Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Det söndervittrade vägnätet bekymrar finländarna

20.8.2019 - Säkerhet

Enligt LokalTapiolas undersökning är majoriteten av bilisterna bekymrade över vägarnas skick. Majoriteten av bilisterna anser även att vägarnas skick har försämrats under de fem senaste åren. Dåliga vägar kan orsaka farosituationer, men de gör också att restiden blir längre.

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra är 64 procent av de finländska bilisterna minst ganska oroade över skicket på vägarna i vårt land med tanke på trafiksäkerhet. I undersökningen framgick att skillnaderna i åsikterna är relativt små mellan regionerna, så människor runt om i Finland är bekymrade över vägarnas säkerhet. Nästan 70 procent av trafikanterna är av åsikten att vägarnas skick har blivit sämre eller klart sämre under de senaste fem åren.

- Finländarnas oro över vägarnas skick är ingen överraskning, eftersom man har pratat mycket om det under de senaste tio åren. I Finland är huvudlederna dock fortfarande i relativt bra skick. De största problemen ligger utanför huvudlederna i de landskap där det inte är lika lätt att få anslag. Det positiva är att i det nya budgetförslaget har man lovat mera pengar till vägunderhållet, säger LokalTapiolas chefsspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Enligt Nieminen har vägarnas sämre skick ännu inte ökat antalet allvarliga olyckor, eftersom riskerna har stävjats genom hastighetsbegränsningar. På många vägar har restiden blivit längre än tidigare.


Enligt ett sammandrag som Väylä gjort, beviljades år 2018 totalt 441 miljoner euro för reparation och underhåll av vägnätet. När man i januari granskade utsikterna för trafikledernas underhåll år 2019, uppgick reparationsskulden till 2,5 miljarder euro. Enligt Nieminen får staten in cirka 8,5 miljarder euro per år i skatteintäkter från vägtrafiken. Mindre än 2 miljarder av detta används för att göra trafiken smidigare och säkrare.

Att vara förutseende i trafiken och rapportera om dåliga vägar främjar trafiksäkerheten

- Det finns ingen entydig lösning för att förbättra vägarnas skick när det är fråga om pengar och finansiering. Förslagen om skatt på dubbdäck och förbud mot dubbdäck har kunnat undvikas, men detta tar inte bort problemet med söndervittrade vägar, vilket främst beror på klimatet i Finland, poängterar Nieminen.

Att sänka hastigheten ökar enligt Nieminen säkerheten och är en bra metod då vägavsnittet inte är i skick. En dålig väg eller en stor grop i vägen är sällan en total överraskning för bilisterna. Måttliga körhastigheter, förutseende körning och kontinuerlig observation av trafiken och aktiv användning av synsinnet främjar vår trafiksäkerhet.

- Människor borde påminnas och uppmanas att anmäla vägar som är i dåligt skick ännu mer och aktivare för att vi skulle få mera press riktat på vägunderhåll och konkreta åtgärder. Många vet kanske inte ens, var man kan göra anmälan. På Trafikledsverkets webbplats dvs. på webbplatsen Väylä finns en responsblankett och nummer, dit man kan anmäla säkerhetsproblem, ger Nieminen som tips.

Enligt Väylä finns det allt som allt cirka 50 750 kilometer belagda landsvägar i Finland, varav andelen landsvägar i dåligt skick är 7 050 kilometer. De belagda vägarnas skick har stor betydelse inte bara för den dagliga trafiken utan också för näringslivets konkurrenskraft.
LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning genomfördes av Kantar TNS. På enkäten 17 – 23.5.2019 svarade 1 050 finländare i åldern 15-74 år. Enkätens felmarginal är +/-3,1 procentenheter.