Mer än hälften av finländarna är oroade över övergångsställenas säkerhet – ”för många håller fast vid sina rättigheter”

25.3.2019 - Turvallisuus

Enligt enkäten är största delen av finländarna oroade över säkerheten vid övergångsställen. Att bryta mot trafikreglerna och att inte ta hänsyn till andra trafikanter är de vanligaste problemen med säkerheten vid övergångsställen. Många är också oroliga över huruvida bilisterna i tillräcklig mån iakttar barnen som rör sig på övergånsställena.

59 procent av finländarna berättade att de är mycket eller ganska oroade över säkerheten vid övergångsställen, framgår det av LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning. Det som oroar speciellt är barnens säkerhet i trafiken. Mer än hälften av respondenterna var av den åsikten att bilisterna inte tillräckligt noterar barnen som rör sig på övergångsställen.

- Respekten för övergångsställen är inte på en sådan nivå i Finland som den borde vara. På många ställen är det vanligt att fotgängarna väjer för bilisterna, men enligt trafikreglerna måste bilisterna ge utrymme för dem som korsar eller har för avsikt att korsa övergångsstället. Problemet betonas i mindre städer och kommuner där det är vanligt att bilisterna går först, berättar LokalTapiolas chefsspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Enligt Trafikskyddets uppgifter har det under de tre senaste åren i genomsnitt dött 29 och skadats 420 fotgängare i vägtrafiken varje år. Vart femte offer avled på ett övergångsställe. För de fotgängare som skadades skedde mer än hälften av olyckorna på övergångsställen. Det största antalet skadade och döda finns bland unga och åldringar.

- Den största enskilda orsaken till olyckor som inträffar på övergångsställen är att bilisterna inte förstår övergångsställets verkliga betydelse och sitt eget ansvar när man närmar sig ett övergångsställe. Otillräckligt iakttagande tillsammans med fel situationshastighet har en central roll i de trafikolyckor som sker på övergångsställen, säger Nieminen.

Att följa reglerna och att uppmärksamma andra är de största problemen

Som orsaker till otryggheten på övergångsställena gav respondenterna två framträdande skäl. Nästan 70 procent av respondenterna ansåg att de största problemen var att bilisterna inte tillräckligt noterar övergångsställen och dem som rör sig på övergångsställena. Nästan lika många var av den åsikten att cyklisterna inte tillräckligt noterar trafikreglerna för övergångsställen.

- En trygg trafik förutsätter samspel, att man beaktar andra och växelverkan. Att beakta andra och den allmänna försiktighetsprincipen borde alltid vara viktigare än att ”hålla strikt på regler”. För många håller fast vid sina rättigheter i trafiken. Reglerna räddar oss inte från olyckor, utan människorna ska på ett korrekt sätt ta hänsyn till andra trafikanter, säger Nieminen.

- Till exempel är ögonkontakt i många situationer en viktig del av kommunikationen. Vi har ännu mycket att utveckla i sådan social växelverkan i trafiken, fortsätter Nieminen.
I säkerheten vid övergångsställen är det för alla trafikanter fråga om beteende. LokalTapiola försöker påverka säkerheten vid övergångsställen bland annat i offentliga diskussioner och genom trafiksäkerhetskampanjer.

Resultaten framgår av undersökningen Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt och som genomfördes av Kantar TNS. Frågorna besvarades av 1 037 människor i februari 2019. Deltagarna representerar den finska befolkningen i åldrarna 15–74 år.

Centrala problem avseende säkerheten vid skyddsvägarna (N=1037)

  • Bilister noterar inte personer som rör sig på övergångsställen 66 %
  • Cyklister iakttar inte personer som rör sig på övergångsställen 65 %
  • Fotgängare noterar inte tillräckligt bilister 35 %
  • Förhållanden gör det ofta svårt att upptäcka övergångsställena 26 %
  • Finns inte tillräckligt med övergångsställen 8 %
  • Finns för många övergångsställen eller de stör en smidig trafik 4 %
  • Något annat 4 %
  • Inget av ovanstående 1 %
  • Kan inte svara 5 %