Alkohol är ett större problem i det finländska arbetslivet än vad statistiken berättar - ändå kan man inte ingripa i det

23.1.2019 - Turvallisuus

Som en del av modellen för tidigt stöd har drogprogrammen blivit vanligare på de finländska arbetsplatserna. Men enligt sakkunniga löses alkoholproblemen på arbetsplatser ändå med hjälp av modellen "blåstest, varning och sparken" och man erbjuder inte tillräckligt med stöd. Detta beror inte på kunskapsbrist eftersom alkoholens skadliga effekter är välkända i arbetslivet och de beräknas kosta samhället över en miljard euro varje år.

- Alkohol har under årtionden varit ett stort problem i det finländska arbetslivet. Drogprogram uppgörs ofta med hjälp av standardmodellen och ansluts till modellen för tidigt stöd, vilket Fpa förutsätter. Åtgärder i drogprogrammet lämnar tyvärr ofta på dokumentnivå och de som behöver behandling för alkoholism lämnas utan rättidigt stöd, berättar servicedirektör Sari Seppi-Laitinen på LokalTapiola.

I det finländska arbetslivet blundar man ofta för arbetskamratens alkoholbruk. Ett missbruksproblem som håller på att utvecklas skulle kunna upptäckas mycket tidigare än nu på arbetsplatsen, så att man kunde ingripa och erbjuda stöd. Det är emellertid ett känsligt ämne så både chefer och arbetskamrater undviker att ingripa och blundar för problemet och hoppas på det bästa. Enligt Seppi-Laitinen saknar både arbetsgivare och chefer mera konkreta verktyg och stöd för att kunna agera på ett konstruktivt och effektivt sätt i vardagssituationer.

Omfattningen av alkoholproblemet klarläggs inte

Enligt arbetspensionsbolaget Elos medicinska direktör Maarit Gockel finns hög alkoholkonsumtion i bakgrunden till många vanliga sjukdomar och ökar risken för arbetsoförmåga och antalet sjukskrivningar. Hög alkoholkonsumtion ökar risken för att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar, pankreatit, demens och psykiska problem.

- Alkohol är sannolikt ett större problem i arbetslivet än vad vår nuvarande statistik anger. Omfattningen och effekterna av alkoholmissbruk är delvis dolda eftersom alkoholsjukdomar inte statistikförs omfattande, till exempel vid ansökan om invalidpension. Alkohol orsakar många sjukdomar och ofta är dessa de faktiska diagnoserna, med stöd av vilka man ansöker om invalidpension, även om alkoholen skulle finnas i bakgrunden, säger Gockel.

Om problemets omfattning berättar den uppskattning enligt vilken 6-12 procent av yrkesverksamma skulle höra till riskbrukare av alkohol. Men cirka 70 procent av alkoholens negativa sidor riktar sig till andra än storkonsumenter.

Kostnaden för sjukfrånvaro på grund av användning av alkohol uppskattas till cirka 300-400 miljoner euro per år. Dessutom orsakar minskad arbetseffektivitet på grund av alkohol kostnader på upp till cirka 300 miljoner euro. Förtida pension och dödsfall orsakad av alkohol beräknas kosta över 900 miljoner euro årligen. Alkoholmissbruk orsakar också ytterligare arbete för de andra i arbetsgemenskapen, vilket beräknas kosta cirka 60 miljoner euro årligen. Dessutom råkar riskbrukare oftare ut för olycksfall, men detta statistikförs inte i Finland.

Företagens vardag stärker de statistiska uppgifterna

- Enligt min egen erfarenhet är företagen mycket dåliga på att sköta sina rusmedelsberoende arbetstagare. Den allmänna praxisen är att hänvisa en person som kommer berusad till arbetsplatsen till företagshälsovården, där man ger anvisningar om att minska drickandet och två veckors sjukskrivning. I praktiken ändras ingenting och personen kommer igen efter en tid påverkad till jobbet och då kan företaget ge personen sparken. Företaget förlorar en kunnig arbetstagare, men framför allt lämnas personen ensam med sina problem, konstaterar Juha Rantanen, som var verkställande direktör i börsbolaget Outokumpu under åren 2005–2011.

Enligt Rantanen som är ordförande i päihdekuntoutuskeskus Kantamo bör cheferna i företagen stödas för att kunna identifiera missbruksproblem i tillräckligt god tid och styra anställda med rusmedelsberoende till behandling där de ges möjlighet till att bli nyktra. Detta är en del av ansvarsfull verksamhet som också främjar arbetshälsan och arbetarskyddet.

- Under min tid som verkställande direktör i Outokumpu arbetade vi mycket med arbetarskyddet. Vi förbättrade avsevärt olycksfallsfrekvensen genom att bland annat systematiskt satsa på utbildning av cheferna. Målet är en situation där arbetstagarna och teamen tar ansvar för en trygg arbetsmiljö och trygga arbetssätt. I detta arbete är missbrukarna ett stort problem eftersom de med sitt beteende riskerar hela teamets möjligheter att främja trygg praxis, säger Rantanen

Källan för kostnader i euro som alkohol orsakar: ”Ehkäisevä päihdetyö”, Aleksi Miettinen och Elias Rantapuska 2018