LokalTapiola Lännen

LähiTapiola Lännen

LokalTapiola Lännen är verksamt i Södra och Mellersta Satakunta samt i Nystadsregionen som en ledande och solvent försäkrare i både hem-, lantbruks- och företagsförsäkringar.
Regionbolaget Lännen har cirka 61 000 kunder. Antalet anställda är 90 inklusive företagsbaserade representanter.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Jouni Unkuri, ordförande, processingenjör, Nakkila
Ilkka Hosike, vice ordförande, lantbruksföretagare, Vampula
Maritta Nevanpää, vice ordförande, vd, Raumo
Rami Aarikka, vd, Raumo
Petri Alenius, lantbruksföretagare, Kumo
Jarmo Aurén, åkare, Nakkila
Maria Hollmén, ledande dataadminstrationsexpert, Eurajoki
Jukka Honkasalo, vd, Huittinen
Johanna Huhtala, utväcklingsdirektör, Euraåminne
Mari Jalava, museidirektör, Nystad
Juha-Pekka Jaskari, vd, Kjulo
Matti Kari, skogsbruksingenjör, Nakkila
Kari Laine, fastighetsskötare, Letala
Olli Lassila, fältombud, Kodisjoki
Jouni Lounas, försäljningschef, Huittinen
Juuso Luodesmeri, vd, Euraåminne
Esa Mäki, vd, Säkylä
Hanna Pere, utvecklingschef, Eura
Arvo Pietilä, lantbruksföretagare, Kaland
Heikki Pohjala, lantbruksföretagare, Harjavalta
Petri Rantanen, vd, Pyhäranta
Risto Rosendahl, tränare, Raumo
Marjut Ruusunen, företagare, Lappi/Pyhämaa
Sakari Ryyppö, vd, pension., Kokemäki
Kristiina Stenback, revisor, Raumo
Kai Vainio, försäljningschef, Eura