Över hundra års erfarenhet av placering - LokalTapiola placerar bara i objekt som bolaget känner

3.4.2019 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

LokalTapiola har placerat redan lika länge som bolaget har försäkrat dvs. i över hundra år. Långsiktighet, kontrollerad risktagning och tillräcklig diversifiering, en djup kännedom om placeringsobjekten samt hållbarhet är hörnstenarna för LokalTapiolas placerande.

LokalTapiola är en av Finlands äldsta investerare. Ett försäkringsbolag blir naturligt en investerare när bolaget samlar försäkringspremieintäkter av sina kunder och placerar dem. Tillgångarna används för försäkringsersättningar till kunderna.

Som LokalTapiolas kapitalförvaltare verkar LokalTapiola Kapitalförvaltning som är en riskmedveten investerare. Hörnstenarna för placeringsverksamheten är långsiktighet och hållbarhet tack vare vilka LokalTapiolas försäkringsbolag kan betala försäkringsersättningar både under goda och dåliga tider.

Varför placerar LokalTapiola?

Placering har alltid varit en viktig del av vår försäkringsaffärsverksamhet, dvs. så länge som LokalTapiola har försäkrat har bolaget också placerat. Genom placeringsverksamheten säkerställer vi verksamhetens solvens och förmågan att betala försäkringsersättningar till våra kunder både under ekonomiskt goda tider och under sämre tider.

Vilka är hörnstenarna och målsättningarna för LokalTapiolas placerande?

Hörnstenarna för en framgångsrik placeringsverksamhet är långsiktighet, kontrollerad risktagning och tillräcklig diversifiering, en djup kännedom om placeringsobjekten samt hållbarhet. Med placeringsverksamheten eftersträvar man en stabil optimal avkastning i förhållande till riskerna. Vårt beslutsfattande som gäller placeringar grundar sig på en självständigt producerad analys av placeringsmarknaderna och -objekten. Vid val av placeringsobjekten betonas kännedom om och förståelse av objektet oberoende av placeringsmodellen.

Vad består LokalTapiolas egna placeringar av?

LokalTapiola-gruppen placerar tillgångarna, som den förvaltar, omfattande både geografiskt och per tillgångsslag. Kapitaltillgångsslagen som används är börsaktier, ränteplaceringar med olika riskprofiler, fastigheter och kapitalplaceringar. Placeringarna allokeras globalt både i industriländerna och i tillväxtekonomierna.

Vad LokalTapiola inte placerar i och varför?

Första kravet för ett eventuellt placeringsobjekt är att dess struktur är förståelig. Placeringsobjektets risker måste kunna analyseras och bedömas. Om förutsättningarna ovan inte uppfylls, förkastas placeringsobjektet. Vid val av placeringsobjekt beaktas också centralt hållbarheten. Vi bedömer varje placeringsobjekt ur ägarstyrnings-, samhälls- och miljöaspekters synvinkel. När det gäller placeringar i värdepapper placerar vi inte i företag som bryter mot internationella normer eller tillverkar kontroversiella vapen. Vi undviker dessutom att placera i företag som tillverkar tobak eller vapen, i bolag inom vuxenunderhållning eller hasardspel samt inom stenkolsbrytning och användning av stenkol för energiproduktion. Via placeringsverksamheten främjar vi genom hållbara val bekämpningen av klimatförändringen och uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling.

Hur mycket risk tar LokalTapiola i sin placeringsverksamhet?

Risktagningen ska vara noggrant avvägd på förhand. När placeringsbesluten bedöms görs en värderingsanalys av objektet och en uppskattning av dess avkastningspotential i förhållande till risken och marknadernas nuvärde. Ramen för allmän risktagning fastställs alltid i placeringsplanerna som uppdateras årligen och i vilka de tillgångsslagsspecifika neutralvikterna med variationsbredder fastställs. Risktagningen ska alltid kunna motiveras genom de ekonomiska variablerna och genom kännedom om och förståelse av placeringsobjekten.