LokalTapiola Satakunta

LähiTapiola Satakunta

LokalTapiola Satakunta har ett verksamhetsområde som omfattar 140 000 invånare. Vi är marknadsledare på vårt område och vår marknadsandel är 34 procent. För att betjäna kunderna har vi 75 proffs inom branschen hos oss. Du kan sköta dina ärenden personligen på ett kontor, per telefon eller i nättjänsten.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Lammela Asko


tf. verkställande direktör
LokalTapiola Satakunta Ömsesidigt Försäkringsbolag

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Hannes Heiskala, vicehäradshövding, EM, Kankaanpää
Matti Hiekka, jordbrukare, Ikalis
Timo Junnila, direktör, Björneborg
Matti Koskela, inköpschef, Ulvsby
Alf Ojala, DI, Björnborg
Matti Peurala, vd, Jämijärvi
Hannu Pitkänen, vd, Kankaanpää
Arto Suni, rektor, Björneborg
Matti Vanhakartano, agronom, jordbrukare, Björneborg
Marjo Yliluoma, ledande lärare, Karvia