Ansvar för personalen

LokalTapiola satsar på ansvarsfullt ledarskap och kompetensutveckling. Personalen har mångsidiga utvecklings- och utbildningsmöjligheter. I kompetensutvecklingen av personalen betonar vi innovation och påverkan samt uppmuntrar och motiverar individerna till egna ansvarsfulla åtgärder. Vi lovar att erbjuda personalen en inspirerande och uppskattad arbetsgemenskap.

Personalrepresentation och deltagande i förvaltningen

Personalens engagemang och kontinuerliga kvalitetsförbättringar har varit en förutsättning för den goda ekonomiska framgång som LokalTapiola-gruppen haft. För att säkerställa förtroendet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna har LokalTapiola en aktiv och konstruktiv dialog med de valda förtroendemännen. I enlighet med förtroendemannaavtalen får förtroendemännen tillräckligt med tid för att kunna sköta sina uppgifter ändamålsenligt.

Alla stora personalärenden behandlas i samarbetsorganen med syftet att främja intern information och skapa samsyn.

Försäkringsbolagens förvaltningsråd har vardera en fullvärdig företrädare för personalen. Resultatenheternas och regionbolagens ledningsgrupper samt viktigaste arbetsgrupper har också företrädare för personalen. Personalen deltar i utarbetandet av de årliga verksamhetsplanerna.

Som medlemmar i arbetsgivarföreningarna har LokalTapiola-gruppens bolag förbundit sig till försäkrings- och finansbranschens kollektivavtal. Kollektivavtalen anger bl.a. minimiuppsägningstider. De undertecknande parterna är Vakuutusväen liitto rf, Fackförbundet Pro rf och Förhandlingsorganisationen för Högre Tjänstemän FHT rf. Det är inte möjligt att ta fram tillförlitliga uppgifter om andelen organiserade arbetstagare eftersom fackföreningsavgifterna för bank- och försäkringsbranschen är de enda som debiteras direkt från lönen. LokalTapiola har många personer som organiserat sig utanför branschen eller examensbaserat.

Personalen informeras i samband med omorganisationer och förhandlingar om besluten förs enligt kraven i avtalen och lagstiftningen.


 


Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer