Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola-gruppens resultat 2018: Vi hjälper våra kunder att lyckas med livstryggheten

28.2.2019 - Ekonomi

Vi bygger kundrelationer som baserar sig på förtroende och växelverkan, tack vare vilka våra kunder kan lyckas bättre i sin livstrygghet. Antalet privatkunder ökade med nästan 10 000 och kundnöjdheten (NPS) förbättrades ytterligare.

Ersättningar baserade på skadeförsäkring betalades till kunderna till ett belopp av sammanlagt 724 miljoner euro, vilket är 11 procent mer än förra året. Förmånerna för koncentrering av ärenden och andra kundåterbäringar till skadeförsäkringskunder uppgick till 98 miljoner euro. Inom livförsäkring betalades ersättningar för sammanlagt 353 miljoner euro till kunderna och dessutom krediterades försäkringsbesparingar med avkastning på 62 miljoner euro, varav 8 miljoner euro var kundåterbäringar. LokalTapiola-gruppen är fortfarande mycket solid trots att resultatet minskade. Viktiga händelser under år 2018:

Trygghet – Vi förebygger skador

  • Vi är fortfarande marknadsledare inom trafikförsäkring. LokalTapiolas trafikförsäkringsbestånd fortsatte att växa.
  • Vi utvidgar vår verksamhet på Åland. Försäkringsbolaget Alandia Försäkring och LokalTapiola Sydkusten avtalade om överföring av Alandias frivilliga personförsäkringar som beståndsöverlåtelse till LokalTapiola från 1.1.2019.

Ekonomi - Vi hjälper att öka förmögenheten

  • Vi erbjuder våra kunder ännu mera heltäckande betjäning inom bilism. Vi grundade LokalTapiola Finans Ab för att erbjuda våra kunder finansieringstjänster i samband med bilköp. Försäljningen av bilfinansiering har inletts starkt. Finansieringsportföljen var 135 miljoner euro i slutet av år 2018.
  • Våra kunder vill allt mer förbereda sig för framtiden och är intresserade av att försäkra sig själva. För att göra det lättare för våra kunder utvecklade vi Finlands första digitala ansökningstjänst för risklivförsäkringar. Vår premieinkomst inom risklivförsäkringar fortsatte att öka.
  • Ekonomisk självförsörjning är viktig för våra kunder. 18 000 kunder har redan börjat använda placeringstjänsterna som vi förnyade förra året, där förmåner för stora försäkringsbolagsinvesterare nu erbjuds alla våra kunder.

Hälsa – Vi främjar hälsa

  • Som ett livstrygghetsbolag satsar vi på att heltäckande upprätthålla kundernas hälsa och att förebygga sjukdomar. Vi har ökat vårt ägande i hälsovårdsbolagen Mehiläinen och Pihlajalinna.
  • Vi betjänade senaste år 120 000 kunder i tjänsten HälsoHjälpen som ingår i det virtuella sjukhuset som förverkligats i samarbete med vår samarbetspartner. Våra kunder vill allt oftare sköta sina hälsoärenden på distans.
  • Våra kunder är intresserade av att också sköta hälsoärenden för sina sällskapsdjur på distans. Vid sidan av tjänsten HälsoHjälpen som har blivit mycket populär, öppnade vi tillsammans med vår samarbetspartner distansveterinärtjänsten LemmikkiHelppi som är avsedd för våra djurförsäkringskunder.

Kommentarer av LokalTapiola-gruppens chefdirektör Erkki Moisander:

År 2018 gick bra med beaktande av de omgivande omständigheterna. Kundernas nöjdhet vad gäller våra produkter och tjänster har bibehållits på en bra nivå. Skadekostnaderna ökade bland annat på grund av storskadorna och de utmanande väderleksförhållanden under början av året. Det är vanligt att skadekostnaderna ökar under en högkonjunktur och så gjorde det även nu. Den utmanande placeringsomgivningen påverkade våra placeringsavkastningar.

Enligt vår livstrygghetsstrategi satsar vi allt mer på att heltäckande upprätthålla kundernas hälsa och på att förebygga sjukdomar. Vi har ökat vårt ägande i hälsovårdsbolagen Mehiläinen och Pihlajalinna.

Våra kunder vill allt oftare sköta sina hälsoärenden på distans. Det virtuella sjukhuset som ingår i tjänsten HälsoHjälpen som förverkligats i samarbete med Mehiläinen har tagits väl emot av våra försäkringskunder. HälsoHjälpen skötte senaste år 120 000 kundkontakter.

Tack vare de goda erfarenheterna från tjänsten HälsoHjälpen utvidgade vi distansläkartjänsterna att även omfatta distansvård av sällskapsdjur. Tjänsten LemmikkiHelppi som förverkligats i samarbete med Omaeläinklinikka erbjuder kunderna, som har sällskapsdjursförsäkringar, möjlighet att besöka veterinär via en mobilapplikation. Distansveterinärvården erbjuds i början för hundar och katter, det är meningen att den senare utvidgas för att också omfatta hästar. De användarerfarenheter som hittills fåtts har varit mycket uppmuntrande.

De finländska bilisternas förtroende för LokalTapiola är starkt. Vårt trafikförsäkringsbestånd fortsatte att växa, även om förra årets historiskt stora tillväxttal inte uppnåddes. Vi är fortfarande en klar marknadsledare inom bilförsäkring. Överföringen av våra kunders trafikförsäkringar från LokalTapiola skadebolaget till regionbolagen år 2017 har förbättrat kundupplevelsen och den regionala konkurrensförmågan.

Vi erbjuder våra kunder ännu mera heltäckande tjänster inom bilism och vi grundade LokalTapiola Finansbolag under våren 2018. År 2018 överträffade vi klart och tydligt målen i affärsverksamhetsplanen. Under året ökade LokalTapiola Finans försäljning kraftigt och i slutet av året var finansieringsportföljen 135 miljoner euro. År 2019 har börjat mycket bra då bolagets månadsförsäljning redan uppnått en marknadsandel på nästan 10 procent på bilfinansieringsmarknaderna. Bolagets resultat år 2019 förväntas vara klart positiv med stöd av en stark och lönsam tillväxt.

Våra kunder vill allt bättre förbereda sig för framtiden. Därför tog LokalTapiola Livförsäkringsbolaget i bruk Finlands första digitala ansökningstjänst för risklivförsäkringar. Förutom bättre kundupplevelser så effektiverar tjänsten betydligt både försäljningsprocessen och riskurvalet.

Våra kunder har tagit väl emot förnyelsen av placeringstjänsterna som vi förverkligade förra året, där förmåner för stora försäkringsbolagsinvesterare nu erbjuds alla våra kunder. Den nya försäkringsbaserade kapitalförvaltningen används redan av 18 000 kunder.

Tjänsteleverantörens framgång är ett av de centrala valkriterierna för våra placeringskunder. LokalTapiola Kapitalförvaltning har klarat sig bra i oberoende fondjämförelser. Thomson Reuters Lipper valde LokalTapiola Kapitalförvaltning till Nordens bästa kapitalförvaltare i sin klass. I samma jämförelse prisbelönades flera LokalTapiola fonder. I SFR:s undersökning som är avsedd för Institutionella investerare fick LokalTapiola Kapitalförvaltning som bästa kapitalförvaltare priset Platinum Award i Challenger-serien.

Med lyckade fastighetsinvesteringar och -försäljningar samt med effektiv hyresverksamhet uppnådde LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning utmärkt avkastning på fastighetsplaceringarna. Fastighetsfondsaffärsverksamheten fortsatte att växa och volymen för kundrelationer utanför gruppen ökade enligt de strategiska målen.

Direkt finansiering som arrangerats för våra företagskunder som en del av vår placeringsverksamhet steg till rekordnivå. Som direkt företagsfinansiering har vi beviljat tiotals miljoner euro för våra nuvarande försäkringskunder.

Inom företagskunder har vi haft fortsatt tillväxt även år 2018 och allt fler finska företag väljer LokalTapiola som samarbetspartner. Branschens jämförelseuppgifter för det sista kvartalet är ännu obekräftade men under hela året ökade LokalTapiolas premieinkomst inom arbetsolycksfallsförsäkring med 6 procent i jämförelse med år 2017, vilket är ett utmärkt resultat.

Vi stärkte vår ställning på Åland, när Försäkringsbolaget Alandia Försäkring och LokalTapiola Sydkusten (LähiTapiola Etelärannikko) avtalade om överföring av Alandias frivilliga personförsäkringar som beståndsöverlåtelse till LokalTapiola från 1.1.2019. Det överförda beståndet omfattar nästan 20 000 personförsäkringar.

Lantbruksföretagarens fysiska och psykiska välbefinnande har blivit ett stort diskussionsämne. Som ett Livstrygghetsbolag vill vi vara med och stöda våra lanbruksföretagarkunders välbefinnande och därför lanserade vi en företagshälsovårdstjänst för lantbruksföretagarna. Dessutom deltog vi som samarbetspartner i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts LPA:s projekt Ta hand om bonden, som främjar lantbruksföretagarnas psykiska välbefinnande.

Våra tjänster inom lantbruksföretagarnas ekonomi har utvidgats under året, när våra banksamarbetspartner OMA Säästöpankki och Sparbankerna erbjuder lantbruksfinansiering som lokala tjänster. Vårt marknadsledarskap inom lantbruksförsäkringar stärktes ytterligare.

År 2018 ökade premieinkomsten för LokalTapiolas direktförsäkring inom skadeförsäkring snabbare än inom branschen och vi lyckades öka vår marknadsandel. Premieinkomsten var 1 132,3 miljoner euro. Premieinkomstökningen fortsatte inom risklivförsäkring och gruppensionsförsäkring. Vi fick nya kunder inom placeringstjänster. Intäkterna av placeringsverksamheten var med beaktande av omständigheterna på en bra nivå.

Till kunderna krediterades som helkundsförmåner för skadeförsäkring 69,0 miljoner euro och som ersättningar betalades 724,3 miljoner euro. Till kunderna krediterades 29 miljoner euro som S-gruppens bonus för försäkringspremierna. Inom livförsäkring betalades 353,4 miljoner euro i ersättningar till kunderna och 62 miljoner i avkastningen från försäkringsbesparingen därav 8 miljoner var kundåterbäringar.

Vi håller på att bereda livstrygghetsstrategin för åren 2019-2021 och vi har förbundit oss till att vara den mest uppskattade vardagspartnern inom livstryggheten. Enligt vår livstrygghetsstrategi erbjuder vi allt flera lösningar för förutseende, trygghet och välbefinnande, med hjälp av vilka finländarnas vardag blir tryggare, hälsosammare och ekonomiskt framgångsrikare. Vi betjänar våra kunder lokalt samt genom att dra nytta av digitaliseringen och kundförståelsen. Vår kunniga personal möjliggör även i fortsättningen en god och omsorgsfull betjäning.

Siffrorna är oreviderade.

LokalTapiola 2018