Ansvar för miljön

För oss innebär miljöansvar en effektiv och sparsam användning av naturtillgångar, riskhantering samt daglig miljöhänsyn i verksamheten och beslutsfattandet. Målet med vårt miljöarbete är att minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan både i fråga om arbetsmiljö och fastighetsskötsel samt att förbättra miljön. Vi lovar att förbättra miljön genom våra åtgärder och lösningar.

Miljötjänster

Hanteringen av miljörisker är en del av den dagliga verksamheten. Det är viktigt att identifiera risker eftersom skador kan medföra stor ersättningsskyldighet. Man kan bara påverka identifierade risker. LokalTapiolas experter i riskhantering hjälper företag att identifiera miljörisker. Dessutom kan LokalTapiola hjälpa till med utredning av miljöansvar, utveckling av kompetens inom miljösäkerhet och specialfall som gäller försäkring och skadeutredning.

Med miljöskada avses skador orsakade av ett ämne eller energi genom förorening av luft, mark, vattendrag eller grundvatten. Miljöskador kan medföra stor ersättningsskyldighet och för detta är det bra att ha uppdaterade försäkringar.

LokalTapiola erbjuder försäkringsskydd som uppfyller lagstadgade förpliktelser genom en lagstadgad miljöskadeförsäkring. Företagens behov av frivilliga försäkringar kan tillgodoses med lösningar som ger ersättning vid skador på egen mark eller miljöskador hos utomstående. LokalTapiolas hem-, lant- och skogsbruksförsäkringar inkluderar ofta ett visst försäkringsskydd t.ex. för läckage från oljetankar.

Efterfrågan på miljöförsäkringar och -tjänster ökar. En viktig påverkande faktor är att kraven i miljö- och kemikalielagstiftningen hela tiden blir strängare. Kundernas medvetenhet om miljöriskernas betydelse för ekonomin och verksamhetens kontinuitet har också ökat.

 


Aktuellt

Samarbete inom samhällsansvar

LokalTapiolas huvudsamarbetspartner inom samhällsansvar är Finlands Röda Kors och Finlands naturskyddsförbund. Vi samarbetar med flera nationella och lokala samarbetspartner.­

Årsredovisningar och bokslut

LokalTapiola publicerar årligen en tryckt sammanfattande årsrapport och en heltäckande webbårsrapport med information om LokalTapiola-gruppens verksamhet, bolagens ekonomiska resultat och samhällsansvar.

Läs mer