland och på exportmarknaderna, av skogssektorns verksamhetsomgivning och av statens styrmedel.

Naturliga variationer riktas till virkespriset

I den senaste diskussionen har utsikterna för efterfrågan på skogsindustriprodukter försvagats på grund av handelskriget, Brexit, den geopolitiska ostabiliteten och den minskade papperskonsumtionen. Å andra sidan ökar den globala befolkningstillväxten, tillväxtekonomiernas ekonomiska tillväxt och den ökade näthandeln efterfrågan på de traditionella skogsindustriprodukterna.

- I tidningarna skrivs ofta att den reella prisutvecklingen på trä påminner om EEG-kurvan för en död man trots att antalet virkesaffärer har ökat. Visst har man sett uppgångar och nedgångar i virkespriserna.

Lågkonjunkturen på 90-talet ledde till att efterfrågan på skogsindustriprodukter minskade och detta sänkte rotpriserna. Åren 2007 och 2018 var däremot livliga år för virkeshandeln och syntes som rekordmässiga pristoppar på virke. Även om toppen under år 2007 nådde sitt slut i och med finanskrisen, sågs inget ras i rotpriserna. Efter stormar och medvind har det alltid skett en korrigerande rörelse i virkespriserna ungefär tillbaka till den bekanta prisbanan, säger Makkonen.

När man tittar på den riksomfattande prisutvecklingen för skogsmarken, har hektarpriset stigit jämnt. Efterfrågan har redan länge överstigit utbudet och detta håller prisnivån uppe. Utöver det högre värdet på skogsmarken ökar även trädbeståndkapitalet jämnt. Jämfört med 1970-talet har skogsmarkens genomsnittliga virkesmängd över 1,5-faldigats.

- En skogsägare kan med god orsak konstatera att skogen är en bra placering. Detta har även många storinvesterare konstaterat. När det under de senaste åren har funnits få goda placeringsobjekt, har placerarna ansett att skogen är en bra skyddshamn.

Klimatförändringen orsakar oro även för skogshandeln

Ett av dagens stora tema är dock klimatförändringen. Denna diskussion undgår inte skogsägaren heller i framtiden. Det kan till exempel lätt smyga in en tanke om de ökade skogsskadorna som forskningsanstalterna förutspår.

- Det har förutspåtts att det inte längre i slutet av århundradet bildas tjäle i Finland. Även om vindförhållandena inte skulle ändras från dagens förhållanden är det klart att stormskadorna kommer att öka. Och skador orsakade av granbarkborrar är ofta en följd av de mera omfattande stormskadorna. Det har också upptäckts att nya insektsarter sprider sig till Finland. Att tjäle inte bildas kan också innebära att drivningen försvåras och blir dyrare, varnar Makkonen.

Myntet har alltid två sidor. De närmaste årtiondena blir i alla fall varmare även om vi inte alls skulle producera utsläpp från och med idag. Detta betyder ändå inte att vi inte ska agera. Det är alldeles väsentligt att vi stoppar användningen av fossila råvaror - och här lönar det sig att vända blicken mot skogen. Trädets kemi möjliggör nästan obegränsat med medel för att ersätta fossila råmaterial. Därför räcker säkert efterfrågan på trä om det finns efterfrågan på råmaterial och produkter som härleds från trä.

- Såsom historien har visat, har skogsindustrin mitt under tryck och kriser utvecklat, innoverat och kommit igen ännu starkare. Även om utmaningarna är stora så vågar jag nästan med säkerhet påstå att så blir det även denna gång. Det lönar sig alltså för en skogsägare att även i fortsättningen värna om den värdefulla egendomen - och kanske ännu bättre än tidigare om möjligt, säger Makkonen.

Bekanta dig med våra tjänster för placerande och sparande

Som vår kund kan du placera dina pengar i objekt vi själv tror på och placerar i. Det internationella ratingföretaget Lipper valde oss till Nordens bästa kapitalförvaltare år 2020 i kategorin små bolag.

Läs mera