LokalTapiola-gruppens resultat 1-6/2017: på god väg att bli en livstrygghetsgrupp

31.8.2017 - Talous

Ökat kundantal, nya produkter och tjänster som gynnar kunderna.

Kärnan i LokalTapiolas verksamhet är livstrygghet vilket innebär att LokalTapiolas kunder får heltäckande och förutseende tjänster inom hälsa, trygghet och ekonomi.

Följande viktiga händelser inträffade under perioden januari-juni:

Hälsa – vi hjälper dig att hållas frisk

• LokalTapiola och Mehiläinen ingick ett avtal om strategiskt kompanjonskap där målet är att erbjuda gemensamma kunder bättre betjäning och att utveckla nya och innovativa försäkrings- och hälsovårdstjänster.  
• Ny hälsoförsäkring (FRISK!) med vilken kunderna kan på ett unikt sätt kombinera privat och offentlig hälsovård till egen fördel.

Trygghet – vi förebygger skador och säkerställer kontinuiteten

• För att tacka kunderna sänktes priserna på trafik- och hemförsäkringar år 2017. Rabatternas inverkan är 14 miljoner euro på årsnivå.
• Den nya trafikförsäkringen som belönar för skadefrihet har tagits väl emot och ställningen som marknadsledare inom trafikförsäkring stärktes.
• Gratis utbildning i upplivning och första hjälpen gavs till 20 000 skolelever och 5 500 kunder.

Ekonomi – vi hjälper dig att öka förmögenheten genom att placera dina tillgångar som om de vore våra egna

• Ny unik modell för försäkringsbaserad kapitalförvaltning där alla placeringskunder får tillgång till placeringsinstrument och förmåner för storinvesterare. Enligt konceptet placeras kundernas tillgångar i samma objekt som LokalTapiola Livbolag placerar i.
• Kundernas trafikförsäkringar, med undantag av storkunder, överfördes 30.6.2017 till regionbolagen från LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolags bestånd för att förbättra kundupplevelsen och stärka regionbolagens konkurrensförmåga. Det totala värdet på de överförda placeringstillgångarna var ca 1,6 miljarder euro.

LokalTapiola-gruppens nyckeltal 1-6/2017

Se tabellen i slutet av pressmeddelandet.

Kommentarer av Erkki Moisander, chefdirektör för LokalTapiola-gruppen

I enlighet med vår livstrygghetsstrategi är vårt mål att producera heltäckande och förutseende tjänster inom hälsa, trygghet och ekonomi till kunderna.

Vi kan vara nöjda med resultatet under perioden januari–juni både vad gäller ekonomin och utvecklingsarbetet för kundernas bästa. Kundantalet ökade och kundnöjdheten förbättrades ordentligt under våren, vilket är ett bevis på att vi har rätt kurs. Resultaten är mycket glädjande och uppmuntrande. Vi kommer att fortsätta systematiskt med vårt arbete att förnya gruppen och vårt mål är särskilt att förbättra kundnöjdheten och öka marknadsandelen under år 2017.

Under perioden januari-juni ökade premieinkomsten inom direktförsäkring i LokalTapiola-gruppens skadeförsäkringsverksamhet med 0,4 procent till 704,8 miljoner euro. Premieinkomsten inom livförsäkring utvecklades mycket bra och ökade med 35,9 procent. Intäkterna av placeringsverksamheten var på en bra nivå under början av året. Ersättningarna till kunderna uppgick till 505,0 miljoner euro och summan som hänför sig till beräkningsräntan var 29,5 miljoner euro. Kunderna fick även cirka 34 miljoner euro som förmåner för koncentrering av ärenden till LokalTapiola.

I år sänkte vi priserna på trafik- och hemförsäkringar till förmån för kunderna. Tack vare en mer kundvänlig prissättning och den nya trafikförsäkringsprodukten lyckades vi stärka vår ställning som marknadsledare inom trafikförsäkring i en situation där reformen av trafikförsärkingslagen ökade konkurrensen ytterligare.

Under det första halvåret stärkte vi i enlighet med våra mål vår ställning inom hälso- och välbefinnandetjänster, vilka är en av grundpelarna i livstryggheten för våra kunder. I juni köpte vi 10 % av Mehiläinen och ingick ett avtal om strategiskt kompanjonskap, och tack vare avtalet kan vi i fortsättningen erbjuda våra kunder mer omfattande och högklassiga försäkringsfinansierade hälsovårdstjänster. Vi kommer att lansera de första gemensamma tjänsterna ännu i år. I juni lanserade LokalTapiola även en ny hälsoförsäkring med vilken kunderna kan på ett unikt sätt kombinera privat och offentlig hälsovård till egen fördel.

Livstrygghet innebär även att vi bidrar till våra kunders ekonomiska framgång. I mars lanserade vi ett helt nytt försäkringsbaserat kapitalförvaltningskoncept där alla våra kunder får tillgång till placeringsinstrument och förmåner för storinvesterare. Enligt konceptet placeras kundernas tillgångar i samma objekt som LokalTapiola Livbolag placerar i. Efterfrågan visar att kunderna tagit väl emot det nya konceptet.

I slutet av rapportperioden gjorde vi ett stort strategiskt drag när vi överförde kundernas trafikförsäkringar till de 20 regionbolagen. Att överföra placeringstillgångar på totalt 1,6 miljarder euro till landskapen är en stor satsning på regional ekonomi. Regionbolagen kan använda kapitalet för att sätta fart på den lokala utvecklingen, t.ex. genom att finansiera tillväxtföretag.

Utöver antalet privatkunder ökade även antalet företagskunder under rapportperioden. En fin prestation under våren var framgången inom överföringen av lagstadgade olycksfallsförsäkringar – vi har nu haft nio positiva överföringsperioder i rad och vill tacka våra kunder för förtroendet. Dessutom har LokalTapiolas lösningar för att främja välbefinnandet hos personalen i kundföretag ökat kraftigt och vår arbetsförmågatjänst har visat sig vara en helhet som uppfyller kundernas behov.

Inom lantbrukssegmentet är vi marknadsledare vad gäller skadeförsäkring och till vår glädje tycker kunderna att vi har den bästa verksamheten av alla försäkringsbolag (Kantar TNS 12/2016). Under våren satsade vi fortsättningsvis på att utveckla kunskaperna inom lantbruksaffärsverksamhet till förmån för våra kunder.

Vi har fokuserat på innovationer och på att utveckla kunderfarenheten samt satsat på en teknisk och digital utveckling så att kunderna även i framtiden ska tycka att LokalTapiola ger den bästa betjäningen. Som en del av denna utveckling kommer vi att bland annat öppna tiotals livstrygghetskontor runtom i Finland samtidigt som vi har grundat en inter digifabrik. Vi kommer även att använda robotteknik inom olika verksamhetsområden, till exempel inom skade- och livförsäkringstjänster och inom kapitalförvaltning. Även lagstiftningen kommer att forma bank- och försäkringsbranschen inom de närmaste åren. Till exempel det nya betaltjänstdirektivet PSD2, som träder i kraft i början av nästa år och som suddar ut traditionella gränser, öppnar möjligheter till nya infallsvinklar i och med att tredje parter kan erbjuda konsumenter tjänster som traditionellt erbjudits endast av banker. Vi kommer att delta aktivt i denna utveckling.

I dagens läge stöter människorna måhända mer än någonsin på olika förändringar i deras liv. På LokalTapiola vill vi göra våra kunders vardag tryggare, hälsosammare och ekonomiskt framgångsrikare. I enlighet med vår livstrygghetsstrategi kommer vi i allt större utsträckning att ta fram olika förebyggande lösningar samt trygghets- och välbefinnandelösningar i stället för att kontakta kunderna endast i samband med försäkringsförsäljning, fakturering eller skadefall.

Siffrorna är oreviderade.

Ytterligare information:
Chefdirektör Erkki Moisander
och/via kommunikationsdirektör Anni Hiekkanen, tel. 040 547 1045

www.lokaltapiola.fi

Alla LokalTapiolas pressmeddelanden kan läsas på: www.lahitapiola.fi/uutishuone