Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Loimi-Häme

LokalTapiola Loimi-Häme är verksamt på ett demografiskt viktigt tillväxtområde. Vår 67 000 kunder erbjuds den bästa servicen i branschen av över 90 experter på finansområdet. Vi har ett stort bestånd av företags- och lantbrukskunder samt en växande personkundbas.Du kan sköta dina ärenden hos oss personligen på ett kontor, per telefon eller via Internet. Vi gör också kundbesök hos företag och lantbruk.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Lauri Riekkola

verkställande direktör

LokalTapiola Loimi-Häme Ömsesidigt Försäkringsbolag

 

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Markku Äijälä, ordförande, vd, Jockis
Heikki Puntila, vice ordförande, jordbrukare, Tavastehus
Juha Kallioinen, advokat, VT, Tavastehus
Katriina Laaksonen, hälsovårdens magister, Tavastehus
Mikko Mäkimattila, vd, Loimaa
Timo Simula, företagare, Helsingfors