Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lokalförsäkring och Tapiola går samman, Erkki Moisander från Lokalförsäkringar har utnämnts till chefdirektör för den nya gruppen

7.2.2012 -

Tapiola och Lokalförsäkring fusioneras till en ömsesidig finansgrupp. Till chefdirektör for gruppen har utnämnts Lokalförsäkrings nuvarande verkställande direktör Erkki Moisander (född 1953). Moisanders mandatperiod som chefdirektör börjar 1.1.2013 då finansgruppen Lokalförsäkringar-Tapiola som grundas vid fusionen börjar sin verksamhet.

Asmo Kalpalas mandatperiod som chefdirektör för Tapiolagruppen upphör såsom tidigare avtalats i slutet av år 2012 och han fortsätter som styrelsemedlem i Lokalförsäkring-Tapiola 1.1.2013-30.6.2013. Under denna period sköter Kalpala även sina internationella uppgifter som ordförande i den europeiska intressebevakningsorganisationen för ömsesidiga bolag AMICE samt som medlem i försäkrings- och återförsäkringsteamet i EU:s försäkringsövervakningsorgan EIOPA. Asmo Kalpala går i pension 30.6.2013.

Den av kunderna ägda bolagsgruppen grundas genom att sammanslå Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola till gruppens centralbolag. Som centralbolagets verkställande direktör fungerar Skade-Tapiolas nuvarande verkställande direktör filosofie magister Juha-Pekka Halmeenmäki (född 1964). Gruppen Lokalförsäkring-Tapiola bildar Finlands största och mest solventa skadeförsäkrare som har uppskattningsvis

  • en marknadsandel på ca 30 procent inom skadeförsäkring,
  • en premieinkomst på ca 1 miljard euro inom skadeförsäkring och
  • ca 1,5 miljoner ägarkunder.

Utöver centralbolaget grundas 19 lokala ömsesidiga bolag som lokalt erbjuder helhetstjänster inom försäkring, bank, sparande och placering. Centralbolaget ansvarar för helhetstjänsterna i huvudstadsregionen.

I bolagsgruppen som bildas av fusionen mellan Tapiola och Lokalförsäkring ingår förutom centralbolaget och de lokala bolagen Tapiolas bank- och kapitalförvaltningsbolag, Liv-Tapiola och Fastighets-Tapiola. Försäkringsbolaget Turva har samma ställning som tidigare. Pensions-Tapiola fungerar som Lokalförsäkring-Tapiolas samarbetspartner i arbetspensioner. Bolagsgruppen har ca 4 000 anställda.

– Vi är i färd med att bygga upp en ny finländsk ömsesidig finansgrupp som står nära kunderna och som kombinerar båda parternas bästa praxis, säger Tapiolas chefdirektör Asmo Kalpala.

– Grundandet av lokala ömsesidiga försäkringsbolag innebär att vi kommer så nära ägarkunderna som möjligt vid betjäning i bank- och försäkringsärenden. Stora resurser gör att vi kan erbjuda finanstjänster enligt kundernas önskemål, både personligen och på Internet. Ägarkunder som koncentrerar sina försäkrings- och bankärenden till oss får även nytta av ett belönande förmånsprogram, säger Erkki Moisander, verkställande direktör för Lokalförsäkring.

Fusionsprocessen tar ca 2 år, kundrelationerna består


Fusionsprocessen beräknas ta ca 2 år. Under denna period sker inga ändringar i Lokalförsäkringars och Tapiolas relation till sina nuvarande kunder och inga åtgärder krävs från kundernas sida. Fusionsprocessen omfattar bl.a. grundandet och organiseringen av centralbolaget, grundandet av de lokala bolagen samt överlåtandet av försäkringsbestånden till de lokala bolagen.

I detalj är fusionsprocessen följande:

  • Fusionen kräver godkännande av Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolags och Skade-Tapiolas bolagsstämmor på våren 2012 samt nödvändiga myndighetstillstånd från Finansinspektionen och Konkurrensverket.
  • Innan utgången av år 2012 grundas ömsesidiga bolaget Lokalförsäkring-Tapiola som bedriver skadeförsäkringsverksamhet.
  • Under år 2012 grundas 19 ömsesidiga lokala försäkringsbolag.
  • Överlåtandet av försäkringsbestånden till de lokala bolagen sker innan utgången av år 2013.
  • Under år 2012 fattas beslut om Lokalförsäkring-Tapiolas nya namn samt visuella utseende.

De lokala bolagen grundas genom att välja en s.k. drivande förening bland de lokalförsäkringsföreningar som är verksamma på de planerade verksamhetsområdena. De övriga lokalförsäkringsföreningarna på området fusioneras sedan med denna förening. Den drivande föreningen fattar beslutet att ändra bolagsformen till ett ömsesidigt försäkringsbolag. Tapiolas nuvarande regioner omorganiseras så att de blir en del av de lokala bolagen. Tapiolas franchisingföretagares och representanters ställning som viktiga betjänings- och försäljningskanaler ändrar inte under fusionsprocessen. Fusionens inverkan på samarbetet med sparbankerna utreds separat tillsammans med sparbankerna.

Val av medlemmar till styrelserna för central- och livförsäkringsbolaget


Antalet styrelsemedlemmar är åtta fram till 30.6.2013 och därefter sju till utgången av mandatperioden. Chefdirektör Erkki Moisander fungerar som ordförande för styrelserna. Medlemmar i styrelsen är 3 direktörer för bolagsgruppen som ansvarar för affärsområdena (privathushåll, företag och placeringsverksamhet), 2 representanter för de lokala bolagen samt en medlem utnämnd av Lokalförsäkring och en av Tapiola.

Till styrelsemedlemmarna under mandatperioden som börjar 1.1.2013 har valts:

Erkki Moisander, styrelseordförande och chefdirektör för bolagsgruppen

Medlemmar:

Asmo Kalpala, styrelsemedlem 1.1-30.6.2013
Ralf Wickström, styrelsemedlem
Harri Lauslahti, direktör för bolagsgruppen, affärsområdet privata hushåll
Jari Sundström, direktör för bolagsgruppen, affärsområdet företagskunder
Jari Eklund, direktör för bolagsgruppen, placeringsverksamhet
Marjatta Leiviskä, styrelsemedlem (representant för lokalt bolag)
Pentti Kuusela, styrelsemedlem (representant för lokalt bolag)

Fusionen har ingen direkt inverkan på personalens ställning


Fusionen mellan Lokalförsäkring och Tapiola innebär inte i sig personalminskningar. Arbetstagarna anställs av det nya bolaget som gamla arbetstagare. Under år 2012 fortsätter verksamheten i båda bolagsgrupperna i regel som för närvarande.

Som en följd av fusionen planeras en ny organisation som stegvis träder ikraft under åren 2013-2014. Den nya organisationen kan innebära en del överlappningar. Överlappningarnas inverkan på personalantalet kan bedömas först när planerna på den nya organisationen är genomförbara.

Obs! Mer information om grundandet av de lokala bolagen ges områdesspecifikt 8.2.

Ytterligare information:

Lokalförsäkring, verkställande direktör Erkki Moisander, 0400 670645
Tapiolagruppen, chefdirektör Asmo Kalpala, 09 453 2101 eller kommunikationsdirektör Jyrki Antikainen 050 3574292