Ansvar för personalen

LokalTapiola satsar på ansvarsfullt ledarskap och kompetensutveckling. Personalen har mångsidiga utvecklings- och utbildningsmöjligheter. I kompetensutvecklingen av personalen betonar vi innovation och påverkan samt uppmuntrar och motiverar individerna till egna ansvarsfulla åtgärder. Vi lovar att erbjuda personalen en inspirerande och uppskattad arbetsgemenskap.

Arbetshälsa och arbetarskydd

Säkerheten är av största vikt. Noggranna säkerhetsanvisningar till LokalTapiolas personal har utarbetats för både kundservice och kontorsarbete. Varje medarbetare har tillgång till utbildning i fråga om detta genom nätstudier och interna anvisningar.

Företagshälsovården ser till att upprätthålla tillräcklig beredskap för första hjälpen, och räddningsorganisationen ansvarar för att det finns kunskap om säkerheten som gäller verksamheten och lokalerna. Säkerhetsrelaterade utbildningar och utredningar genomförs i samarbete med LokalTapiolas arbetarskyddsorganisation. 

Individer får stöd genom företagshälsovården

För att stödja individuell arbetsförmåga använder LokalTapiola en gemensam verksamhetsmodell som involverar arbetstagaren, chefen och företagshälsovården. Programmets mål är att utreda behov relaterade till bl.a. arbetsbelastning, prestation och eventuell sjukdom samt hur dessa påverkar arbetet. Verksamhetsmodellens utfall följs upp regelbundet.

LokalTapiolas förebyggande alkohol- och drogprogram ska främja personalens hälsa och välbefinnande samt minska brukets negativa konsekvenser samt bidra till att hela arbetsgemenskapen fungerar bättre. Målet är en alkoholfri, drogfri och trygg arbetsgemenskap. LokalTapiola-gruppen tillämpar nolltolerans, vilket innebär att det är förbjudet att vara alkohol- eller drogpåverkad i arbetet.

LokalTapiola vill främja arbetstagarnas hälsa genom att hjälpa personer att sluta röka. Företagshälsovården har utvecklat ett stödprogram för personer som vill sluta röka.

LokalTapiola har en riksomfattande arbetarskyddsverksamhet som gäller alla. Arbetarskyddslagstiftningen i Finland är omfattande. Fackförbunden deltar i lagstiftningsarbetet och vid behov kompletteras lagarna med samarbetsavtal.

 


Aktuellt

Samarbete inom samhällsansvar

LokalTapiolas huvudsamarbetspartner inom samhällsansvar är Finlands Röda Kors och Finlands naturskyddsförbund. Vi samarbetar med flera nationella och lokala samarbetspartner.­

Årsredovisningar och bokslut

LokalTapiola publicerar årligen en tryckt sammanfattande årsrapport och en heltäckande webbårsrapport med information om LokalTapiola-gruppens verksamhet, bolagens ekonomiska resultat och samhällsansvar.

Läs mer