Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Fonden Investeringsfastigheter planerar att köpa LokalTapiola Livförsäkringsbolags andelarna i fonden Tapiola KR I

27.11.2019 - Talous

Fonden Investeringsfastigheter planerar att köpa resten av andelarna i fonden Tapiola KR I Ky, det vill säga 30 %, av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter äger för närvarande 70 % av andelarna i fonden Tapiola KR I Ky.

Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter (nedan ”Investeringsfastigheter”) skulle ägä efter affären alla andelar i fonden Tapiola KR I Ky, det vill säga sammanlagt 100 % av andelarna. Planen är att använda fonden Investeringsfastigheters kontanta medel för affären.

Efter affären har fonden Investeringsfastigheter möjlighet att utveckla fastigheterna som ägs av Tapiola KR I Ky samt planera hur fastigheterna ska användas i framtiden.

I enlighet med LokalTapiola Alternativa fonder Ab:s verksamhetsprinciper för att identifiera och förhindra intressekonflikter (nedan ”Verksamhetsprinciper”) har man i affären identifierat en intressekonflikt ef-tersom säljaren är en aktör som hör till den närmaste kretsen kring bolaget som förvaltar fonden Investe-ringsfastigheter.

I enlighet med Verksamhetsprinciperna fungerar man i en intressekonflikt enligt kundens intresse och ger kunden tillräckligt med information om intressekonfliktens natur och orsaker före affären förverkligas. Eftersom parterna i affären är bolag eller fonder som är bundna till LokalTapiola-gruppen, ska priset på affären fastställas utgående från medelvärdet av värderingar gjorda av två obundna värderare i enlighet med Verksamhetsprinciperna. Tillvägagångssättet har även fastställts i LokalTapiola Alternativa fonder Ab:s objektiva värderingsprinciper.

För att i enlighet med Verksamhetsprinciperna och de objektiva värderingsprinciperna fastställa det ob-jektiva värdet på andelarna i fonden Tapiola KR I Ky, ombes två auktoriserade fastighetsvärderare göra en objektiv värdering av fastigheterna som Tapiola KR I Ky äger. Priset på fondandelarna grundar sig på me-delvärdet av värderingarna på fastigheterna i Tapiola KR I Ky som görs av två obundna auktoriserade fas-tighetsvärderare. En objektiv värdering av fastigheterna i Tapiola KR I Ky görs av Newsec Valuation Oy och Realia Management Oy

På grund av den identifierade intressekonflikten meddelas andelsägarna i fonden Investeringsfastigheter med detta meddelande om intressekonfliktens natur och orsaker före affären genomförs. Affären är planerad att genomföras 17 december 2019.

Detta meddelande kräver inga åtgärder av andelsägarna i fonden Investeringsfastigheter. Andelsägaren kan dock göra en inlösen varvid en inlösenavgift uppbärs enligt faktabladet för Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter eller så kan andelsägaren senast 31.12.2019 avgiftsfritt annullera en teckning som gjorts under fjärde kvartalet.

Vid eventuella frågor kan andelsägarna kontakta kundtjänsten på nummer 09 453 8500 måndag-fredag kl. 9.00-17.00