LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab

LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab producerar fastighetskapitalfondernas förvaltningstjänster till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s dotterbolag, som fungerar som ansvariga bolagsmän i fastighetskapitalfonderna i kommanditbolagsform.

Revisor

Revisionens huvudsakliga uppgift är att granska att bolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och andra bestämmelser som gäller upprättandet av bokslut samt att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet för bolagets verksamhet och om dess ekonomiska ställning.

Revisor för LokalTapiola-gruppens bolag är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning.

LokalTapiola Fastighetskapitalfonderförvaltnings ordinarie revisor

KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, som till huvudansvarig revisor utsett Timo Nummi, CGR.