LokalTapiola Satakunta

LähiTapiola Satakunta

LokalTapiola Satakunta har ett verksamhetsområde som omfattar 140 000 invånare. Vi är marknadsledare på vårt område och vår marknadsandel är 34 procent. För att betjäna kunderna har vi 75 proffs inom branschen hos oss. Du kan sköta dina ärenden personligen på ett kontor, per telefon eller i nättjänsten.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Birgit Teelmäki, ordförande, vd, Ulvsby
Pertti Vähätalo, vice ordförande, jordbrukare, Sastmola
Sirpa Ala-Rämi, Karvia
Aki Haapaniemi, verksamhetsledare, Parkano
Ilkka Härmäläinen, advokat, vicehäradshövding, Björneborg
Juha Jokinen, ansvarig expert, Kankaanpää
Veli-Pekka Kallonen, vd, Björneborg
Hanna Kesti, barnträdgårdslärare, Björneborg
Sari Lähde, stämningsman, Ikalis
Kati Mansikkamäki, bokförare, Jämijärvi
Ilkka Markkula, jordbrukare, Ulvsby
Martti Martikainen, vd, Ikalis
Sari Mäkitalo, vd, Björneborg
Jenni Nurmi, företagare, Björneborg
Kalevi Pukara, jordbrukare, Honkajoki
Markku Salonen, vd, Björneborg
Harri Tuomi, verkställande direktör, Rusko
Rami Uusitalo, diplomingenjör, Påmark
Kari Ventelä, veterinär (företagare), Kankaanpää
Janne Vettervik, vd, Björneborg